Return to Headlines

Strike Vote Update from Superintendent Gothard: February 18, 2022

Dear SPPS Community:

Last night (February 17), members of the Saint Paul Federation of Educators (SPFE) union voted to authorize a strike. This union includes our licensed staff such as teachers, educational assistants, and school and community professionals.

Many of these staff members have been on the front lines serving our students since the COVID-19 pandemic began almost two years ago. Like all school staff across the country, their jobs have never been harder. Our students’ needs have grown, and our capacity to meet those needs has been severely impacted by the staffing shortages, mental health crises and racial injustices impacting Saint Paul, Minneapolis, and cities like ours across the nation.

With this vote, union leadership can call for a strike sometime in the near future. If and when SPFE files their official intent to strike, a 10-day period would begin for the district and the union to continue negotiations in an effort to avoid a strike. 

As the leader of Saint Paul Public Schools, it is my responsibility to meet the needs of our students and families and to support all of our staff in their ability to do their jobs. I have directed my team to continue bargaining in good faith and strongly urge SPFE and SPPS leadership to do whatever it takes to avoid a strike, especially now after almost two years of disrupted learning.

This vote does not mean that there will be a strike, nor do I believe that a strike is in the best interest of our students, families or staff. Now more than ever, our community needs to come together and support each other. I promise to remain open, honest, and committed to finding solutions that meet the needs of our students while being true to our financial realities. 

All of the latest information is available on our website at spps.org/negotiations. I will continue to keep you informed throughout this process. Thank you for your commitment and dedication to Saint Paul Public Schools.

In Partnership,

Joe Gothard, Superintendent


Español:

Estimada comunidad de SPPS:

Anoche (17 de febrero), los miembros del sindicato de la Federación de Educadores de Saint Paul (SPFE) votaron para autorizar una huelga. Este sindicato incluye a nuestros empleados con licencia como maestros, asistentes educacionales y profesionales escolares y de la comunidad.

Muchos de estos empleados han estado en la primera línea sirviendo a nuestros estudiantes desde que comenzó la pandemia de COVID-19 hace casi dos años. Al igual que todos los empleados escolares de todo el país, su trabajo nunca ha sido tan difícil. Las necesidades de nuestros estudiantes han aumentado y nuestra capacidad para satisfacer esas necesidades se ha visto gravemente afectada por la escasez de personal, las crisis de salud mental y las injusticias raciales que afectan a Saint Paul, Minneapolis y ciudades como la nuestra en todo el país.

Con esta votación, los líderes sindicales pueden convocar a una huelga en un futuro cercano. Si y cuando SPFE presente su intención oficial de huelga, comenzará un período de 10 días para que el distrito y el sindicato continúen las negociaciones en un esfuerzo por evitar una huelga. 

Como líder de las Escuelas Públicas de Saint Paul, es mi responsabilidad satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias y apoyar a todos nuestros empleados para que puedan hacer su trabajo. He ordenado a mi equipo que continúe negociando de buena fe e insto encarecidamente a los líderes de SPFE y SPPS a hacer lo que sea necesario para evitar una huelga, especialmente ahora después de casi dos años de aprendizaje interrumpido. 

Este voto no significa que se realizará una huelga, ni creo que una huelga sea lo mejor para nuestros estudiantes, familias o empleados. Ahora más que nunca, nuestra comunidad necesita unirse y apoyarse mutuamente. Prometo estar abierto, honesto y comprometido a encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes mientras soy fiel a nuestras realidades financieras. 

Toda la información más reciente está disponible en nuestro sitio web en spps.org/negotiations. Continuaré manteniéndolos informados durante todo este proceso. Gracias por su compromiso y dedicación a las Escuelas Públicas de Saint Paul.

Juntos,

Joe Gothard, Superintendente


Hmoob: 

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tsoom zej zog,

Nag hmo tsaus ntuj (lub Ob Hlis tim 17), cov tswv cuab ntawm lub koom haum Saint Paul Federation of Educators (SPFE) tau pov ntawv pom zoo tso cai tawm tsam lawm. Lub koom haum SPFE sawv cev cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntawv pov thawj, cov pab qhia ntawv, thiab cov neeg ua dej num rau tsev kawm ntawv thiab zej zos.

Ntau tus neeg ua hauj lwm no twb ua hauj lwm pab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv txij li thaum pib muaj tus kab mob COVID-19 yuav luag ob xyoos dhau los. Zoo ib yam li txhua tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thoob teb chaws, lawv txoj hauj lwm nyuaj heev. Peb cov tub ntxhais kawm ntawv xav tau kev pab ntau zog tuaj, thiab peb lub peev xwm ua tau raws li cov kev xav tau no raug cuam tshuam loj heev vim tsis muaj neeg ua hauj lwm txaus, teeb meem kev lwj siab thiab kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg uas tau cuam tshuam Saint Paul, Minneapolis, thiab cov nroog zoo li peb lub no thoob plaws teb chaws.

