Return to Headlines

A Leadership Change at Benjamin E. Mays IB World School

 

Dear Benjamin E. Mays IB World School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 6 years at Benjamin E. Mays IB World School, I have decided to accept a new position as principal for Como Park Senior High School.

 

My respect and appreciation for Benjamin E. Mays IB World School students, families, and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have built a fantastic IB World School program, improved communication, strengthened our relationships, and created a school culture of shared leadership that values what every child brings. We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful.

 

As Assistant Superintendent Efe Agbamu begins the appointment search process for my replacement, she will be hosting two separate listening sessions (one for staff and one for families) for Benjamin E. Mays IB World School on Thursday, June 25. 

 

 

  • Benjamin E. Mays IB World School community listening session: Thursday , June 25  at 7 p.m.  

 

The purpose of these listening sessions will be to gather meaningful feedback from families and staff about the skills, abilities, and qualities/competencies that the newly appointed building leader should possess.  While the turnaround time may feel quite rapid, our district desires to have the new principal named by July 7  in order to provide as much time for students, staff, and community time to acclimate.

 

Thank you for allowing me to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff, and families that made my work at  Benjamin E. Mays IB World School enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Kirk Morris, Principal
Benjamin E. Mays IB World School

 


 

Estimadas familia de Benjamin E. Mays IB World School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciar que luego de 6 años en Benjamin E. Mays IB World School, he decidido aceptar una nueva posición como director de Como Park Senior High School.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Benjamin E. Mays IB World School hizo que ésta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. 

 

Juntos, hemos construído un fantástico programa IB World School, mejorado la comunicación, fortalecido nuestras relaciones y creado una cultura escolar de liderazgo compartido que valora lo que cada estudiante trae consigo. No podríamos haber logrado todo esto sin su apoyo, por lo que estoy muy agradecido.

 

Mientras la Superintendente Asistente Efe Agbamu comienza el proceso para asignar a mi reemplazante, ella realizará dos sesiones (una para empleados y otra para las familias) para Benjamin E. Mays IB World School el jueves 25 de junio. 

 

 

  • Sesión para la comunidad de Benjamin E. Mays IB World School: Jueves 25 de junio a 7 p.m. 

 

 

El propósito de estas sesiones es obtener la opinión de las familias y empleados sobre las habilidades y cualidades/competencias que el nuevo líder escolar asignado debe poseer. Aunque el proceso de asignación puede parecer rápido, nuestro distrito desea nombrar a un nuevo director antes del 7 de julio para proporcionar la mayor cantidad de tiempo para que los estudiantes, empleados y la comunidad se aclimaten. 

 

Gracias por permitirme trabajar junto a ustedes y sus familias durante estos últimos años. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Benjamin E. Mays IB World School. 

 

Atentamente,

 

Kirk Morris, Director
Benjamin E. Mays IB World School

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Benjamin E. Mays IB World School,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 6 xyoo rau hauv Benjamin E. Mays IB World School, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau Como Park Senior High School lawm. 

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Benjamin E. Mays IB World School cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia.

 

Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau tsim muaj khoos kas zoo heev rau hauv IB World School, peb tau txhim kho txoj kev sib txuas lus, txhawb peb txoj kev sib raug zoo thiab tsim muaj txoj kev sib koom ua thawj coj uas saib txhua txhia tus me nyuam txoj kev txawj ntse muaj nqis. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Xws li thaum Assistant Superintendent Efe Agbamu pib qhov txheej txheem nrhiav tus thawj xib hwb tshiab, nws yuav muaj ob lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm Benjamin E. Mays IB World School cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg (ib lub rau cov neeg ua hauj lwm hauv lub tsev kawm ntawv thiab ib lub rau cov tsev neeg) rau hnub Thursday, Lub Rau Hli tim 25.

 

 

Lub hom phiaj ntawm ob lub rooj mloog sawv daws cov lus thiab tswv yim no yog yuav mloog kom paub tias sawv daws xav kom tau tus thawj xib hwb uas yuav tsum muaj kev txawj thiab kev peev xwm dab tsi. Txawm lub sij hawm ntawm qhov txheej txheem no sai heev, los twb yog vim hauv paus tsev kawm ntawv xav kom nrhiav tau tus thawj xib hwb tshiab rau thaum lub Xya Hli tim 7, kom cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm, thiab cov tsev neeg swm tus thawj xib hwb tshiab los yog qhov kev hloov no. 

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb lub xyoos dhau los.  Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Benjamin E. Mays IB World School txhua hnub.

 

Zoo siab,

 

Kirk Morris, Thawj Xib Hwb
Benjamin E. Mays IB World School

 


 

Qoysaska Benjamin E. Mays IB World School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan qorayaa ogeysiis ah in 6 sano ka dib anigoo maamule ka ahaa Benjamin E. Mays IB World School aan hadda go’aansaday inaan aqbalo shaqo cusub anigoo maamule ka noqon doono Como Park Senior High School.

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Benjamin E. Mays IB World School awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waan jeclahay inaan imaado shaqada, oo aan arday walba dareensiiyo in la soo dhaweynayo, iyo la shaqeynta shaqaalaheena iyo macallimiinteena.

 

Wadajir ahaan, waxaynu dhisnay barnaamijka IB World School oo heersare ah, waxaynu sidoo kale hagaajinnay oo xoojinnay xiriirkeenna, annagoo isla markaana abuurnay dhaqan iskool oo ku saleysan hoggaan la wada leeyahay kaasoo qiimeeyo waxa uu cunug walba ku soo biiriyo iskoolka. Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Maadaama Efe Agbamu oo ah Assistant Superintendent ay billowday raadinta ciddii i beddeli laheyd, waxay iskoolka Benjamin E. Mays IB World School u qaban doontaa labo kulan oo talo-dhageysi ah (kulan shaqaalaha ah iyo kulan qoysaska ah) maalinka Khamiista, June 25:

 

 

  • Kulanka dhageysiga bulshada Benjamin E. Mays IB World School: Khamiis, June 25  iyo 7 p.m. fiidnimo. 

 

 

Ujeedka kulamadan dhageysiga ah wuxuu noqon doonaa in qoysaska iyo shaqaalaha laga soo ururiyo talo quseysa xirfadaha, kartida iyo tayada la doonayo inuu yeesho maamulaha cusub ee loo magacaabi doono iskoolka. Inkastoo kulankan uu u muuqan karo mid si dhakhso leh ku socdo, misana degmadeenna waxaa ka go’an inay magacawdo maamule cusub ugu dambeyn July 7 si ardayda, shaqaalaha, iyo jaalliyadda iskoolkuba u helaan wakhti ay kula qabsadaan isbeddelkan.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba sannadihii la soo dhaafay. Waan u xiisi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska kuwaas oo ka dhigay shaqadii aan Benjamin E. Mays IB World School ka hayay mid loo soo xiiso maalin walba.Qaddarin badan,

 

Kirk Morris, Maamule
Benjamin E. Mays IB World School

 


 

Link: Karen Translation