Return to Headlines

Leadership Change at Battle Creek Middle School

Dear Battle Creek Middle School Staff and Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 5 years at Battle Creek Middle School, I have decided to accept a new position as principal for St. Louis Park High School. I will remain your principal through the end of the school year. 

 

My respect and appreciation for BCMS students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have created a school community that values high academic expectations, culturally relevant teaching and learning, collaboration, equity and inclusion in valuing each learner as their authentic selves. We have strengthened our community by sharing our experiences and celebrating our gifts as a learning community.  We could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful.

My leadership team will identify members of our school community to be part of a small interview team. Assistant Superintendent Billy Chan will convene the group for principal candidate interviews in April. You will receive a communication from Mr. Chan detailing the hiring process and timeline in the coming weeks.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Battle Creek Middle School enjoyable every day. 

 

Sincerely,


LaNisha Paddock, Principal
Battle Creek Middle School

 


 

Estimados empleados y familias de Johnson Senior High School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciarles que después de cinco años en Battle Creek Elementary School, he decidido aceptar una nueva posición como directora de St. Louis Park High School. Seguiré siendo su directora hasta finales del año escolar. 

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, las familias y empleados de BCMS  hicieron de esta una decisión difícil. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Juntos, hemos creado una comunidad escolar que valora las altas expectativas académicas, la enseñanza y el aprendizaje culturalmente relevantes, la colaboración, la equidad y la inclusión en la valoración de cada estudiante como su yo auténtico. Hemos fortalecido nuestra comunidad al compartir nuestras experiencias y celebrar nuestros dones como comunidad de aprendizaje. No podríamos haber logrado tanto sin su apoyo y por eso estoy realmente agradecida.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a los miembros de nuestra comunidad escolar para que formen parte de un pequeño equipo de entrevistas. El Superintendente Asistente Billy Chan convocará a un grupo para entrevistas con los candidatos a director en abril. Ustedes recibirán una comunicación del Sr. Chan detallando el proceso de contratación y el cronograma en las próximas semanas.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con su nuevo director, siguiendo las órdenes estatales y las pautas de salud, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas sobre el proceso, comuníquense conmigo.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes y sus hijos durante todos estos años. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron posible que disfrutara a diario mi trabajo en Battle Creek Middle School.

 

AtentamenteLaNisha Paddock, Directora
Battle Creek Middle School

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Battle Creek Middle School,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj sau tsab ntawv no los qhia rau nej tias tom qab uas kuv tau los ua nej tus thawj xib fwb tau 5 lub xyoos hauv Battle Creek Middle School, kuv tau txiav txim siab lees txais ib txoj hauj lwm tshiab ua tus thawj xib fwb rau St. Louis Park High School lawm. Kuv tseem yuav ua nej tus thawj xib fwb mus kom txog thaum xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm BCMS cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia.

 

Ua ke, peb tau tsim muaj lub tsev kawm ntawv uas saib txoj kev kawm tau mus deb muaj nqis, muab txoj kev qhia thiab kev kawm kom haum rau kev lis kev cai, kev koom tes, kev ncaj ncees thiab txhua txhia tus tub ntxhais kawm ntawv saib muaj nqis. Peb txhawb tau peb lub tsev kawm ntawv zej zog los ntawm txoj kev sib pab sib qhia thiab ua kev zoo siab rau peb txoj kev txawj tam li yog ib co tub ntxhais kawm. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob peb tug neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib fwb tshiab. Assistant Superintendent Billy Chan mam hu pab neeg no tuaj ua ke tham txog kev xam phaj cov neeg tuaj sib tw rau thaum lub Plaub Hlis. Mr. Chan mam li sau ntawv los qhia rau nej txog tus txheej txheem thiab lub caij nyoog nrhiav tus thawj xib fwb tshiab ob peb lub lim tiam tom ntej no. 

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los nrhiav ntau lub cib fim rau nej mus ntsib thiab nrog nej tus thawj xib fwb tshiab tham, raws nraim li lub xeev cov lus sam fwm thiab cov lus qhia txog txoj kev noj qab haus huv, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog nej muaj lus nug txog tus txheej txheem no thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv yuav nco cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm hauv Battle Creek Middle School txaus nyiam txhua hnub.Los ntawm lub siab dawb paug,LaNisha Paddock, Thawj Xib Fwb
Battle Creek Middle School

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Battle Creek Middle School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaa waxaan idin ogeysiinayaa ka dib saddex sano oo aan ka shaqeynayay Battle Creek Middle School inaan go aansaday inaan aqbalo jago cusub oo ah maamulaha St. Louis Park High School. Waxaan sii ahaan doonaa maamulahaaga ilaa iyo dhammaadka sannad-dugsiyeedka.  

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha BCMS awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta cunug kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna, iyo macallimiinteena dedaalka badan.

 

Si wada jir ah, waxaan u abuurnay bulsho iskool oo qiimeysa tacliinta sare, baridda iyo waxbarasho dhaqan ahaan micno leh, iskaashiga, sinnaanta iyo ka mid noqoshada iskoolka iyadoo la qiimeynayo arday kasta oo lagu aqbalo sida uu yahay ee dhabta ah. Waan xoojinnay bulshadeena annagoo la wadaageyno waaya aragnimadeena isla markaana u dabaaldegayna hibadeenna bulsho waxbarasho ahaan.  Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kooxda hoggaanka ii qaabilsan waxay aqoonsan doonaan xubno ka tirsan bulshada iskuulkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kaaliyaha Isu Duwaha Guud ee Iskoollada Billy Chan ayaa bisha April gudaheeda isugu yeeri doono kooxda qaadaysa wareysiga maamulaha. Waxaad farriin ka heli doontaan Mr. Chan taasoo faahfaahinaysa habka shaqaalaynta iyo wakhtiga hawshan ay qaadaneyso toddobaadyada soo socda.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan maamulihiinna cusub annagoo raaceyna amarrada gobolka iyo talooyinka caafimaadka ka hor intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad wax su’aal ah ka qabtaan hawshan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba dhowrkii sannadood ee la soo dhaafay. Waan tebi doonaa ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska oo shaqadayda maalinlaha aheyd ee Battle Creek Middle School ka dhigay mid lagu farxo. 

 

Qaddarin badan,


LaNisha Paddock, Maamulaha
Battle Creek Middle School

 


 

Karen Translation 

 

Karen translation for BCMS leadership change