Nrog rau qhov kev pov ntawv pom zoo no, cov thawj coj ntawm lub koom haum muaj peev xwm yuav pib tau kev tawm tsam sai sai tom ntej no. Yog hais tias thaum twg SPFE xa ntaub ntawv ntsig txog kev npaj siab tawm tsam mus rau lub koom haum Bureau of Mediation Services lawm, yuav muab 10 hnub rau lub hauv paus tsev kawm ntawv thiab lub koom haum los mus sib tham ntxiv kom tsis txhob muaj kev tawm tsam.

Raws li uas yog tus thawj coj ntawm Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv, nws yog kuv lub luag hauj lwm los pab kom tau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg raws li lawv xav tau thiab txhawb tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm kom lawv ua tau lawv tes hauj lwm. Kuv tau hais kom kuv pab neeg ua hauj lwm ua tib zoo sib tham nrog SPFE kom muaj kev ncaj ncees thiab hais kom SPFE thiab SPPS cov thawj coj ua txhua yam li uas ua tau los pab kom tsis txhob muaj kev tawm tsam, tshwj xeeb tshaj nyob rau lub sij hawm no vim tias twb muaj kev tab kaum txoj kev kawm tau yuav luag muaj ob xyoos lawm. 

Qhov kev pov ntawv pom zoo no tsis tau txhais hais tias kev tawm tsam yuav tshwm sim, thiab kuv tsis ntseeg tias nws yog qhov uas zoo tshaj plaws rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Nyob rau lub sij hawm no, peb lub zej zog yuav tsum los sib koom ua ke thiab sib txhawb tshaj li yav dhau los. 

Tag nrho cov xov tshiab txog kev sib khom ncauj lus muaj nyob rau hauv peb lub vas sab ntawm spps.org/negotiations. Kuv mam li qhia ua ntu zus los rau nej ntxiv txog qhov txheej txheem no. Ua tsaug rau nej txoj kev mob siab thiab txhawb nqa Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv.

Ntawm kev koom tes,

Joe Gothard, Superintendent


Soomaali:

Bulshada Qaaliga ah ee SPPS:

Xalay (February 17), xubnaha ururka SPFE ee metalo macallimiinta iyo in badan oo ah shaqaalaha degmada ayaa u codeeyay in la oggolaado shaqo joojin. Ururkan waxaa ku jira shaqaale leysin heysta sida macalimiinteenna, kaaliyayaashayeenna waxbarashada, iyo xirfadlayaasha dugsiga iyo bulshada.

Qaar badan oo ka mid ah shaqaalahan ayaa ku jiray safka hore iyagoo u adeegaya ardaydeena tan iyo markii uu billowday safmarka COVID-19 ku dhawaad laba sano ka hor. Sida dhammaan shaqaalaha iskoollada dalka oo dhan, shaqadoodu aad bay u adkeyd. Baahiyaha ardaydeenu waa saa'ideen, oo awooddeena aynu ku dabooli lahayn baahiyahaas waxaa si aad ah u saameeyay shaqaale la'aanta, dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka, iyo caddaalad-darrada jinsiyadeed ee saamaysay Saint Paul, Minneapolis, iyo magaalooyinka sidayada oo kale ah oo dalka oo dhan ah.

Codeyntan, hoggaanka ururku wuxuu ku baaqi karaa shaqo joojin mustaqbalka dhow. Haddii iyo markii ay SPFE soo gudbiso rabitaankooda rasmiga ee shaqo joojinta ah, muddo 10 maalmood ah ayaa u billaaban doonta degmada iyo ururka si ay u sii wadaan wada-xaajoodka si looga fogaado shaqo joojin. 

Anigoo ah hoggaamiyaha Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, waa masuuliyaddayda inaan daboolo baahiyaha ardaydeena iyo qoysaskeena iyo inaan ku taageero dhammaan shaqaalaheena sidii ay shaqadooda u qabsan lahaayeen. Waxaan kooxdayda ku amray inay si niyad sami ah u sii wadaan gorgortanka, waxaanan si adag ugu boorrinayaa hoggaanka SPFE iyo SPPS inay sameeyaan wax kasta oo ay ku qaadanayso inay ka fogaadaan shaqo-joojinta, gaar ahaan hadda iyo ku dhawaad laba sano ka dib oo ay waxbarashadu aheyd mid aan si toos ah ku socon

Cod-bixintu macnaheedu ma ahan in shaqo-joojin dhaceyso, mana rumaysni in shaqo-joojin ay dani ugu jirto ardaydeena, qoysaskeena ama shaqaalaheena. Hadda si ka badan sidii hore, bulshadeenu waxay u baahan tahay inay isu timaaddo oo is taageerto. Waxaan ballan qaadayaa inaan sii ahaado qof furan, daacad ah, oo ay ka go'an tahay in aan raadiyo xalal daboolaya baahiyaha ardaydeena anigoo run ka ahaanayo xaqiiqooyinkeenna maaliyadeed.

Dhammaan xogaha ugu dambeeyay waxaa laga heli karaa boggeenna spps.org/negotiations. Waan sii wadi doonaa inaan idin soo wargeliyo inta ay socoto hawshan oo dhan. Waad ku mahadsan tihiin dedaalkiinna iyo sidaad wax ugu hurtaan Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul

Wadashaqeyn Wacan,

Joe Gothard, Isu Duwaha Guud


Karen: