Return to Headlines

Leadership Change at Capitol Hill Gifted and Talented Magnet

Dear Capitol Hill Families,

With mixed emotions, I am writing to announce that I have decided to accept a new position as a principal for the St. Anthony-New Brighton Public Schools.

 

My respect and appreciation for Capitol Hill students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have created a school community that values collaboration to help foster the gifts and talents of all students. We have worked together to continue to have a robust school of arts and academics throughout the pandemic, and brought families together beforehand through performances, celebrations and special events. We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful.

 

Assistant Superintendent Dr. Efe Agbamu will be in contact with families about next steps for hiring a new principal. You will have an opportunity to meet your new principal at an event to be scheduled before school starts in the fall. 

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Capitol Hill enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Andrew Hodges, Principal
Capitol Hill Gifted and Talented Magnet


Estimadas familias de Capitol Hill,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciarles que he decidido aceptar una nueva posición como director de las Escuelas Públicas de St. Anthony-New Brighton. 

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Capitol Hill hicieron de ésta una decisión difícil.  Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados  empleados y maestros.

 

Juntos, hemos creado una comunidad escolar que valora la colaboración para ayudar a fomentar los talentos de todos los estudiantes. Hemos trabajado juntos para continuar teniendo una sólida escuela de artes y académica durante la pandemia y unimos a las familias a través de presentaciones, celebraciones y eventos especiales. No podríamos haber logrado tanto sin su apoyo y por eso estoy realmente agradecido.

 

La Superintendente Asistente, Dr. Efe Agbamu, se pondrá en contacto con las familias sobre los próximos pasos a seguir para contratar a un nuevo director. Usted tendrá la oportunidad de conocer a su nuevo director en un evento que se programará antes de que comiencen las clases en el otoño.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a usted y su niño. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario de mi trabajo en Capitol Hill.

 

Atentamente,Andrew Hodges, Director

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Capitol Hill,  

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj sau tsab ntawv no los qhia rau nej tias kuv tau txiav txim siab lees txais ib txoj hauj lwm tshiab ua tus thawj xib fwb rau St. Anthony-New Brighton Public Schools lawm. 

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Capitol Hill cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia.

 

Ua ke, peb tsim tau ib lub tsev kawm ntawv zej zos uas muab txoj kev sib koom tes los pab txhawb txhua tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev txawj kev ntse saib muaj nqis. Peb tau sib koom tes ua dej num los txhawb kom muaj txoj kev kawm txuj thiab kawm ntawv zoo rau lub caij uas muaj phaum mob thoob ntiaj teb, thiab coj cov tsev neeg tuaj ua ke ua ntej los ntawm txoj kev ua yeeb yam, ua kev zoo siab thiab tej rooj koom txoos tshwj xeeb. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau. 

 

Assistant Superintendent Dr. Efe Agbamu mam li sau ntawv los qhia rau nej txog tus txheej txheem nrhiav ib tug thawj xib fwb tshiab. Nej yuav muaj cib fim mus ntsib nej tus thawj xib fwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav mus pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam. Kuv yuav nco cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm hauv Capitol Hill txaus nyiam txhua hnub.Zoo siab,Andrew Hodges, Thawj Xib Fwb

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet


Qoysaska Mudnaanta leh ee Capitol Hill,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan waxaan idin ogeysiinayaa inaan go'aansaday inaan aqbalo jago cusub oo ah maamulaha St. Anthony-New Brighton Public Schools. 

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Capitol Hill awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta cunug kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna, iyo macallimiinteena dedaalka badan.

 

Si wada jir ah, waxaan abuurnay bulsho iskool oo qiimeysa wada shaqeynta si loo kobciyo hibada iyo xirfadaha ardayda oo dhan. Waxaan ka wada shaqeynay inaan sii wadno inaan yeelanno iskool leh tacliin maskaxda ardayda ka shaqeysiisa oo ka kooban farshaxan iyo aqoonta kale iyadoo lagu jiray xilli cudurka safmarka ah uu socday, waxaana isku keennay qoysaska ka hor qabsoomidda bandhigyo, dabaaldegyo iyo dhacdooyin gaar ah. Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kaaliyaha Isu Duwaha Guud Dr. Efe Agbamu ayaa la soo xiriiri doonto qoysaska iyadoo u sheegayso tallaabooyinka xiga ee ku saabsan shaqaaleynta maamule cusub. Waxaad fursad u heli doontaa inaad kula kulanto maamulahaaga cusub munaasabad la qorsheyn doono ka hor intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba. Waan tebi doonaa ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska oo shaqadayda maalinlaha aheyd ee Capitol Hill  ka dhigay mid lagu farxo. 

 

Qaddarin badan,Andrew Hodges, Maamulaha

Capitol Hill Gifted and Talented Magnet