Return to Headlines

Karen: တ​ကီၢ်​ခါ​တၢ်​မၤ​အ​သး​ဖဲ ​ စ့ၣ်​ဖီ​လ်​ပ​ဒိၣ်​ကၠိ​အ​ပူၤ

We Are SPPS: Chef Bono & the Nutrition Center Kitchen

ဖဲနဆိကမိၣ် ကၠိမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်အခါန့ၣ်, တမ့ၢ်လၢနကဆိမိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ကိၣ်လၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်သိးဟံၣ် တဖၣ်, တၢ်ဃ့ၣ်ထံ(စီးထံ)လီၤလီၤဆီဆီတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အီၣ်ဃါဃုာ်သးအကလုာ်ကလုာ်ဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ပှ့ၤတၢ်ဆါအလီၢ်အသိးန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိ ကၠိဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ကိးနံၤဒဲး ဒ်အဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢဟံၣ်ဒီးကျးအသိးလၢအဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်အီၤလၢ Chef Bono ဒီး အသကိး ပှၤမၤတၢ်ဖိကရူၢ်ဖဲ Nutrition Center Kitchen (ကၠိပှၤဖီအီၣ်တၢ်အီၣ်အလီၢ်) န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်, တၢ်အီၣ်ဝံာ်ဘဲတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဟ့ၣ်လီၤကလီအီၤဆူ ကၠိဖိတဖၣ် စးထီၣ်တနံၣ်ညါအံၤန့ၣ်လီၤ. 

 

Bus Status App Update

ဘၢးစ်အတၢ်အိၣ်သး အဲးဖ် (Bus Status app) အိၣ်ဒီးဘၢးစ်တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၢ်ခံကတၢၢ် တဖၣ်လၢ စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒီး ကၠိဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဲးဖ်အသီလၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်အီၤတခါ အိၣ်ကတီၤသး ချုးဆၢချုးကတီၢ်လၢကၠိနံၣ်သီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဲးဖ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဆီလဲအသးဆူ အဲးဖ်အသီတခါလၢ နလီတဲစိအပူၤဘၣ်, ဒီး အကပာ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒီလိးလီၤကလီ ဘၢးစ်အတၢ်အိၣ်သး အဲးဖ် (Bus Status app) အသီတခါဖဲ Apple App Store မ့တမ့ၢ် Google Play အပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်.

 

မၤလၤကပီၤ Walk, Bike, and Roll to School Day

​စ့ၣ်​ဖီ​လ်​ပ​ဒိၣ်​ကၠိ ​ကွဲ​မုာ်​ဟံၣ်​ဖိ​ဃီ​ဖိ ​ဒီး​ကၠိ​တ​ဖၣ်​လၢ​က​ဟဲ​မၤ​လၤ​က​ပီၤ​သ​ကိး Walk, Bike, and Roll to School Day (တၢ်​ဟး, ​တၢ်​ယီၢ်​လ့ၣ်​ယီၢ်, ​ဒီး​ဒိး​သ​ကိး ​စ​က့​ဘီ​ဒ် ​ဆူ​ကၠိ ​အ​မုၢ်​နံၤ) အခီၣ်ထံးတနံၤ လၢကၠိနံၣ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ အတီၢ်ပူၤ​ဖဲ ​လါ​အီး​က​ထိ​ဘၢၣ် ၄ ​သီ​ အ​နံၤ​န့ၣ်​လီၤ. ​တၢ်​အံၤ​အ​တ​မ့ၢ်​ထဲ​လၢ ​တၢ်​ဟး​ဒီး ​ယီၢ်​လ့ၣ် ​ယီၢ်​ဆူ​ကၠိ​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​သး​ဖှံ​န့ၣ်​ဘၣ်, ​တၢ်​သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ​မ့ၢ်​စ့ၢ်​ကီး​ကျဲ​အ​ဂ့ၤ​က​တၢၢ်​တ​ဘိ​လၢ ​တၢ်​အိၣ်ဆူၣ်​အိၣ်​ချ့​ အ​ဂီၢ်, ​န့​ဆၢၣ်​ခိၣ်​ဃၢၤ​အ​ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ​ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ်န့ၣ် ​ကၠိ​တ​ဖၣ်​က​ဃု​ထၢ​ပာ်လီၤ မုၢ်​နံၤ​လၢ​အ​လီၤ​ဆီ​လိာ်​သး​ဖဲ​ အီး​က​ထိ​ဘၢၣ်​အ​တီၢ်​ပူၤ​လၢ​က​ရဲၣ်​ကျဲၤ​မၤ​မူး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​အ​ဝဲ​အံၤ​အ​ဂီၢ်, ​ဒီး​လၢ​တၢ်​န့ၣ်​အ​ဃိ ​ဆဲး​ကျိး​သံ​ကွၢ် ​န​ကၠိ​လၢ ​အ​ဝဲ​သ့ၣ်​က​ရဲၣ်​ကျဲၤ​မၤ​လၤ​က​ပီၤ​တၢ်​လၢ​မုၤ​နံၤ​ဖဲ​လဲၣ်​တ​နံၤ​လဲၣ်​န့ၣ်​တ​က့ၢ်.

 

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်မ့ၢ် လါလၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ထီၣ်ကၠိ

တၢ်ပာ်လီၤတၢ်ထီၣ်ကၠိလုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်မၤစၢၤနဖိဒ်သိးအကမၤလိန့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လၢကၠိနံၣ် ဒီတနံၣ်ညါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထီၣ်ကၠိလုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤ ဒီး တၢ်ထီၣ်ကၠိ အဖီလ်စံၣ်ဖဲ spps.org/attendance ပှာ်ယဲၤဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

 

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး Medical Assistance မ့တမ့ၢ် MinnesotaCare ဧါ.

ပှၤလၢဒိးန့ၢ် MinnesotaCare ဒီး Medical Assistance ပဒိၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဘၣ်မၤပှဲၤပတံထီၣ် တနံၣ်တဘျီလံာ်တကွီၢ်ဒိလၢကဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤဒီး ပှၤကပာ်လီၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ကြၢးဒိး န့ၢ်ဒံးဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဧါန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ, သးခိၣ်နူာ်ဆူၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲ, တၢ်ကူစါယါဘျါလၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဝဲဒီး Individualized Education Programs (IEPs) န့ၣ်လီၤ. မၤသီထီၣ်က့ၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤသးဒီး နဖိဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤသး ဒ်သိး နသုတ ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢၤစ့ၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

 

လံာ်နံၣ်လံာ်လါ တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်တဖၣ်

မုၢ်ဆၣ်နံၤ, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅သီအနံၤန့ၣ် လၢ ဖြံၣ်ခ့ၣ်-၁၂တီၤကၠိဖိတဖၣ်အဂီၢ် ကၠိတထီၣ်ဝဲဘၣ် ဒီးအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ Yom Kippur မုၢ်နံၤ ဒီး တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကၠိသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကံၢ်စီ ( teacher professional development) အနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.