Return to Headlines

Central High School Announces New Principal

Dear Central Families and Staff, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Central High School. Please join me in welcoming Christine Vang as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year.

 

I acknowledge that this process for leadership change has been challenging. I appreciate your feedback, professionalism and understanding during the selection process that helped us find the best person to lead Central High School. 

 

Ms. Vang is a bilingual educator and brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served Saint Paul Public Schools (SPPS) for 24 years as a classroom teacher, leader, administrative intern for Humboldt High School, assistant principal for Phalen Lake Elementary School, and most recently, as principal for Como Park Elementary School.

 

Ms. Vang understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. 

 

Throughout her career, Ms. Vang has worked hard to provide access and opportunity for all students. She has made great progress in closing the achievement gap at Como Park Elementary, and has improved communication, strengthened relationships and created a positive school culture of shared leadership that values what every student brings to a school community. She looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Central High School.

 

Ms. Vang has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in elementary education from Concordia College and a Master of Education degree in teaching and learning from St. Mary’s University of Minnesota. She also earned her Superintendent Licensure from Mankato State University.

 

Interim Principal George Nolan and Ms. Vang will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p).  This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Ms. Vang, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. 

 

Thank you for supporting your child and Central High School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Nyob zoo txog Central cov tsev neeg, 

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Central High School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Christine Vaj uas yog tus thawj xib hwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Kuv paub tias txoj kev hloov thawj coj yeej tsis yooj yim. Kuv ua nej tsaug rau nej cov tswv yim, kev peev xwm thiab kev to taub rau lub caij thaum xaiv thawj coj es peb thiaj xaiv tau tus thawj coj uas zoo tshaj plaws los coj Central High School.

 

Ms. Vaj yog ib tug kws qhia ntawv paub ob hom lus uas muaj kev txawj los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm hauv Saint Paul Public Schools (SPPS) tau 24 xyoos lawm, xws li yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, thawj coj, kawm ua thawj coj hauv Humboldt High School, lwm thawj xib hwb rau Phalen Lake Elementary School, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus thawj xib hwb rau for Como Park Elementary School.

 

Ms. Vaj nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, Ms. Vaj tau sib zog ua hauj lwm pab kom muaj kev kawm thiab cib fim rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv. Nws tau txhawb txoj kev kawm hauv Como Park Elementary kom cov tub ntxhais kawm tau cuag ncua, thiab txhim kho tau txoj kev sib txuas lus zoo dua qub tuaj, txhawb peb txoj kev sib raug zoo thiab tsim muaj txoj kev sib koom ua thawj coj uas saib txhua tus me nyuam txoj kev txawj ntse muaj nqis. Nws zoo siab yuav koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog los ua tes dej num uas zoo heev hauv Central High School txuas ntxiv mus.

 

Ms. Vaj muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab kev qhia ntawv rau hauv tsev kawm ntawv theem qis los ntawm Concordia College thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab kev qhia thiab kev kawm los ntawm St. Mary’s University hauv Minnesota. Nws kuj kawm tiav thiab muaj ntaub ntawv tso cai los ua ib tug Superintendent los ntawm Mankato State University thiab.

 

George Nolan uas yog tus thawj xib hwb uas los ua ib ntus thiab Ms. Vaj yuav koom tes ua dej num pab kom qhov kev hloov thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov https://bit.ly/3cmO99r. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Ms. Vaj tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Central High School. 

 

Zoo siab,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Central High School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay Central High School. Fadlan ila soo dhaweeya Christine Vang oo noqonaysa maamulaha cusub ee iskoolkaaga billawga sannad-dugsiyeedka 2020-21. 

 

Waxaan qirayaa in waddadan loo maray beddelidda hoggaamiye cusub ay yara adkeyd. Waan idinkaga mahadnaqayaa talo-bixintiinna, qaabka urursan ee aad u dhaqanteen, iyo fahankiinnaba intii lagu jiray xulashada inoo sahashay inaynu helno qofka ugu fiican ee hoggaamin karo Central High School. 

