Return to Headlines

Hmoob: Lub Ob Hlis Tim 18, 2021

Pab Kom SPPS Qhib Mus Ntxiv
Kev nyab xeeb yog txhua tus lub luag hauj lwm. Yam uas nej ua hauv tsev kawm ntawv thiab sab nraud yuav pab kom peb lub zej zog tsev kawm ntawv noj qab haus huv thiab muaj kev kawm nyab xeeb lug. Mus saib SPPS cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 rau tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg kom nco qab ntsoov txog kev siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kuaj kev noj qab nyob zoo, kev tawm rooj mus ncig, thiab kev qhia mus rau tsev kawm ntawv txog tus kab mob COVID-19 los sis kev tau mus ze rau tej tus neeg uas muaj tus kab mob no.

Duab: Thawj Lub Lim Tiam Ntawm Kev Mus Kawm Rau Tom Tsev Kawm Ntawv
Thaum lub Ob Hlis tim 1, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) tos txais kwv yees li 4,000 tus tub ntxhais kawm rov tuaj kawm ntawv tim ntsej tim muag rau tom tsev kawm ntawv. Lub Ob Hlis tim 16, yog “thawj hnub” uas cov tub ntxhais kawm qib 3-5 tau rov qab tuaj kawm ntawv rau tom tsev kawm ntawv. Mus saib cov duab rau thawj ob peb lub lim tiam nyob rau hauv peb qhov chaw rau duab thiab xa nej cov ntawm no tuaj submit yours here.

Kev Npaj Rau Thaum Muaj Tej Huab Cua Tsis Zoo Nyob Rau Lub Caij Ntuj No
SPPS yuav mloog ntsoov kev tham txog huab cua hauv National Weather Service kom paub hais tias yuav txiav txim siab li cas thiaj yog qhov zoo tshaj rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg. Peb yuav rau siab qhia los rau sawv daws paub yog tias huab cua tsis zoo es yuav tau kaw tsev kawm ntawv los sis yuav tau muab kev kawm ncua.

Cov Chaw Mus Nqa Zaub Mov Tshiab
Tam sim no peb muaj zaub mov rau nej mus nqa dawb ntawm tshaj li 50 lub tsev kawm ntawv thoob plaws hauv Xees Phos no. Yuav tsum tau hais rau tsev kawm ntawv ua ntej (pre-order) yog yuav mus nqa zaub mov ntawm ntau lub tsev kawm ntawv theem qis thiab theem nrab. Cov chaw thiab sij hawm mus nqa zaub mov thiab daim pre-order form muaj nyob rau hauv spps.org/2021meals.

Txog Caij Xaiv Lub Tsev Kawm Ntawv Nej Nyiam Lawm 
Twb txog caij teev npe rau xyoo kawm ntawv 2021-22! Hnub kawg rau kev teev npe raws sij hawm yog Friday, lub Peb Hlis tim 5. Nej tseem muaj sij hawm mus koom kev saib tsev kawm ntawv online virtual open house, saib cov duab mus kev qhia txog tsev kawm ntawv los sis mus koom kev teev npe kawm ntawv. Xaiv li ob lub tsev kawm ntawv thiab cia li teev npe hnub no!

Kev Pab Rau Cov Kawm Theem Ob Yuav Pib Rau Lub Ob Hlis Tim 22
Thawj lub lim tiam uas muaj kev pab ua ntaub ntawv tim ntsej tim muag rau cov tub ntxhais kawm theem ob (qib 6-12) yog hnub Monday, lub Ob Hlis tim 22. Peb xaiv hnub no vim tus kab mob COVID-19 hauv Ramsey County (COVID-19 case rate for Ramsey County) poob qis tshaj li 30 tau ob lim tiam sib law los lawm.

Cov Xib Fwb Sib Tw Rau Xyoo No
Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv muaj peb tug xib fwb nrog lwm cov xib fwb sib tw ua tus uas ua tau zoo tshaj nyob rau hau Minnesota rau xyoo 2021. Taug qab kom paub ntxiv txog Eugenia Popa (Harding High School), John Horton (J.J. Hill Montessori) thiab Kathy Romero (Como Park Senior High School).