Return to Headlines

Middle School Athletics Fall 2021 Update

We are excited to be able to offer middle school athletics this fall. As is the case with other school activities, there will be some changes that will allow students to participate in a modified athletics season.

Due to the nationwide shortage of school bus drivers, we are only able to provide after-school transportation for high school students at this time. This means that all SPPS middle school athletics will have a modified intramural season this fall. We wish we could compete against other schools, but we cannot do so without offering transportation. We also cannot ask parents to drive, as it would not be equitable for students who do not have this option.

In light of this change, the fall activity fee is being reduced from $30 to $5. Students will still need a current sports physical to participate in the fall season; please make an appointment with your physician or visit one of our SPPS Health Start Clinics.

The season will begin on Monday, September 27. All activities will follow the COVID-19 recommendations from the Minnesota State High School League (MSHSL) and the Minnesota Department of Health (MDH). The recommendations include vaccination for anyone age 12 or older, frequent COVID-19 testing, wearing masks when not actively participating, keeping physical distance when possible, and practicing in small groups.

We hope to be able to offer a full season with regular competitions starting this winter. More information will be available later this year.

Thank you for your understanding. We are looking forward to a different, but fun, season.


Estamos emocionados de poder ofrecer deportes en la escuela intermedia este otoño. Como es el caso con otras actividades escolares, habrá algunos cambios que permitirán a los estudiantes participar en una temporada modificada de deportes.

Debido a la escasez de conductores de autobuses escolares en todo el país, en este momento solo podemos proporcionar transporte después de la escuela a estudiantes de secundaria. Esto significa que todos los deportes de la escuela intermedia de SPPS tendrán una temporada intramuros modificada este otoño. Deseamos poder competir contra otras escuelas, pero no podemos hacerlo sin ofrecer transporte. Tampoco podemos pedirles a los padres que conduzcan, ya que no sería equitativo para los estudiantes que no tienen esta opción.

A la luz de este cambio, la tarifa de actividades de otoño se reducirá de $30 a $5 dólares. Los estudiantes continúan necesitando un examen físico deportivo actual para participar en la temporada de otoño; programen una cita con su médico o visiten una de nuestras clínicas Health Start de SPPS.

La temporada comenzará el lunes 27 de septiembre. Todas las actividades seguirán las recomendaciones de COVID-19 de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL) y el Departamento de Salud de Minnesota (MDH). Las recomendaciones incluyen vacunas para personas de 12 años o más, frecuentes pruebas de COVID-19, uso de mascarillas cuando no participan activamente, mantener la distancia física cuando sea posible y practicar en grupos pequeños.

Esperamos poder ofrecer una temporada completa con competiciones regulares a partir de este invierno. Habrá más información disponible a medida que transcurre el año. 

Gracias por su comprensión. Esperamos tener una divertida temporada, aunque un poco diferente.


Waxaan ku faraxsannahay inaan deyrtaan bixin karno ciyaaraha fudud ee dugsiyada dhexe. Iyadoo aan waxba ka duwaneyn hawlaha kale ee ka socdo iskoollada, waxaa jiri doono waxoogaa isbeddel ah oo u oggolaan doono ardayda inay ka qaybgalaan xilliyada ay socdaan ciyaaraha fudud kuwaasoo wax laga beddelay.

Darawallada basaska iskoollada dalka oo dhan oo yaraaday awgeed, waxaan wakhtigan awoodnaa oo kaliya inaan ardayda dugsiyada sare siinno gaadiidka iskoolka ka dib adeego. Taas macnaheedu waxay tahay dhammaan ciyaaraha fudud ee dugsiyada dhexe ee SPPS waxa lagu sameyn doonaa isbeddel ah xilliga tartannada u dhexeeyo ardayda deyrtaan. Waxaan jeclaan lahayn inaan la tartanno dugsiyada kale, laakiin sidaa ma yeeli karno annaga oo aan bixin gaadiid ardayda qaado. Sidoo kale ma weyddiin karno waaliddiinta inay ilmahooda ku kaxeeyaan baabuur maadaama aysan arrintan u sinnaan doonin ardayda kale ee aan haysan baabuur.

