Return to Headlines

Congratulations Class of 2021!

Congratulations Class of 2021


Graduation Ceremonies Will Be Held In Person 

The SPPS Class of 2021 will celebrate with in-person commencement ceremonies at the beginning of June. Our celebrations will be different due to the ongoing pandemic. Our goal is to safely celebrate and honor this special day for our graduates.

Visit spps.org/graduation for the full schedule of ceremonies, and for updates as more details are finalized.

Here’s what you should know:

 • We’re holding multiple, smaller and shorter ceremonies with a set number of guests per graduate. Ceremonies will be livestreamed and recorded for those who cannot attend in person.
 • All events will follow social distancing, face covering, contact tracing and other Minnesota Department of Health guidelines for events.  
 • As new details are finalized, schools will send information to families and update the spps.org/graduation webpage. 

We are excited to celebrate our seniors and their accomplishments!


¡Felicitaciones a la Clase del 2021 de las Escuelas Públicas de Saint Paul! 

Las Ceremonias de Graduación Serán en Persona 

La clase del 2021 de SPPS celebrará con ceremonias de graduación en persona a principios de junio. Nuestras celebraciones serán diferentes debido a la pandemia. Nuestro objetivo es celebrar y honrar con seguridad este día especial para nuestros graduados.

Visite spps.org/graduation para ver el programa completo de ceremonias y para actualizaciones a medida que se finalizan más detalles.

Lo que debe saber:

 • Estamos llevando a cabo ceremonias múltiples, más pequeñas y más breves con un número determinado de invitados por graduado. Las ceremonias se transmitirán en vivo y se grabarán para aquellos que no puedan asistir en persona.
 • Todos los eventos seguirán las pautas de distanciamiento social, uso de mascarillas, rastreo de contactos y otras medidas para eventos del Departamento de Salud de Minnesota.
 • A medida que se finalicen los nuevos detalles, las escuelas enviarán información a las familias y actualizarán la página web spps.org/graduation.

¡Estamos emocionados de celebrar a nuestros estudiantes de 12 grado y sus logros!


Kev Ua Koob Tsheej Tiav Ntawv Tim Ntsej Tim Muag

Yuav ua koob tsheej tiav ntawv rau SPPS cov tub ntxhais uas kawm tiav rau xyoo 2021 rau sawv daws tuaj koom tim ntsej tim muag thaum lub Rau Hli xiab. Kev ua koob tsheej yuav txawv vim tseem muaj cov kab mob kis thoob ntiaj teb. Peb lub hom phiaj yog ua kom muaj kev nyab xeeb rau hnub ua kev zoo siab thiab hwm peb cov tub ntxhais uas kawm tiav rau hnub tshwj xeeb no.

Yog xav paub txog cov sij hawm ua koob tsheej tiav ntawv thiab tej ncauj lus tshiab thaum muaj, mus saib hauv spps.org/graduation.

Nov yog tej yam uas nej yuav tsum paub:

 • Peb yuav ua ob peb lub koob tsheej tiav ntawv ua ke, cov koob tsheej no yuav me dua cov uas ua yav tas los thiab yuav luv dua, thiab ib tug tub ntxhais kawm tiav twg tsuas pub ib ob leeg tuaj koom xwb. Peb yuav muab cov koob tsheej tiav ntawv no tso live rau sawv daws saib thiab muab yees ua duab mus kev cia rau cov uas tuaj koom tsis tau tim ntsej tim muag tau saib.
 • Nyob rau txhua lub koob tsheej tiav ntawv no mas sawv daws yuav tsum tau ua raws nraim li Minnesota Department of Health cov lus qhia xws li yuav tsum nyob kom sib nrug, looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, zaum lub rooj uas luag tseg rau yus zaum thiab lwm yam.
 • Thaum npaj txhij lawd, tsev kawm ntawv mam li xa ntawv los qhia rau cov tsev neeg thiab mam muab teev tseg rau hauv qhov webpage spps.org/graduation.

Peb zoo siab uas yuav tau ua kev zoo siab rau peb cov tub ntxhais uas kawm rau xyoo kawg thiab lawv txoj kev kawm tiav!


Hambalyo Ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul ee 2021!  

Xafladaha Qalinjabinta oo la Qabanayo iyada oo Qof ahaan la Imaanayo 

Ardayda SPPS ee Qalin-jebinayso 2021 waxay ku dabaaldegi doonaan xaflado la imaanayo qof ahaan billowga bisha June. Dabaaldegyadeenna way kala duwanaan doonaan saf-marka socdo awgiisa. Hadafkeennu waa inaan si bed-qab leh u dabaaldegno una maamuusno maalintan qaaliga u ah qalin-jabiyaasheena.

Booqo bogga spps.org/graduation oo arag jadwalka xafladaha oo buuxa, iyo wixii soo cusboonaada maadaama faahfaahin dheeraad ah la gunaanadayo.

Waa tan waxa ay tahay inaad ogaatid:

 • Waxaan qabaneynaa xaflado badan, oo yaryar iyo misana wakhti gaaban ah. Waxaa xafladaha imaan karo tiro go'an oo marti ah oo loogu talogalay ardayga qalinjebinayo. Xafladaha ayaa toos looga daawan doonaa loona duubi doonaa kuwa aan tegi karin shaqsi ahaan.
 • Dhammaan dhacdooyinka waxay raaci doonaan kala fogaanshaha dadka, daboolidda wejiga, raadinta dadkii isku dhowaa, iyo tilmaamaha kale ee ay Waaxda Caafimaadka ee Minnesota u dejisay munaasabadaha.  
 • Maaddaama faahfaahinno cusub la dhammaystirayo, dugsiyadu waxay qoysaska u diri doonaan macluumaadyo iyo wixii cusub waxayna cusbooneysiin doonaan wararka bogga spps.org/graduation. 

Waxaan ku faraxsannahay inaan u dabaaldegno ardaydeenna fasalka 12-aad iyo guushooda!