Return to Headlines

New Principal Named for Hmong Language and Culture Middle School

Dear Jackson Community,

 

I am pleased to share with you that I have selected a leader for our new Hmong Language and Culture Middle School at Parkway. Please join me in welcoming Veu Thor as this school’s new principal beginning in the 2022-23 school year.

 

Principal Thor brings a wealth of experience, having served Saint Paul Public Schools (SPPS) for more than two decades as a bilingual educator, classroom teacher, assistant principal, and most recently, as principal at Jackson Elementary School. Principal Thor looks forward to partnering with families, students, staff and the community to begin the great work of starting the first Hmong middle school in the United States.

 

Please join me in congratulating Principal Thor on his new role beginning in the 2022-23 school year.  

 

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog Jackson cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub hais tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau peb lub tsev kawm ntawv tshiab uas yog Hmong Language and Culture Middle School ntawm Parkway lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Veu Thor uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau lub tsev kawm ntawv no pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Thawj Xib Fwb Thor muaj kev txawj kev paub ntau. Nws twb ua hauj lwm rau hauv Saint Paul Public Schools (SPPS) tau tshaj nees nkaum lub xyoo lawm, xws li yav tas los nws yog ib tug kws qhia ntawv paub ob hom lus, ib tug xib fwb qhia ntawv, lwm thawj xib fwb, thiab nyuam qhuav tsis ntev los no nws yog tus thawj xib fwb hauv Jackson Elementary School. Thawj Xib Fwb Thor cia siab tias nws yuav tau los koom tes pib tes hauj lwm zoo uas yog pib thawj lub tsev kawm ntawv Hmoob theem nrab hauv teb chaws Asmeslikas no nrog cov tsev neeg, cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zos.

 

Thov nej nrog kuv tos txais Thawj Xib Fwb Thor rau nws txoj hauj lwm tshiab pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent