Return to Headlines

A Leadership Change at John A. Johnson Achievement Plus

karen  | SoomaaliEspañol | Hmoob

 

Dear John A. Johnson Achievement Plus Community,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after five years at John A. Johnson Achievement Plus, I have decided to accept a new position as Principal in another school district.

 

My respect and appreciation for John A. Johnson’s students, families, staff and community partners made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome and working with our dedicated staff and teachers. Together, we have built a strong school community where everyone works together to meet the needs of all our students and families.

 

At JAJ we ROAR. We believe strong relationships are the foundation of a thriving school environment. Through shared leadership with students, families, staff and community partners, we believe opportunities for leadership at every level is key for student learning and achievement. We emphasize that the academic and social emotional growth of all learners is the responsibility of all students, families, staff and community partners. I know when I am gone, you all will continue to ROAR together!

 

Moving forward, the JAJ leadership team will identify two staff members, two Achievement Plus partners,  and two parent/community members to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews this summer. If you have questions about the process, please contact Barb Goodman, Management Assistant, Division of Schools, at 651-767-8133.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff,  families and A+ partners that made my work at JAJ enjoyable every day.

 

Sincerely,

 

Lisa Gruenewald, Principal
John A. Johnson Achievement Plus


 

 

Leadership Change Karen Translation  


 

 

Qoysaska Qaaliga ah ee Iskuulka John A. Johnson Achievement Plus,

 

Anigoo dareemayo shucuur isku dhafan, waxaan idin ogeysiinayaa shan sano ka dib markii aan ka shaqeeyay John A. Johnson Achievement Plus inaan hadda aqbalay shaqo cusub oo ah Maamule iskool oo degmo kale ah.

 

Xurmadda iyo tixgelinta aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Iskuulka John A. Johnson’s ayaa go'aankayga ka dhigaya mid adag. Waxaan jeclahay inaan shaqada imaado, kana caawiyo cunug walba inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna iyo macallimiinteenna. Si wadajir ah, waxaynu wada abuurnay iskuul aynu kulligeen wadashaqeynno si loo haqabtiro baahida dhammaan ardaydeenna iyo qoysaskeennaba.

 

Iskoolka JAJ ahaan, waxaynu aaminsannahay in xiriir xoog leh uu aasaas u yahay iskool najaxayo. Annagoo talada la wadaageyno ardayda, qoysaska, shaqaalaha, iyo bulshada ay wada shaqeyntu naga dhaxeyso, waxaynu aaminsannahay in helidda fursado talo-wadaajin oo heer walba leh ay fure u tahay guusha iyo waxbarashada ardayda. Waxaynu xoogga saarnaa in horumarka ardayda ee xag tacliin iyo xag bulshaba ay tahay masuuliyad saaran dhammaan ardayda, qoysaska, shaqaalaha, iyo bulshada ay wada shaqeyntu naga dhaxeyso.

 

Waan hubaa markaan tago, waxaad sii wadi doontaan xiriirkaas wada shaqeyn.

 

Tallaabada soo socoto waxay tahay in kooxda maamulka iskoolka JAJ ay soocan doonaan labo shaqaale ah, labo ka mid ah dadka naga la shaqeeyo Achievement Plus, iyo labo waalidka/xubnaha jaalliyadda ka mid ah kuwaasoo qeyb ka noqon doono koox wareysi ka qaadi doono maamulaha cusub. Andrew Collins oo ah Assistant Superintendent ayaa xagaagan isugu yeeri doono kooxdan si ay wareysi uga qaadaan musharraxiinta u tartamayo booska maamulaha. Haddii aad wax su’aal ah ka qabtid hawshan, fadlan lambarka 651-767-8133 ka wac Barb Goodman oo ah Management Assistant, Division of Schools.

 

Waad ku mahadsantihiin inaad i siiseen fursad aan kula shaqeeyo idinka iyo ilmihiinna dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan in badan tebi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska oo shaqada A+ iiga dhigay mid xiiso leh maalin walba.

 

 

Qaddarin badan,

 

Lisa Gruenewald, Maamule

John A. Johnson Achievement Plus


 

 

Estimada comunidad de John A. Johnson Achievement Plus,

 

Con sentimientos encontrados, les escribo para anunciar que después de cinco años en John A. Johnson Achievement Plus, he decidido aceptar una nueva posición como directora en otro distrito escolar. 

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias, empleados y socios de la comunidad de John A. Johnson hicieron que esta fuese una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta acogido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. Juntos, hemos construido una sólida comunidad escolar donde todos trabajan juntos para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes y familias.

 

En JAJ creemos que sólidas relaciones son los cimientos para un ambiente escolar próspero. A través del liderazgo compartido con los estudiantes, familias, empleados y socios de la comunidad, creemos que las oportunidades de liderazgo en cada nivel son la clave para el aprendizaje y desempeño de los estudiantes.  Enfatizamos que el crecimiento académico y social emocional de todos los alumnos es responsabilidad de todos los estudiantes, familias y socios de la comunidad. Se que cuando ya no esté, todos ustedes continuarán trabajando juntos.

 

Mirando hacia adelante, el equipo de liderazgo de JAJ identificará a dos empleados, dos socios de Achievement Plus y a dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte del equipo escolar de entrevistas. El superintendente asistente Andrew Collins convocará al grupo en el verano para entrevistas de candidatos a director. Si ustedes tienen preguntas sobre el proceso, por favor contacten a Barb Goodman, Management Assistant, Division of Schools, en el 651-767-8133.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños durante los últimos años. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados, familias y socios de A+ que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en JAJ.

 

Atentamente,

 

Lisa Gruenewald, Directora

John A. Johnson Achievement Plus

 


  

 

Nyob zoo txog John A. Johnson Achievement Plus cov tsev neeg,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau tsib xyoos rau hauv John A. Johnson Achievement Plus, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau lwm koog tsev kawm ntawv lawm.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm John A. Johnson cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia. Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau tsim muaj ib lub tsev kawm ntawv uas sawv daws sib koom tes ua hauj lwm ua ke los pab kom ua tau raws li qhov uas cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg xav tau.

 

Nyob rau JAJ peb ntseeg tias txoj kev sib raug zoo yog lub hauv paus ntawm qhov chaw kawm ntawv uas vam meej. Los ntawm txoj kev sib koom ua thawj coj nrog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, neeg ua hauj lwm thiab cov neeg zej zos, peb ntseeg hais tias kev muaj cib fim ua thawj coj nyob rau txhua theem yog qhov tseem ceeb rau tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm thiab kev vam meej. Peb pom tias txoj kev kawm tau ntawv thiab kev paub tab loj hlob ntawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yog lub luag hauj lwm ntawm txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, neeg ua hauj lwm thiab cov neeg koom tes hauv zej zos.

 

JAJ cov thawj coj mam li nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, ob tug neeg koom tes ntawm Achievement Plus, thiab ob tug niam txiv/neeg zej zos los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub caij ntuj so. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau Barb Goodman, Management Assistant, Division of Schools, ntawm 651-767-8133.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov tsev neeg thiab cov neeg koom tes A+ uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv JAJ txhua hnub.

 

 

Zoo Siab,

 

Lisa Gruenewald, Thawj Xib Hwb

John A. Johnson Achievement Plus