Return to Headlines

A Change in Leadership for Four Seasons

karen  | SoomaaliEspañol | Hmoob

 

Dear Four Seasons A+ Families, 

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after six years at Four Seasons, I have decided to accept a new position as principal for the North St. Paul-Maplewood-Oakdale School District. I will remain your principal through the end of the school year. 

 

My respect and appreciation for Four Seasons students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. Together, we have created a school community that values collaboration to help foster the artistic talents of all students. We have strengthened our community partnerships for amazing art experiences, and brought families together through performances, celebrations and our new model for parent-teacher conferences. We could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful. 

 

The Four Seasons leadership team will identify two staff members and two parent/community members to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews in June. You will have an opportunity to meet your new principal at an event to be scheduled before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me. 

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Four Seasons enjoyable every day.

 

 

Sincerely, 

 

 

Heidi George, Principal
Four Seasons A+ Elementary


 

Karen letter to families.  


 

 

Qoysaska Qaaliga ah ee Iskuulka Four Seasons A+, 

 

Anigoo dareemayo shucuur isku dhafan, waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo lix sano ka dib markii aan ka shaqeeyay Four Seasons inaan hadda aqbalay shaqo cusub oo ah maamulaha North St. Paul-Maplewood-Oakdale District. Weli waxaan sii ahaan maamulihiinna inta ka dhimman sannad-dugsiyeedka. 

 

Xurmadda iyo tixgelinta aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Iskuulka Four Seasons ayaa go'aankayga ka dhigaya mid adag. Waxaan jeclahay inaan ku hawlannaado caawinta cunug walba inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna iyo macallimiinteenna. Si wadajir ah, waxaynu wada abuurnay iskuul qiimeeyo wadashaqeyn si loo kobciyo hibada farshaxaneed ee dhammaan ardayda. Waxaynu xoojinnay iskaashiga iskuulka iyo bulshada taasoo khibrad fiican aheyd, waxaynu sidoo kale qoysaska isugu keennay jilitaan, dabbaaldegid, iyo kulamo nooc cusub ah oo u dhexeeyo waalidka iyo macallimiinta. Taageeradiina la’aanteed ma aynaan guuleysan kari lahayn, waana idinkaga mahadnaqaynaa. 

 

Hoggaanka Four Seasons waxay xulan doonaan xubno ka tirsan bulshada iskuulkeenna inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kaaliyaha Kormeeraha Iskuullada Andrew Collins ayaa isugu yeeri doono kooxda qaadaysa wareysiga shaqaalaynta rasmiga ah bisha Juun gudaheeda. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaan inaad la kulantaan maamulihiinna cusub munaasabad lagu qaban doono iskuulka ka hor inta uusan billaabmin iskuulka xilliga dayrta. Haddii aad wax su’aal ah qabtaan, fadlan ila soo xiriira. 

 

Waad ku mahadsantihiin inaad i siiseen fursad aan kula shaqeeyo idinka iyo ilmihiinna dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan in badan tabi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska oo shaqada Four Seasons iiga dhigay mid xiiso leh.

 

 

Mahadsanidiin, 

 

 

Heidi George, Principal
Four Seasons A+ Elementary

 


 

 

Estimadas familias de Four Seasons A+, 

 

Con sentimientos encontrados, les escribo esta carta para anunciar que luego de seis años en Four Seasons, he decidido aceptar una nueva posición como directora en el distrito escolar de North St. Paul-Maplewood-Oakdale. Seguiré siendo su directora hasta finales de este año escolar. 

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados hicieron que fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. Juntos, hemos creado una comunidad escolar que valora la colaboración para ayudar a fomentar los talentos artísticos de todos los estudiantes. Hemos fortalecido nuestras sociedades con la comunidad para contar con increíbles experiencias de arte y hemos reunido a las familias a través de presentaciones escénicas, celebraciones y nuestro nuevo modelo de conferencias de padres y maestros. No podríamos haber logrado tantas cosas sin su apoyo, por lo que estoy profundamente agradecida. 

 

El equipo de liderazgo de Four Seasons identificará a dos empleados y a dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte de un equipo escolar de entrevistas. El superintendente asistente Andrew Collins convocará al grupo para entrevistar a candidatos a directores en junio. Usted tendrá la oportunidad de conocer a su nuevo director en un evento a ser programado antes de que comience la escuela en el otoño. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre el proceso. 

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños durante los últimos años. Extrañaré a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Four Seasons.

 

 

Atentamente, 

 

 

Heidi George, Directora
Four Seasons A+ Elementary


 

 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Four Seasons A+, 

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau rau xyoos rau hauv Four Seasons, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau North St. Paul-Maplewood-Oakdale School District lawm. Txawm li ntawd los kuv tseem yuav ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus. 

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Four Seasons cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia. Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau tsim muaj ib lub tsev kawm ntawv uas muaj txoj kev koom tes zoo los txhawb txhua tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev txawj ntse. Peb tsim muaj txoj kev koom tes zoo tshaj qub nrog peb cov neeg koom tes hauv zej zos rau fab txuj tsim ub no, thiab coj tau cov tsev neeg los ua ke los ntawm txoj kev ua yeeb yam, ua kev zoo siab thiab peb tus qauv tshiab rau cov rooj sib tham ntawm niam txiv thiab xib hwb. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau. 

 

Four Seasons cov thawj coj yuav nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub Rau Hli. Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv. 

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Four Seasons txhua hnub.

 

 

Zoo Siab, 

 

 

Heidi George, Thawj Xib Hwb
Four Seasons A+ Elementary