• OUR PRINCIPAL (Peb Tus Tuam Thawj Tswj)

    It has been my pleasure to work for St. Paul Public Schools for the last 22 years as a teacher, program manager, assistant principal, principal, and Superintendent's Special Project Officer. I am energized and deeply committed to making a positive difference in the lives of our children. Kuv zoo siab heev ua kuv tau ua dej num tau muaj li 22 lub xyoos rau tuam tsev kawm ntawv Saint Paul Public schools. Kuv muaj lub zeem muag thiab muaj kev zoo siab txhawb kom peb cov me nyuam muaj kev vam meej lawm yav pem suab. -Tuaj Thawj Tsev kawm ntawv Npis Lis (Principal Bee Lee)

    Comments (-1)
    No Headlines to display