 

Ms. Vang waa maamule ku hadlo labo luuqadood, waxayna leedahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Waxay Saint Paul Public Schools (SPPS) ka soo shaqeysay 24 sano macallin ahaan, hoggaamiye ahaan, maamule tababar ahaan uga hoos shaqeeyo maamulaha Humboldt High School, maamule-ku-xigeenka Phalen Lake Elementary School, iyo ugu dambeyn, iyadoo aheyd maamulaha Como Park Elementary School.

 

Ms. Vang waxay fahansan tahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inay la sameyso shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee arday walba

 

Intii ay shaqeynaysay, Ms. Vang waxay ku dedaashay inay dhammaan ardayda siiso fursadaha jiro. Waxay meel ka gaartay inay kor u qaaddo tacliinta ardaydeenna dhigato Como Park Elementary si aysan uga harin ardayda kale. Waxay hagaajisay qaabka ay ula xiriirto qoysaska, waxay xoojisay xiriirrada qoysaska, waxay isla markaana abuurtay dhaqan iskool oo ku saleysan hoggaan la wada leeyahay kaasoo qiimeeyo waxa uu cunug walba ku soo biiriyo iskoolka. Waxay aad u xiisaynaysaa inay la shaqeyso qoysaska, ardayda, shaqaalaha, iyo bulshada iskoolka si ay u sii waddo shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay Central High School.

 

Ms. Vang waxay leedahay aqoon tayo sare leh iyadoo shahaadada koowaad ku soo qaadatay cilmiga macallinnimada dugsiyada hoose (Concordia College), shahaadada labaadna waxay ku soo qaadatay tacliinta macallinnimada iyo waxbarashada (St. Mary’s University of Minnesota). Waxay kale oo ay soo qaadatay shatiga lagu hoggaamiyo iskoollada guud ahaan (Superintendent Licensure - Mankato State University).

 

Maamulaha ku-meel-geerka ah George Nolan iyo Ms. Vang waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: https://bit.ly/2SDBK92. Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo inay maamulahan fahamto waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga. 

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Ms. Vang annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Central High School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimadas familias y empleados de Central, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a una nueva líder para Central High School. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Christine Vang como la nueva directora de su escuela comenzando el año escolar 2020-21.

 

Comprendo que este proceso de cambio de liderazgo ha sido desafiante. Aprecio su opinión, profesionalismo y comprensión durante este proceso de selección que nos ayudó a encontrar a la mejor persona para liderar Central High School. 

 

La Sra. Vang es una educadora bilingüe y tiene vasta experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser como son. Ella ha trabajado en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) por 24 años como maestra de clase, líder, practicante administrativa en Humboldt High School, subdirectora de  Phalen Lake Elementary y recientemente, como directora de Como Park Elementary.

 

La Sra. Vang comprende la importancia de colaborar con los empleados y familias y valora los talentos únicos de cada estudiante.

 

A lo largo de su carrera, la Sra. Vang se ha esforzado por proporcionar acceso y oportunidades para todos los estudiantes. Ella ha realizado grandes progresos para cerrar la brecha en el desempeño en Como Park Elementary y ha mejorado la comunicación, fortalecido relaciones y creado una cultura escolar positiva de liderazgo compartido que valora lo que cada estudiante aporta a una comunidad  escolar. Ella está emocionada de trabajar con las familias, estudiantes, empleados y la comunidad para continuar el gran trabajo que se realiza en Central High School.

 

La Sra. Vang tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Artes en educación primaria de Concordia College y una Maestría en Educación en enseñanza y aprendizaje de St. Mary’s University of Minnesota. Ella también obtuvo su Licencia de Superintendente de Mankato State University.

 

El director interino George Nolan y la Sra.  Vang trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, tomen unos momentos para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2YCdfgl). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer y reunirse con la Sra. Vang, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comiencen las clases en el otoño. Si tienen preguntas, por favor contáctenme en el 651-767-8152. 

 

Gracias por apoyar a sus niños y a Central High School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente

 


 

LINK: Karen PDF