Return to Headlines

Title One Language/Translation Items

Title One Language/Translation Items

 

"All school documents can be translated or interpreters made available upon request" 

 

Spanish:  

Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita 

 

Hmong:  

Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb 

 

Somali:  

"Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado" 

 

Karen:  

the