Sib txuas lus nrog Fab Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

 • Yog nej muaj lus nug txog kev kawm ntawv tshwj xeeb los sis cov kev pab cuam hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv, nej muaj peev xwm:

  • Mus saib rau ntawm peb phab teev Cov Lus Uas Pheej Nug Heev.
  • Siv peb daim ntawv online hauv qab no xa lus tuaj rau peb. (Ib tug neeg ua hauj lwm mam li tiv tauj nej sai sai es teb nej cov lus nug.)
  • Hu rau peb chav ua hauj lwm ntawm 651-767-8321.

  Yog tias nej muaj kev txhawj xeeb txog nej tus me nyuam daim IEP thiab cov kev pab cuam, thov ua raws li cov kauj ruam qhia nram qab no los daws nej cov kev txhawj xeeb:

  1. Tham raws li theem hauv chav kawm ntawv: nrog nej tus me nyuam tus xib hwb tham txog nej cov kev txhawj xeeb.
  2. Tham raws li theem hauv tsev kawm ntawv: nrog tus thawj xib hwb hauv nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv tham.
  3. Tham raws li theem cov neeg pab hauv Office of Specialized Services: siv daim ntawv online hauv qab no tiv tauj peb los sis hu rau peb chav ua hauj lwm ntawm tus xov tooj 651-767-8321.

  Link: Office of Specialized Services’ Organization Chart (muaj cov thawj coj cov xov tooj thiab cov tsev kawm ntawv uas lawv saib xyuas)

  Peb vam tias yuav tau sib txuas lus nrog nej!

  Marcy Doud
  Assistant Superintendent, Office of Specialized Services
  Saint Paul Public Schools
  marcy.doud@spps.org