Return to Headlines

Video: Superintendent Gothard Discusses Return to In-Person Learning

During this 30-minute meeting, Dr. Gothard discusses the steps that SPPS is taking to ultimately bring our students and educators back to the classroom as soon as it is safe to do so.


Gracias por su continuo apoyo y flexibilidad durante el aprendizaje a distancia este año. Marque su calendario para una reunión virtual en vivo con el superintendente Joe Gothard este jueves 17 de diciembre a las 5:30 p.m.

Durante esta reunión de 30 minutos, el Dr. Gothard discutirá los pasos que está tomando SPPS para finalmente traer a nuestros estudiantes y educadores de regreso al salón de clases tan pronto como sea seguro hacerlo. Esto incluirá una decisión sobre si comenzaremos el aprendizaje híbrido para cualquiera de nuestros estudiantes el 19 de enero.

Haga clic aquí para unirse a la reunión: https://eduvision.tv/l?eRyAARg

Esperamos verlo el jueves a las 5:30 p.m. Si no puede unirse a la reunión en vivo, se publicará en línea en spps.org para que pueda verla después.


Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa tsis tu ncua thiab yoog raws txoj kev kawm ntawv hauv tsev lub xyoo no. Superintendent Joe Gothard yuav muaj ib qho kev sib ntsib online rau hnub Thursday lub lim tiam no, uas yog lub Kaum Ob Hlis tim 17, thaum 5:30 p.m. Thov cim hnub no tseg rau nej daim ntawv qhia caij nyoog. 

Lub sij hawm 30 feeb ntawm lub rooj sib ntsib no, Dr. Gothard yuav tham txog cov kauj ruam uas SPPS siv los coj peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov xib fwb rov qab mus rau cov chav kawm thaum muaj kev nyab xeeb tsim nyog ua tau. Qhov nov xam txoj kev txiav txim siab seb peb puas yuav pib qhov kawm ib nrab rau tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab hauv tsev rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv rau thaum lub Ib Hlis tim 19 tib si. 

Thov nias qhov nov mus koom: https://eduvision.tv/l?eRyAARg 

Peb cia siab tias yuav ntsib nej rau hnub Thursday thaum 5:30 p.m. Yog nej koom tsis tau rau thaum sib ntsib ntawd, peb yuav muab kaw tso online rau hauv spps.org kom nej mus saib tau rau thaum nej muaj sij hawm.


Karen language text