Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Xib Fwb Tshaus Vaaj

Nyob Zoo!

I am a first grade teacher in the Hmong Dual Immersion Program. I enjoy teaching the primary grades. I have been with SPPS for over 20 years. 

I love being outdoors and going on road trips with my family.  

Kuv qha qeb 1 huv chaav kawm ob hom lug kws yog lug Moob hab lug Mes Kas. Kuv muaj kev xyiv faab thaum qha cov miv nyuas kws tseem yau. Kuv tub qha ntawv nyob tsua huv SPPS tshaaj 20 xyoo lawm.

Kuv nyam nyob ntsug tsoj tsuag and moog ncig teb ncig chaws ntsug kuv tsev tuab neeg thaum xyeej sij hawm.

Google voice phone: 507-301-6069 

Email: chao.vang@spps.org

 • Here is what we do throughout the day:

  9:30-9:45  Morning Meeting

  9:45-10:15 Social Studies

  10:15-10:30 Math Review

  10:30-11:30 Math Workshop

  11:30-11:50 Recess

  11:50-12:20 Lunch

  12:20-12:30 Reading Mini Lesson

  12:30-1:10 Small Reading Groups

  1:10-1:40 Skills

  1:40-2:10 Writing

  2:10-3:00 Specialists

  3:00-3:35 Read Aloud

  3:35-4:00 Dismissal