Return to Headlines

Hmoob: Tej Yam Muaj Rau Hauv SPPS Tam Sim No - Lub Cuaj Hli tim 21, 2023

Peb Yog SPPS: Chef Bono & Chav Ua Noj Hauv Nutrition Center 

Thaum nej xav txog kev noj sus hauv tsev kawm ntawv, tej zaum nej yuav tsis xav txog tej qhob cij uas ua hauv tsev, tej kua nyeem tshwj xeeb los sis tej khoom xyaw uas tau los ntawm cov lag luam hauv zos uas tsev neeg yog tus tswv. Tiam sis tej ntawd yog tej uas cov tub ntxhais kawm hauv SPPS niaj hnub tau noj, ua tsaug rau Chef Bono thiab nws pab neeg ua hauj lwm uas nquag heev nyob rau hauv Nutrition Center Kitchen. Qhov zoo tshaj ces pib xyoo no mus tej zaub mov no yuav tau noj dawb lawm xwb!

Qhov Bus Status App Tshiab

Qhov Bus Status app no muaj lus qhia tshiab txog kev caij npav rau SPPS cov tsev neeg thiab tub ntxhais kawm ntawv. Qhov app tshiab no zoo dua qhov qub thiab npaj txhij rau xyoo kawm ntawv tshiab no lawm! Qhov app no yuav tsis cia li hloov mus rau qhov tshiab hauv nej lub xov tooj, thiab kev ceeb toom yuav xaus tom qab lub Cuaj Hli tim 29. Mus rub qhov Bus Status app tshiab no hauv Apple App Store los sis Google Play los siv dawb hauv nej lub xov tooj.

Ua Kev Zoo Siab Rau Hnub Taug Kev, Caij Tsheb Kauj Vab thiab Log Txiag Ntoo Mus Kawm Ntawv 

SPPS nqua hu cov tsev neeg thiab tsev kawm ntawv tuaj koom kev lom zem rau thawj hnub taug kev, caij tsheb kauj vab thiab log txiag ntoo mus kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv 2023-24 rau lub 10 Hli tim 4. Taug kev thiab caij tsheb kauj vab mus kawm ntawv tsis yog lom zem xwb, nws tseem pab tau rau txoj kev noj qab nyob zoo thiab zoo rau ib puag ncig. Tej zaum cov tsev kawm ntawv nyias yuav xaiv nyias ib hnub txawv thaum lub 10 Hli los ua qhov kev zoo siab no, yog li nug seb nej lub tsev kawm ntawv yuav ua rau hnub twg.

Lub Cuaj Hli Yog Lub Hli Ras Txog Kev Mus Kawm Ntawv

Txoj kev niaj hnub mus kawm ntawv muaj peev xwm yuav pab tau kom nej tus me nyuam muaj kev vam meej rau lub xyoo kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv txog tus cwj pwm mus kawm ntawv tsis tu ncua thiab tsev kawm ntawv cov cai mus saib ntawm spps.org/attendance.

Nej Puas Muaj Medical Assistance los sis MinnesotaCare?

MinnesotaCare thiab Medical Assistance cov tswv cuab yuav tsum ua raws li cov txheej txheem mus tauj lawv cov ntaub ntawv kho mob txhua xyoo yog tias lawv tseem tsim nyog tau txais cov kev pab no. Cov kev pab muaj xws li kev kho mob, kev kho rau fab kev lwj siab thiab kev kho mob uas yog ib feem ntawm Kev Kawm Rau Tus Kheej (IEPs). Rov tauj nej thiab nej tus me nyuam li ntawv kho mob es nej thiaj li muaj ntaub ntawv kho mob tsis tu ncua.

Nco Ntsoov Hnub No Tsis Muaj Kawm Ntawv

Yuav tsis muaj kawm ntawv rau cov tub ntxhais kawm qib PreK-12 rau hnub Monday, lub 9 Hli tim 25, vim hnub no yog hnub Yom Kippur thiab hnub uas cov xib fwb muaj kev kawm txhawb ntxiv rau lawv tes dej num.