Return to Headlines

Saint Paul Public Schools Board of Education Statement on Student Resource Officers (SROs)

Today the Saint Paul Board of Education announced it will discuss the school district’s current contract with the Saint Paul Police Department (SPPD) for the seven SROs in its schools next Tuesday at the Committee of the Board meeting.

“The Board acknowledges that our community is hurting and reckoning with the realities of racism and white supremacy. After George Floyd’s murder, many are questioning the role of the police in our city. We hear the voices of our students, families, staff and community members. We want to take those voices into consideration and make decisions that are in the very best interest of those we serve,” says Jeanelle Foster, Vice Chair of the Board of Education. “SPPS has had a long standing relationship with the SPPD and has also been making concerted efforts to shift how we ensure our schools are safe and welcoming. Since SPPS’s contract with SPPD expires on June 30th, the Board plans to review our relationship with the SPPD in light of current events. We are prepared to take action on this important matter with thoughtful dialogue.”

Any action on the current contract is expected to take place at the Board of Education meeting on June 23.

“The safety of all our students and staff remains our highest priority,” says Dr. Joe Gothard, Superintendent of SPPS. “Creating a culture and community based on relationships must be the goal of everyone who interacts in our school buildings.”

The Board of Education Committee of the Board meeting will be held onTuesday, June 9, beginning at 4:30 p.m. Members of the public can view the meeting at https://eduvision.tv/l?mgtyRt.

 


 

Declaración de la Mesa Directiva de Educación sobre los Oficiales de Policía en las Escuelas (SROs) 

Hoy la Mesa Directiva de Educación anunció que discutirá el actual contrato del distrito escolar con el Departamento de Policía de Saint Paul (SPPD) para los siete SROs en las escuelas, el próximo martes en la reunión del comité de la Mesa Directiva de Educación. 

“La Mesa Directiva de Educación reconoce que nuestra comunidad está sufriendo y enfrentando las realidades del racism y la supremacía blanca. Luego del asesinato de George Floyd, muchos se están preguntando sobre el rol de la policía en nuestra ciudad. Escuchamos las voces de nuestros estudiantes, familias, empleados y miembros de la comunidad. Deseamos tomar esas voces en consideración y tomar las mejores decisiones para aquellos que servimos”, señala Jeanelle Foster, Vice Presidenta de la Mesa Directiva de Educación. “SPPS ha tenido una larga relación con SPPD y también ha estado realizando esfuerzos para cambiar la forma en que aseguramos que nuestras escuelas sean lugares seguros y acogedores. Ya que el contrato con SPPS vence el 30 de junio, la Mesa Directiva tiene planificado revisar nuestra relación con SPPD, tomando en consideración los eventos actuales. Estamos preparados para tomar acciones en este asunto importante a través de un diálogo reflexivo”. 

Se espera tomar cualquier acción en el actual contrato durante la reunión de la Mesa Directiva de Educación el 23 de junio. 

“La seguridad de todos nuestros estudiantes y empleados sigue siendo nuestra prioridad”, señala el Superintendente de SPPS, Dr. Joe Gothard, “Crear una cultura y comunidad basada en relaciones debe ser el objetivo de todos los que interactúan en nuestros edificios escolares.” 

La reunión del Comité de la Mesa Directiva de Educación se realizará el martes 9 de junio, comenzando a las 4:30 p.m. Se puede ver esta reunión en https://eduvision.tv/l?mgtyRt.

 


 

Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Cov Lus Hais Txog Cov Neeg Ceev Xwm Uas Ua Hauj Lwm Rau Hauv Tsev Kawm Ntawv (Student Resource Officers)

Hnub no Pawg Tsav Xwm Hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tau tshaj tawm tias lawv yuav tham txog lub tsev ceev xwm hauv Xees Phos xya tus neeg ceev xwm uas ntiav ua hauj lwm rau hauv paus tsev kawm ntawv rau hnub Tuesday tom ntej no rau thaum cov tsav xwm sib tham.

