Return to Headlines

SPPS and SPFE Reach Tentative Agreements and Avoid Strike: March 7, 2022

Dear Saint Paul Schools Community,

I am pleased to share that Saint Paul Public Schools (SPPS) and the Saint Paul Federation of Educators (SPFE) have reached tentative agreements on new contracts for our teachers, educational assistants, and school and community service professionals. This means there will NOT be a strike and school will remain in session. Contingency strike plans, including Kid Space and community meal service, will not take place.

Thank you for your support of your children, our staff and our district as a whole during this time of stress and uncertainty. I am thankful that both bargaining teams were able to work together and come up with solutions that honor what is best for our students. I believe we have arrived at fair and equitable agreements that respect our collective desire to do right by our students, while working within the district’s budget and enrollment limitations.

In the days to come I will provide more details about the agreements, which must be formally approved by the Board of Education. As Superintendent, I am committed to the important work of collaboration and coming together as one SPPS community. Our staff, students, families and administrators all want Saint Paul Public Schools to be the best district it can be, and the only way we can do that is by working together. I promise to keep this truth at the center of every decision, and know this community will hold me accountable to that promise.

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Español

SPPS y SPFE Alcanzan a un Acuerdo Tentativo y Evitan una Huelga 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

Estoy complacido de compartir con ustedes que las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) y la Federación de Educadores de Saint Paul (SPFE) han alcanzado un acuerdo tentativo en los nuevos contratos para nuestros maestros, asistentes educacionales y profesionales escolares y de servicio a la comunidad. Esto significa que NO habrá una huelga y la escuela continuará en funcionamiento. No se llevarán a cabo planes de contingencia por la huelga,  incluyendo Kid Space y el servicio de comidas comunitarias.

Gracias por apoyar a sus niños, nuestros empleados y nuestro distrito en general durante este momento de estrés e incertidumbre. Estoy agradecido de que ambos equipos de negociación hayan podido trabajar juntos y hayan encontrado soluciones que honren lo que es mejor para nuestros estudiantes. Creo que hemos llegado a acuerdos justos y equitativos que respetan nuestro deseo colectivo de hacer lo correcto por nuestros estudiantes, mientras trabajamos dentro del presupuesto del distrito y las limitaciones de matriculación

En los próximos días proporcionaré más detalles sobre los acuerdos, los que deben ser aprobados formalmente por la Mesa Directiva de Educación. Como Superintendente, estoy comprometido con el importante trabajo de colaboración y unidad como una sola comunidad de SPPS. Nuestros empleados, estudiantes, familias y administradores quieren que las Escuelas Públicas de Saint Paul sean el mejor distrito posible y la única forma en que podemos hacerlo es trabajando juntos. Prometo mantener esta verdad en el centro de cada decisión y sé que esta comunidad me hará responsable de esa promesa.

Juntos, 

 

Joe Gothard
Superintendente


Hmoob

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg.

Kuv zoo siab qhia rau nej paub hais tias Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) thiab Saint Paul Federation of Educators (SPFE) sib tham haum rau daim ntawv cog lus ua hauj lwm tshiab rau cov xib fwb, cov pab txhawb kev kawm, thiab cov neeg ua dej num rau tsev kawm ntawv thiab zej zos lawm. Qhov nov txhais tau hais tias tsis muaj kev tawm tsam thiab yuav muaj kawm ntawv li qub. Cov kev npaj tsam ho muaj kev tawm tsam, xws li Kid Space thiab kev noj mov hauv zej zos, yuav tsis muaj lawm.

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej cov me nyuam, peb cov neeg ua hauj lwm thiab peb koog tsev kawm ntawv rau lub caij uas muaj kev ntxhov siab thiab paub tsis meej no. Kuv zoo siab heev uas ob tog tau los ua hauj lwm ua ke thiab nrhiav tau kev daws teeb meem haum rau qhov zoo rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv lawm. kuv ntseeg hais tias peb tham los haum rau qhov uas ob tog puav leej xav ua kom zoo dua rau peb cov me nyuam, los dhos rau cov nyiaj uas peb koog tsev kawm ntawv muaj thiab peb cov tub ntxhais kawm ntawv.

