Return to Headlines

Information about a Possible Strike by Saint Paul Federation of Educators (SPFE) Union

February 21, 2020

Dear Saint Paul Public Schools Family,

I am writing to share information regarding a possible strike by the Saint Paul Federation of Educators (SPFE) union, which includes teachers, educational assistants and school and community professionals in the Saint Paul Public Schools (SPPS).

Last night members of SPFE voted to authorize a strike. Please know that this does not mean a strike will happen immediately.

Authorizing a strike means that union leadership can call for a strike sometime in the near future. If union leadership files an intent to strike with the state mediator, a 10-day period would begin in order to continue negotiations.

We realize talk of a strike – when staff leave their jobs in protest for a new labor contract – provides uncertainty for our families and students. SPPS is exploring options to minimize the impact for families. More information will be provided at a later date.

SPPS and the union leadership for SPFE have been negotiating the terms of SPFE’s employment contract since May. An employment contract outlines wages, benefits, and other work-related issues. We are hopeful that an agreement can be reached with the union before a strike happens.

The District is committed to negotiating in good faith until a contract can be agreed upon that is fair to SPFE, equitable with other union contracts and is responsible to the taxpayers of Saint Paul.

I have instructed all members of the District bargaining team to clear their calendars, including nights and weekends, and be ready to get back into mediation at a moment's notice in order to continue discussions toward a contract settlement.

We will provide additional information as soon as we know more. Thank you for your understanding and for the trust you place in Saint Paul Public Schools.

In partnership,

Joe Gothard
Superintendent

 


Español

Estimadas familias de SPPS:

Les escribo para compartir con ustedes información relacionada con una posible huelga del sindicato de la Federación de Educadores de Saint Paul (SPFE), el cual incluye a maestros, asistentes educacionales y profesionales de la escuela y la comunidad en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS).

Anoche miembros de SPFE votaron para autorizar una huelga. Por favor sepan que esto no significa que habrá una huelga inmediatamente.

Autorizar una huelga significa que los líderes del sindicato pueden llamar a la huelga en un futuro cercano. Si los líderes del sindicato envían la intención de huelga al mediador del estado, comenzará un período de 10 días para poder continuar con las negociaciones. 

Sabemos que hablar de una huelga - cuando los empleados dejan sus trabajos para protestar por un nuevo contrato laboral - crea incertidumbre en nuestras familias y estudiantes. SPPS está explorando opciones para minimizar el impacto en las familias. Se proporcionará más información en una fecha cercana. 

SPPS y los líderes de SPFE han estado negociando los términos del contrato laboral de SPFE desde mayo. Un contrato laboral delinea ingresos, beneficios y otros asuntos laborales relacionados. Tenemos la esperanza que se llegará a un acuerdo con el sindicato antes de haya una huelga.

El distrito está comprometido a negociar de buena fe hasta que se acuerde un nuevo contrato que es justo para SPFE, equitativo con contratos de otros sindicatos y es responsable con los contribuyentes de Saint Paul.

He instruido a todos los miembros del equipo negociador del distrito a que despejen sus calendarios, incluyendo noches y fines de semana, y a que estén preparados para volver  a negociar al momento de aviso para poder continuar las conversaciones para cerrar un contrato.

Proporcionaremos más información apenas sepamos más. Gracias por su comprensión y por su confianza en las Escuelas Públicas de Saint Paul. 

Trabajando juntos,

Joe Gothard
Superintendent


Hmoob

Nyob zoo txog SPPS cov tsev neeg:

Kuv sau ntawv los qhia ib co lus tseem ceeb rau nej hais txog kev tawm tsam ntawm lub koom haum Saint Paul Federation of Educators (SPFE) uas sawv cev rau cov xib hwb, neeg pab kev kawm thiab cov neeg ua hauj lwm pab tsev kawm ntawv thiab zej zos hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS).

Nag hmo tsaus ntuj cov tswv cuab hauv SPFE tau pov ntawv tso cai kom muaj kev tawm tsam lawm. Thov qhia rau nej paub hais tias qhov nov txhais tsis tau tias yuav muaj kev tawm tsam (strike) tam sim no.

Tso cai tawm tsam txhais tias muab suab rau cov thawj coj hauv union hu kom muaj kev tawm tsam tsis ntev tom ntej no. Yog cov thawj coj hauv union hais mus rau tus khom ncauj lus hauv lub xeev tias lawv npaj tawm tsam lawm, yuav muab 10 hnub los pib kom muaj sij hawm khom ncauj lus ntxiv mus.

Peb yeej paub hais tias kev tham txog txoj kev tawm tsam (strike) – thaum cov neeg ua hauj lwm tsis mus ua hauj lwm es tawm tsam kom tau daim ntawv cog lus ua hauj lwm tshiab – yuav ua rau peb cov tsev neeg thiab tub ntxhais kawm ntawv paub tsis meej tias xyov txoj kev kawm yuav zoo li cas. SPPS tseem tab tom tshawb nrhiav seb yuav ua li cas thiaj tsis muaj kev cuam tshuam ntau rau cov tsev neeg. Yog muaj dab tsi peb mam qhia los rau nej paub ntxiv rau tom ntej.

