Return to Headlines

Join Superintendent Joe Gothard for a Virtual Meeting on Wednesday, July 15

Thank you to those of you who were able to tune into Superintendent Joe Gothard’s virtual meeting. We value your time and sincerely apologize for the delay in the live broadcast. The English recording with American Sign Language interpretation is now available to watch at your convenience. Additional languages will be posted as soon as possible.


Saint Paul Public Schools (SPPS) staff have been hard at work planning for the fall under the guidance of the Minnesota Department of Education (MDE). Superintendent Joe Gothard recently held a virtual meeting to update families and staff about our plans to provide the best educational experience possible for our students and staff during a continuing COVID-19 pandemic.

Please click here to watch the meeting in English with American Sign Language (ASL) interpretation.

The meeting will is also available in the following languages: 


Acompañe al Superintendente Joe Gothard para una reunión virtual el miércoles 15 de julio.

Los empleados de las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) se han esforzado para planificar para el otoño, bajo las pautas del Departamento de Educación de Minnesota (MDE). Mientras todos esperamos la decisión sobre cómo será la escuela este otoño, el Superintendente Joe Gothard realizará una reunión virtual este miércoles 15 de julio, a las 6:30 p.m., para entregarle a las familias y empleados información actualizada sobre nuestros planes para proporcionar la mejor experiencia educacional posible para nuestros estudiantes y empleados mientras continúa la pandemia COVID-19.  

Por favor haga clic aquí para ver la reunión en inglés con interpretación de lenguaje de señas  americano (ASL): https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

 La reunión también contará con interpretación simultánea en español.

Esperamos verlo el lunes a las 6:30 p.m. Si no puede participar en la reunión en vivo, se publicará en línea en spps.org para verla a su conveniencia.


Nyias Nyob Nyias Ib Qho Sib Ntsib Nrog Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard Hnub Wednesday, lub Xya Hli tim 15 

Cov neeg ua hauj lwm hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv sib zog ua hauj lwm npaj rau lub caij nplooj zeeg raws li cov kev pom zoo los ntawm Minnesota Department of Education (MDE).  Nyob rau thaum uas peb tseem tos lawv kev txiav txim siab seb yuav kawm ntawv zoo li cas rau lub caij nplooj zeeg no, Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard yuav muaj ib qhov kev sib ntsib uas nyias nyob nyias ib qho rau hnub Wednesday, July 15, thaum 6:30 p.m., qhia rau cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm paub tias peb yuav npaj li cas kom tau tej ntaub ntawv zoo los qhia rau peb cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub caij uas tseem muaj kab mob COVID-19 no.

Nias qhov no mus koom sib ntsib ua lus Askiv thiab muaj txhais lus piav tes: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Qhov kev sib ntsib no yuav muaj txhais lus rau nej mloog raws li hauv no:    

Peb cia siab tias yuav ntsib nej rau hnub Wednesday thaum 6:30 p.m. Yog nej koom tsis tau rau thaum sib ntsib ntawd, peb yuav muab kaw tso online rau hauv spps.org kom nej mus saib tau rau thaum nej muaj sij hawm.


Ku soo biir kulanka maqalka iyo muuqaalka ee Superintendent Joe Gothard Arbacada, July 15

Shaqaalaha Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul (SPPS) waxay si adag ugu hawlanaayeen qorsheynta deyrta iyadoo la raacayo hayada Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE). Sidaan dhamaanteen sugeynay go'aankooda ku saabsan waxa iskuulku u ekaan doono dayrtan, kormeeraha guud ee Joe Gothard ayaa qaban doona kulan Maqal iyo muuqaal ah ah Arbacadan, Luulyo 15, 6:30 p.m., si loo cusbooneysiyo qoysaska iyo shaqaalaha qorshayaasheena ku aaddan bixinta khibrada waxbarasho ee ugu wanaagsan ee suurogal ah. loogu talagalay ardaydayada iyo shaqaalaheena inta lagu guda jiro faafitaanka COVID-19 ee sii socda.

Fadlan halkan guji si aad noogu soo xiranto kulanka oo leh Turjubaan Hadda kuu turjumaya Luqada Ingiriisiga American Sign Language (ASL) interpretation: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Waxa kale oo shirka lagu turjumi doonaa luqadahan soo socda

Waxaan rajaynaynaa inaan isku aragno shirka maqalka iyo mooqaalka Arbacadda at 6:30 p.m. Haddii aadan waqti u helin waydi inaad nagu soo biirto xiliga uu socodo kulanku, waxaa la soo dhigi doonaa websiidhka spps.org si aad uga bogato waqtiga kugu haboon.


Karen (PDF)