Return to Headlines

A New Principal Announced for Capitol Hill

Hmoob

 

Dear Capitol Hill Gifted and Talented Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Capitol Hill Gifted and Talented. Please join me in welcoming Andrew Hodges as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Mr. Hodges brings a wealth of experience in helping elementary and middle school students gain success in school. He has served as a social studies teacher, writing teacher, administrator, and most recently, as principal for Bromwell Elementary in Denver, Colorado. Mr. Hodges understands the importance of collaborating with staff and families and embracing each student’s voice. Throughout his career, he has created initiatives that improve student achievement in reading and math, implemented social-emotional learning and curriculum, and utilized a student-focused approach to help staff improve their skills.

 

Mr. Hodges looks forward to returning to a 1-8 school that values challenging curriculum. He is excited to bring his focus on personalized learning that brings joy to the classroom.

 

Mr. Hodges has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in political science from Baker University and a Master of Education degree in school leadership from Harvard Graduate School of Education. He is also scheduled to complete an Educational Specialist degree in educational leadership from Minnesota State University Moorhead next May.

 

Principal Patrick Bryan and Mr. Hodges will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Capitol Hill Gifted and Talented.

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Nyob zoo txog Capitol Hill Gifted and Talented cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Capitol Hill Gifted and Talented lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Andrew Hodges uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2019-20 mus.

 

Mr. Hodges muaj kev txawj ntau los pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem qis thiab theem nrab kawm tau zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Yav tas lo Mr. Hodges yog ib tug xib hwb qhia social studies, xib hwb qhia sau ntawv, thawj coj tuav dej num, thiab tsis ntev los no, nws yog tus thawj xib hwb rau Bromwell Elementary nyob rau Denver, Colorado. Mr. Hodges nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias lub suab. Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, nws tau tsim muaj khoos kas los txhawb kom cov tub nxhais kawm ntawv txawj nyeem ntawv thiab ua leb ntxiv, qhia txog txoj kev sib raug zoo thiab kev kawm, thiab siv tus qauv qhia raws tub ntxhais kawm ntawv los pab kom cov neeg ua hauj lwm txawj dua qub.  

 

Mr. Hodges npaj siab ntsoov yuav rov qab los rau ib lub tsev kawm ntawv qib 1 txog 8 uas nyiam cov kev kawm nyob rau theem siab zog. Nws zoo siab uas yuav coj tej nws paub zoo txog fab kev kawm raws tus kheej lub peev xwm los siv kom muaj kev zoo siab nyob rau chav kawm.

 

Mr. Hodges muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab political science los ntawm Baker University, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab kev ua thawj coj rau tsev kawm ntawv los ntawm Harvard Graduate School of Education. Nws npaj siab tias yuav kawm tiav nws daim Educational Specialist degree rau fab kev ua thawj coj rau tsev kawm ntawv los ntawm Minnesota State University Moorhead lub Tsib Hlis xyoo tom ntej no.

 

Thawj xib hwb Patrick Bryan thiab Mr. Hodges nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2J48GUn). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa tsev kawm ntawv Capitol Hill Gifted and Talented.

 

Zoo Siab,

 

Joe Gothard
Superintendent