Iyadoo uu jiro isbeddelkan, khidmadda ciyaaraha dayrta ayaa laga dhimayaa $ 30 oo waxaa laga dhigayaa $ 5. Ardaydu waxay weli hadda u baahan doonaan baaritaan jirka ah si ay uga qayb qaataan ciyaaraha isboortiga xilliga dayrta. Fadlan ballan ka sameyso dhakhtarkaaga ama booqo mid ka mid ah xarumaheenna caafimaadka ee SPPS Health Start Clinics.

Xilliga ciyaaraha deyrtan wuxuu billaaban doonaa Isniinta, September 27. Dhammaan ciyaaraha dhacayo waxay raaci doonaan talooyinka COVID-19 lagu xakameynayo ee ka yimid Ururka Dugsiyada Sare ee Gobolka Minnesota (MSHSL) iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH). Talooyinka waxaa ka mid ah tallaalka qof kasta oo jira 12 ama ka weyn, ku celcelinta iska baaritaanka COVID-19, xirashada maaskaro marka aadan si firfircoon uga qaybqaadaneyn ciyaarta, ka fogaanshaha qofka kale marka ay suurtogal tahay, iyo tababbarka oo lala qaato kooxo tiro yar.

Waxaan rajeyneynaa inaan bixinno xilli ciyaareed dhammeystiran kaasoo leh tartamada caadiga ah laga billaabo jiilaalkaan. Xog dheeraad ah ayaa la heli doonaa dhammaadka sanadkan.

Waad ku mahadsantahay fahankaaga! Waxaan sugi la'nahay billowga xilli-ciyaareed kuwii hore ka duwan, laakiin xiiso badan leh.


Peb zoo siab uas yuav muaj kev ua kis las hauv tsev kawm ntawv theem nrab rau lub caij nplooj zeeg no. Thooj li lwm yam uas muaj ua rau hauv tsev kawm ntawv, yuav muaj qee yam kev hloov rau lub sij hawm ua kis las kom cov tub ntxhais kawm ntawv koom tes tau rau cov kis las lub caij no.

Vim tsis muaj neeg tsav tsheb npav txaus thoob plaws teb chaws no, lub sij hawm no peb tsuas muaj tsheb npav thauj tom qab lawb ntawv rau cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm ntawv theem siab xwb. Qhov nov txhais tau tias tag nrho SPPS cov tub ntxhais kis las uas kawm theem nrab yuav tsis muaj kev sib tw kis las nrog lwm cov tsev kawm ntawv rau lub caij nplooj zeeg no. Peb xav kom peb muaj kev sib tw nrog lwm cov tsev kawm ntawv, tiam sis peb ua tsis tau vim tsis muaj tsheb npav thauj mus los. Peb tsis muaj peev xwm thov kom cov niam txiv thauj me nyuam mus los, vim nws yuav tsis ncaj ncees rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis muaj qhov kev xaiv no. 

Vim muaj qhov kev hloov no, tus nqi ua ub no rau lub caij nplooj zeeg thiaj raug txo ntawm $30 los ua $5 lawm xwb. Yuav kom tau koom tes rau kev ua kis las lub caij nplooj zeeg no, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau mus kuaj ib ce rau kev ua kis las ua ntej; thov teem sij hawm nrog nej tus kws kho mob los sis mus cuag peb ib qho chaw kuaj mob ntawm SPPS Health Start Clinics.

Cim kis las no yuav pib rau hnub Monday, lub Cuaj Hli tim 27. Txhua yam uas muaj ua mas peb yuav ua raws nraim li cov lus qhia txog kev tiv thaiv tus kab mob COVI-19 los ntawm Minnesota State High School League (MSHSL) thiab Minnesota Department of Health (MDH). Cov lus qhia no muaj xws li kom cov tub ntxhais uas muaj hnub nyoog 12 xyoos rov saud yuav tsum txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob (vaccination for anyone age 12 or older), nquag mus kuaj tus kab mob COVID-19 (COVID-19 testing), looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tsis ua kis las, nyob kom sib nrug deb thaum ua tau, thiab xyaum kis las ua tej pab pawg tsis coob. 

Peb cia siab tias yuav rov qab muaj kev ua kis las li qub thiab muaj sib tw nrog lwm cov tsev kawm ntawv rau thaum lub caij ntuj no. Mam li qhia ntxiv los rau nej paub tom ntej no.

Ua tsaug rau nej txoj kev to taub. Peb zoo siab tias yuav muaj kev ua kis las, txawm yuav txawv me ntsis, los yuav muaj kev lom zem.


Karen (Download File)