Return to Headlines

Send a Tip Through the MySPPS app

Tip line

Hmoob  |  Español  |  Soomaali  |  karen

Students are often aware of situations before adults and they can make positive impacts in our school community. But sometimes, they just need a safe and easy way to report issues without fear of embarrassment or retaliation.

There's an easy way to “Send a Tip” through the MySPPS app. The feature allows users to submit an anonymous tip about unsafe behaviors in school. Each message is then reviewed by the district’s Emergency Communication Center (ECC). If you haven’t already, please download the MySPPS app from Google Play or the Apple App Store. The app is also available for download on all student iPads or you may submit a tip online at spps.org/safety.

The “Send a Tip” feature through the MySPPS app allows students, staff and families to share safety concerns, help someone in need or report something more serious.

 • Download the MySPPS app through Google Play or the Apple App Store.
 • Click on the “Send a Tip” icon
 • Type your tip
 • Choose a tip category
 • Select the school you’re reporting about
 • Provide your contact information or stay anonymous, it’s your choice

Please note the “Send a Tip” feature is not a replacement for emergency services. If someone is in immediate danger, they should call 911.

This is just one way to help our school community stay safe. 

 


Feem ntau mas cov tub ntxhais kawm ntawv paub txog ntau yam xwm txheej ua ntej cov laus thiab lawv muaj peev xwm ua tau ntau yam zoo pab rau peb tsoom zej tsev kawm ntawv. Tiam sis qee lub sij hawm, lawv yuav tsum tau tej seem kev thaj yeeb thiab yooj yim qhia tej yam tsis zoo tawm yam tsis ntshai muaj kev txaj muag los sis kev tawm tsam rov qab.

Nws muaj ib seem kev yooj yim “Xa Lus Qhia” hauv MySPPS app. Hauv qhov MySPPS app no muaj chaw qhia tej yam cwj pwm uas pom tias yuav muaj kev phom sij rau hauv tsev kawm ntawv yam tsis pub paub tias leej twg yog tus qhia tawm. Qhov chaw soj ntsuam xwm ceev Emergency Communication Center hauv district yuav ua zoo saib txhua cov lus uas neeg tau xa mus. Yog koj tsis tau ua, thov thau qhov MySPPS app hauv Google Play los sis hauv Apple App Store.  Qhov app no muaj thiab thau tau hauv txhua tus tub ntxhais kawm ntawv lub iPad los, los sis nej xa tau lus online hauv spps.org/safety.

Qhov chaw “Xa Lus Qhia” hauv MySPPS app yuav qhib kev rau tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg qhia tej yam uas yuav phom sij, pab lwm tus los sis qhia tej yam uas txaus ntshai rau district.

 • Thau qhov MySPPS app hauv Google Play los sis hauv Apple App Store.
 • Nias qhov “Send a Tip” icon
 • Ntaus koj cov lus qhia
 • Xaiv theem lus qhia
 • Xaiv lub tsev kawm ntawv uas koj qhia txog
 • Qhia cov kev tiv tauj ntawm koj los sis tsis pub paub, nyob ntawm koj nyiam

Thov nco ntsoov tias qhov “Xa Lus Qhia” tsis yog coj los hloov cov kev pab cuam thaum muaj xwm ceev. Yog leej twg ntsib kev phom sij, yuav tsum hu rau 911.

Nov tsuas yog ib seem kev pab rau peb tsoom zej tsev kawm ntawv kom muaj kev thaj yeeb xwb.

 


Generalmente los estudiantes están al tanto de situaciones antes que los adultos y ellos pueden tener un impacto positivo en nuestra comunidad. Algunas veces, ellos solamente necesitan una forma segura y fácil de reportar inquietudes sin temor a ser avergonzados o a represalias.

Hay una manera fácil de enviar información en forma anónima sobre comportamientos riesgosos en la escuela a través de MySPPS app. Cada mensaje es revisado por el Centro de Comunicación de Emergencias (ECC) del distrito. Si es que todavía no lo ha hecho, por favor descargue la aplicación MySPPS de Google Play o Apple App Store. La aplicación también puede ser descargada en todas las iPads de los estudiantes o usted puede enviar información en línea en spps.org/safety.

La sección “Send a Tip” en la aplicación MySPPS permite que los estudiantes, empleados y familias puedan compartir sus inquietudes, ayudar a alguien que lo necesita o reportar algo más serio.

 • Descargue la aplicación MySPPS de Google Play o Apple App Store.
 • Haga clic en “Send a Tip”
 • Escriba lo que desea informar
 • Elija una categoría
 • Elija la escuela sobre la cual está reportando
 • Proporcione su información de contacto o manténgase en forma anónima, es su elección

Por favor sepa que “Send a Tip” no reemplaza los servicios de emergencia. Si alguien está en peligro inmediato, debe llamar al 911.

Esta es una sólo una de las formas en las que se puede ayudar a mantener segura a nuestra comunidad escolar. 


Ardayda waa kuwo aalaaba ka warqabo xaaladaha ka hor intaysan dadka waaweyn ogaan, waxayna ardaydu u horseedi karaan iskoolka saamayn wanaagsan. Mararka qaarkood, ardaydu waxay u baahan yihiin hab iyo qaab aammin ah oo sahlan si ay u soo sheegaan wixii jira iyagoon ka cabsi qabin weji-gabax ama aargoosi.

Waxaa jiro qaab fudud oo la dhaho “Send a Tip” (kaasoo lagu soo diro farrimo) adigoo isticmaalaya app-ka MySPPS. Aaladdan waxay qofka u oggolaataa inuu soo diro farriin aan magaciisa la socon taasoo ku saabsan fal halis ah oo ka dhacayo iskoolka. Farriin walba waxaa ka dibna eegayo oo degmada u qaabbilsan Rugta Xiriirka Degdegga ah (Emergency Communication Center - ECC). Haddii aadan soo degsan, fadlan app-ka MySPPS ka soo degso Google Play ama Apple App Store. App-kan waxaa lagu soo shuban karaa dhammaaan iPad-yada ardayda. Haddii kale waxaad wargelin ku diri kartaa cinwaankan spps.org/safety.

Aalladdan “Send a Tip” ee app-ka MySPPS waxay ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska u oggolaataa inay degmada la wadaagaan wixii tabasho ee xag amni ah, inay caawiyaan qof kaalmo doonayo, ama inay soo sheegaan arrin halis leh.

 • App-ka MySPPS ka soo degso Google Play ama Apple App Store
 • Guji app-ka “Send a Tip”
 • Qor wargelintaada
 • Dooro nooca wargelin
 • Xulo iskoolka aad ka warbixineysid
 • Nala wadaag qaabka laguula soo xiriiri karo, ama mayee waad is-qarin kartaa. Adiga ayaa khiyaarka iska leh.

Fadlan xasuuso app-ka “Send a Tip” ma ahan mid lagu beddelanayo adeegyada degdegga ee u baahan 911. Haddii uu qof ku jiro halis taagan, waa inay wacaan 911.

Sidani waa un hal qaab oo lagu caawin karo inay iskoolladu noqdaan ammaan. 


karen tipline