Return to Headlines

Leadership Change at Central Senior High

Dear Central Senior High School Community,

 

This letter is to inform you that Principal Christine Vang has chosen to take a new position for the 2022-23 school year with Saint Paul Public Schools. This decision has resulted in a principal vacancy that will be posted as soon as possible to provide the district with enough time to find a new principal for Central High School. 

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward with this process. As has been the case in the past, the first interview will involve an interview team made up of a student, two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal for the 2022-23 school year.  

 

Principal Vang will be assigned a different position with Saint Paul Public Schools next year. Her last day at Central will be June 30, 2022.  I would like to use this opportunity to express my profound gratitude to Ms. Vang for her service and dedication to Central High School, and ask that you continue to collaborate with and support her for the remainder of the school year as you have always done.  

 

If you have questions regarding the hiring process, please contact me and I will meet with you to discuss the process. 

 

In partnership,

 

Efe Agbamu
Assistant Superintendent


Nyob zoo txog Central Senior High School cov tsev neeg,

 

Kuv sau tsab ntawv no los qhia rau nej paub hais tias Thawj Xib Fwb Christine Vang tau txiav txim siab mus ua lwm txoj hauj lwm hauv Saint Paul Public Schools rau xyoo 2022-23 lawm. Yog li no, peb yuav muab txoj hauj lwm no tso tawm kom sai li sai tau es hauv paus tsev kawm ntawv thiaj yuav muaj sij hawm los mus nrhiav ib tug thawj xib fwb tshiab rau Central Senior High School.

 

Nyob rau ob peb lub lim tiam tom ntej no peb yuav qhia ntxiv los rau nej txog tus txheej txheem xaiv thawj xib fwb, thiab thaum peb pib xaiv tus thawj xib fwb peb yuav qhia los rau tsoom zej zos ua ntu zus. Raws li ib txwm ua dhau los, thawj qhov kev xam phaj yog yuav xam phaj nrog ib pab neeg uas muaj ib tug tub ntxhais kawm ntawv, ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug neeg hauv zej zos, uas lub hom phiaj yog yuav xaiv kom tau ib tug thawj xib fwb tshiab rau xyoo kawm ntawv 2022-23. 

 

Thawj Xib Fwb Vang yuav mus ua lwm txoj hauj lwm nyob rau hauv Saint Paul Public Schools rau lwm xyoo. Hnub kawg rau nws kev ua hauj lwm hauv Central yog lub Rau Hli tim 30, 2022. Kuv xav siv lub sij hawm no los ua tsaug rau Ms. Vang rau nws txoj kev pab cuam thiab mob siab txhawb nqa Central High School, thiab thov kom nej koom tes thiab txhawb nqa nws txuas ntxiv li uas nej tau ib txwm ua los mus kom tas xyoo no.

 

Yog hais tias nej muaj lus nug txog tus txheej txheem nrhiav neeg ua hauj lwm, thov tiv tauj kuv es kuv mam li ntsib thiab nrog nej tham txog qhov txheem txheem no.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Efe Agbamu
Assistant Superintendent


Estimada comunidad de Central Senior High School,

 

Esta carta es para informarles que la directora Christine Vang ha decidido tomar una nueva posición en las Escuelas Públicas de Saint Paul  el año escolar 2022-23. Esta decisión ha resultado en una vacante de director que se publicará lo antes posible para que el distrito tenga tiempo suficiente para encontrar un nuevo director para Central Senior High School.

 

Compartiremos más información sobre el proceso de selección de director en las próximas semanas y se mantendrá informada a la comunidad a medida que avancemos en este proceso. Como ha sido el caso en el pasado, la primera entrevista involucrará a un equipo compuesto por un estudiante, dos miembros del personal y dos miembros de la comunidad, con la intención de seleccionar un nuevo director para el año escolar 2022-23.

 

La directora Vang será asignada a un puesto diferente en las Escuelas Públicas de Saint Paul el próximo año. Su último día en Central será el 30 de junio del 2022. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a la Sra. Vang por su servicio y dedicación a Central High School y pedirles que continúen colaborando con ella y apoyándola por el resto del año escolar como siempre lo han hecho.

 

Si tienen preguntas sobre el proceso de contratación, comuníquense conmigo y me reuniré con ustedes para analizar el proceso.

 

Juntos,

 

Efe Agbamu
Superintendente Asistente


Bulshada Mudnaanta Central Senior High School,

 

Warqaddaan waxay idin ogeysiineysaa in maamulaha Christine Vang ay dooratay inay jago cusub ka aqbasho Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul sannad-dugsiyeedka 2022-23. Go'aankani waxa uu keenay jago maamule oo hadda bannaan taasoo la soo dhejin doono sida ugu dhakhsaha badan si degmadu u hesho wakhti ku filan oo ay ku raadiso maamule cusub ee Central Senior High School. 

 

Waxaynu idinla wadaagi doonnaa xog dheeraad ah oo ku saabsan habka xulashada maamulaha toddobaadyada soo socda, oo bulshadana waa lala socodsiin doonaa inta aan ku sii guda jirno hawshan. Sidii horeba u dhacday, waraysiga shaqo ee koowaad waxa ku lug yeelan doono koox waraysiga qaaddo oo ka kooban hal arday, laba xubnood oo shaqaale ah, iyo laba qof oo bulshada ka tirsan iyada oo uu qasadku yahay in la doorto maamule cusub sannad-dugsiyeedka 2022-23.  

 

Maamule Vang waxa la geyn doonaa jago kale taasoo ah isla Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul sannadka soo socda. Maalinteeda ugu dambeysa ee dugsiga Central waxay noqon doontaa June 30, 2022.  Waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan si aan si dhab ah ugu mahadceliyo Ms. Vang iyo adeeggeeda iyo dedaalka ay u fidisay dugsiga Central High School, waxaana idin waydiisan inaad sii waddaan la shaqaynteeda oo aad taageertaan inta ka hartay sannad-dugsiyeedka sidii aad had iyo jeer samayn jirteen.  

 

Haddii aad qabtaan wax su’aal ah oo quseeyo habka shaqaaleysiinta, fadlan ila soo xiriira oo waan idinla kulmi doonaa si aan uga hadlo qaabka shaqaaleysiinta. 

 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Efe Agbamu
Kaaliyaha Isu Duwaha Guud