“Pawg tsav xwm paub tias peb lub zej zos muaj kev ntsim siab thiab pom tej kev ntxub ntxaug thiab lub hwj chim ntawm cov dawb. Tom qab uas George Floyd tau tuag, muaj coob leej tau nug txog neeg ceev xwm txoj hauj lwm hauv peb lub nroog. Peb hnov peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, cov neeg ua hauj lwm thiab cov tswv cuab hauv zej zos lub suab. Peb muab cov suab no coj los ua zoo xav thiab ua zoo txiav txim siab kom haum siab rau cov neeg uas peb ua hauj lwm rau lawv," Jeanelle Foster uas yog tus lwm tswj rooj sib tham ntawm pawg tsav xwm hais li. "Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tau muaj kev sib raug zoo nrog Xees Phos Lub Tuam Tsev Ceev Xwm ntev los lawm thiab koom tes sib pab kom peb cov tsev kawm ntawv muaj kev thaj yeeb thiab kev tos txais. Vim qhov uas Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ntiav cov tub ceev xwm yuav xaus rau thaum lub Rau Hli tim 30, pawg tsav xwm thiaj li npaj soj ntsuam seb peb txoj kev sib raug zoo nrog fab ceev xwm zoo li cas rau tej kev tshwm sim niaj hnub no. Peb npaj thiab ua zoo xav los tham txog tej yam tseem ceeb li no."

Yog muaj tej yam uas yuav tau ua rau lub caij no ces yuav muab tham rau thaum Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv lub rooj sib tham thaum lub Rau Hli tim 23.

“Txoj kev thaj yeeb rau txhua tus tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau peb," Dr. Joe Gothard, tus Tuam Thawj Hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv hais li. “Tsim tej kev lis kev cai thiab zej zos los ntawm txoj kev sib raug zoo yuav tsum yog lub hom phiaj rau txhua tus uas nyob hauv peb cov tsev kawm ntawv."

Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv lub rooj sib tham muab teem rau hnub Tuesday, lub Rau Hli tim 9, thaum 4:30 p.m. Cov pej xeem sawv daws mus saib tau txoj kev sib tham hauv https:// eduvision.tv/l?mgtyRt.

 


 

Bayaanka Guddiga Waxbarashada Saint Paul Public Schools ee Quseeyo Booliiska ka Shaqeeyo Iskoollada (SROs) 

Maanta Guddiga Waxbarashada Saint Paul Public Schools waxay sheegeen inay Talaadada soo socota ay kulanka guddiga uga arrinsan doonaan qandaraaska ay degmadu hadda kula jirto booliiska Saint Paul Police Department (SPPD), qaasatan toddobada xafiis ay booliisku ku leeyihiin iskoollada. 

“Guddigu wuxuu og yahay in bulshadu ay xanuun dareemayso, waxaana soo wajahay waaqac cunsurinnimada iyo caddaanka iska weynaysiiyo dadka kale. Ka dib dilkii George Floyd, dad badan ayaa su’aalo ka keenay kaalinta uu booliiska ku leeyahay magaaladeenna. Waynu dhageysannay ardaydeenna, qoysaskeenna, shaqaalaheenna, iyo bulshada inteeda kaleba. Waxaynu rabnaa inaynu tixgelinno ra’yigooda iyo inaynu gaarno go’aanno dan u ah dadka aynu u adeegno,” ayay tiri Jeanelle Foster, oo ah guddoomiye-ku-xigeenka guddiga (Vice Chair of the Board of Education). “Degmada SPPS waxay xiriir soo jireen ah la laheyd booliiska Saint Paul ee SPPD, waxayna dedaallo u sameysay in la beddelo qaabkii ay iskoolladeennu ku noqon lahaayeen kuwo aamin ah oo soo dhaweyn leh. Maadaama qandaraaska ay degmada SPPS kula jirto booliiska Saint Paul uu ku eg yahay June 30th, Guddiga Waxbarashada waxaa u qorsheysan inay dib-u-eegis ku sameeyaan xiriirka naga dhaxeeyo booliiska Saint Paul iyadoo il gooni ah lagu hayo waxa hadda dhacayo. Waxaynu diyaar u nahay inaynu tallaabo ka qaadno arrinkan muhiimka ah annagoo yeelanayno wada-hadal aad looga fekeray.” 

Wixii tallaabo ah aynu ka qaadanayno qandaraaska booliiska Saint Paul waxaa go’aan laga gaari doonaa kulanka Guddiga Waxbarashada ee June 23. 

“Bed-qabka dhammaan ardaydeenna iyo shaqaalaheenna ayaa mudnaanta ugu sarreysa inoo ah,” ayuu yiri Dr. Joe Gothard oo ah iskuduwaha guud ee degmada (Superintendent of SPPS). “Abuurista dhaqan iyo bulsho ku dhisan xiriir iyo is-afgarad ayaa qasab ah inuu noqdo yoolka qof walba ee dhex jooga dhismayaasha iskoolladeenna.” 

Kulanka Guddiga Waxbarashada wuxuu dhacayaa Talaadada, June 9, wuxuuna billaaban 4:30 p.m. galabnimo. Dadweynaha waxay kulankan ka daawan karaan cinwaankan: https://eduvision.tv/l?mgtyRt.

 


 

LINK: Read the Karen Translation.