Nyob rau ob peb hnub tom ntej no kuv mam li qhia ntxiv los rau nej paub txog tej uas ob tog tau pom zoo, uas yuav tsum tau pom zoo los ntawm Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv. Raws li tus Superintendent, kuv yuav rau siab ntso ua tes hauj lwm tseem ceeb no kom muaj kev sib koom tes thiab rub tau sawv daws los koom ua ke rau hauv SPPS lub zej zos. Peb cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab cov thawj coj txhua tus puav leej xav kom Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yog ib koog tsev kawm ntawv uas zoo npaum li zoo tau, thiab tib txoj hau kev uas peb yuav ua tau li no yog sawv daws yuav tsum sib koom tes. Kuv cog lus tias kuv yuav nco ntsoov lub ntsiab lus tseem ceeb no rau txhua qhov kev txiav txim siab, thiab paub tias lub zej zos no yuav saib xyuas kom kuv ua raws li uas tau cog lus ntawd.

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali

SPPS iyo SPFE oo Gaaray Heshiis Hordhac ah iyo in laga Baaqdo Shaqo-joojin

Bulshada Qiimaha leh ee Saint Paul Schools,

Waxaan ku faraxsannahay inaan idinla wadaago in Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul  iyo ururka macallimiinta metelo ee Saint Paul Federation of Educators (SPFE) ay heshiis hordhac ah wada gaareen oo quseeyo macallimiinteenna, macallin-kalkaaliyaasheenna, iyo shaqaalaha xirfadlayda ah ee iskoollada iyo bulshada. Tan macnaheedu waxay tahay in AYSAN JIRI DOONIN shaqo-joojin iyo in iskoolladu furnaan doonaan. Lama dhaqan-gelin doono qorshihii ku-meel-gaarka ahaa oo shaqo-joojinta ku aaddanaa kaasoo ay ku jireen xarunta Kid Space iyo adeegyada cuntada bulshada.

Waad ku mahadsan tihiin caawintaada quseyso carruurtaada, shaqaalaheenna, degmadeenna oo dhan xilligan lagu jiro xaalad leh welwel iyo hubaal la’aan. Waxaan ka mahdin in labada koox ee gorgortanka ku jiray ay wadashaqeeyeen oo ay xal la yimaadeen kaasoo ka tarjumayay wax u fiican ardaydeenna. Waxaan aaminsanahay inaynu gaarnay heshiis leh caddaalad iyo sinnaan kaasoo qaddarinayo hammigeena guud ee ah in la wanaajiyo ardaydeenna annagoo isla markaana ku dedaalayno inaan ku wadashaqeyno xaqiiqada ah miisaaniyadda degmada ee la hayo iyo tirada ardayda diiwaangashan ee yaraatay.

Maalmaha soo socdo waxaan bixin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiisyada, kaasoo ay qasab tahay in si rasmi ah uu u ansaxiyo Guddiga Waxbarashada. Isku Duwaha Guud ee degmada ahaan, waxaan u go’ay wadashaqeynta muhiimka ah iyo in la isku wada yimaado annagoo ah hal bulsho oo degmada SPPS ah. Shaqaalaheenna, ardaydeenna, qoysaskeenna, iyo maamulkeennaba waxay dhammaan doonayaan sida ugu fiican ee ay degmada Saint Paul Public Schools noqon karto, oo sida keliya ee sidaa lagu gaari karana waa inaynu wada shaqeyno. Waxaa igu ballan ah in hiigsigan uu noqdo mid udub-dhexaad u ah go’aan walba, oo waan ogahay in bulshadu ay ballan-qaadkan igula xisaabtami doonto.

Wadashaqeyn wacan,

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud


Karen