SPPS thiab cov thawj coj hauv union rau lub koom haum SPFE twb tau sib khom ncauj lus rau lawv cov neeg ua hauj lwm txij li thaum lub Tsib Hlis los lawm. Kev khom ncauj lus yog hais txog nyiaj, ntawv kho mob thiab lwm yam ntawm txoj hauj lwm. Peb cia siab tias yuav sib khom haum ua ntej muaj kev tawm tsam (strike). 

Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav khom ncauj lus kom haum rau qhov zoo mus txog thaum muaj kev cog lus ncaj nruab nrab rau SPFE, koob pheej nrog union lwm qhov kev cog lus thiab kev thaj tsob los ntawm cov neeg them se hauv Xees Phos.

Kuv tau hais rau cov tswv cuab hauv lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv pawg neeg sib khom ncauj lus kom tsis txhob tso dab tsi los tab kaum lawv cov sij hawm, xam yav tsaus ntuj thiab cov lim tiam xaus tib si, kom npaj txhij thaum twg hu kiag xwb ces muaj sij hawm rov sib tham mus rau qhov uas muaj chaw haum rau kev cog lus hauj lwm. 

Muaj dab tsi ntxiv peb mam hais los qhia rau nej paub sai li sai tau. Ua tsaug rau nej txoj kev to taub thiab ntseeg Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos.

Los ntawm txoj kev koom tes,

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali

Qoysaska Mudnaanta leh ee SPPS: 

Waxaan idinla wadaagayaa xog quseysa bannaan-bax qabsoomi rabo oo ay soo abaabuleen iskaashatada Saint Paul Federation of Educators (SPFE) kaasoo ay ku bahoobeen macallimiinta, macallimiin-kalkaaliyaasha, iyo shaqaale kale oo u shaqeeyo the Saint Paul Public Schools (SPPS). 

Xalay waxay xubnaha SPFE u codeeyeen in la bannaan-baxo. Fadlan ogow tani macnaheedu ma ahan in isla durbadiiba uu dhacayo bannaan-bax. 

U codeynta bannaan-baxa waxay hoggaanka iskaashatada u fasaxaysaa inay ku dhawaaqaan in la bannaan-baxo maalin cayiman mustaqbalka dhow. Haddii ay hoggaanka iskaashatada buuxiyaan foomka bannaan-baxa oo ay u gudbiyaan dhexdhexaadiyaha gobolka, waxaa xiga 10 cisho oo wadahadalladu sii soconayaan. 

Waynu garowsannahay in hadal-haynta bannaan-bax – oo ah shaqaalaha oo shaqada joojinayo si ay u helaan heshiis cusub – ay qoysaska iyo ardayda uga dhigan tahay inay isweyddiiyaan qaabkii ay u wajihi lahaayeen. Degmada SPPS waxay ka fekeraysaa qaabab lagu xakamayn karo saameynta bannaan-baxa uu ku yeelan karo qoysaska. Xog dheeraad ah dib ayaynu ka soo sheegi doonnaa. 

Degmada SPPS iyo hoggaanka iskaashatada SPFE waxaa ilaa bishii May u socday wadahadallo quseeya qodobbada heshiiska cusub ee shaqaalaha. Heshiiska shaqaalaha waxaa ku qoran mushaarka, dheefta shaqaalaha, iyo arrimo kale oo shaqada la xiriiro. Waxaynu rajeyn in la gaari karo heshiis u dhexeeyo Degmada SPPS iyo iskaashatada SPFE ka hor intuusan dhicin bannaan-bax. 

Degmada waxaa ka go’an inay si daacad ah u gasho wadahadal ilaa laga helayo heshiis u roon iskaashatada SPFE, la heer ah heshiisyada iskaashatada kale ee Degmada, khasaarena aan ku aheyn canshuur-bixiyaasha xaafadda Saint Paul. 

Waxaan faray dhammaan xubnaha kooxda gorgortanka waddo ee Degmada inay heegan noqdaan, xitaa habeenkii iyo maalmaha Sabtida iyo Axadda, si ay wadahallada uga qeyb-galaan haddii si degdeg ah loogu yeero si loo sii wado wadahadallada lagu raadinayo heshiis xal ah. 

Wixii war ee soo kordha waxaynu idiinku soo sheegi doonnaa si dhaqso ah. Waad ku mahadsan tihiin dulqaadkiina iyo kalsoonida aad siiseen iskoollada Saint Paul Public Schools. 

Wadashaqeyn wacan,

Joe Gothard
Superintendent


Karen

 Karen translation