Return to Headlines

Central Senior High Announces New Principal

Dear Central Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Central High School. Please join me in welcoming Cherise Ayers as your school’s new principal beginning in the 2022-23 school year.
 

Principal Ayers brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has more than 20 years of experience as a classroom teacher and administrator. Most recently, she served as interim principal at Cowern Elementary in ISD 622/North St. Paul. 

 

Principal Ayers is no stranger to Saint Paul Public Schools, having held the assistant principal role at Global Arts Upper Campus from August 2018 to June 2020, plus a teaching position at Hazel Park Preparatory Academy and an administrative role at Maxfield Elementary.

 

Please take a moment to complete a short survey. This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Principal Ayers. You can expect to hear from her directly very soon. 

 

Thank you for supporting your child and Central High School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent


Español

Estimada comunidad de Central, 

 

Me complace compartir con ustedes que he seleccionado una nueva líder para Central High School. Acompáñenme en darle la bienvenida a Cherise Ayers como la nueva directora de su escuela a partir del año escolar 2022-23.
 

La directora Ayers tiene una gran experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Ella tiene más de 20 años de experiencia como maestra del salón y administradora. Recientemente, se desempeñó como directora interina en Cowern Elementary en ISD 622/North St. Paul.

 

La directora Ayers conoce las Escuelas Públicas de Saint Paul, ya que ocupó el puesto de subdirectora en Global Arts Upper Campus desde agosto del 2018 hasta junio del 2020, además de un puesto de maestra en Hazel Park Preparatory Academy y un puesto administrativo en Maxfield Elementary.

 

Tómense un momento para completar una breve encuesta. Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con la directora Ayers. Pueden esperar tener noticias de ella directamente muy pronto.

 

Gracias por apoyar a sus niños y a Central High School.

 


Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente


Hmoob

Nyob zoo txog Central cov tsev neeg, 

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Central High School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Cherise Ayers uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Thawj Xib Fwb Ayers muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm tau tshaj 20 xyoo lawm, xws li yav tas los nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv thiab thawj coj. Nyuam qhuav tsis ntev los no nws yog ib tug thawj xib fwb uas mus ua hauj lwm ib ntus rau Cowern Elementary nyob rau ISD 622/North St. Paul.

 

Thawj Xib Fwb Ayers yog ib tug neeg uas Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv paub zoo, vim hais tias yav tas los nws yog tus lwm thawj xib fwb rau Global Arts Upper Campus, txij lub Yim Hli 2018 mus txog lub Rau Hli 2020, nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv hauv Hazel Park Preparatory Acadeny thiab ib tug thawj coj hauv Maxfield Elementary.

 

Thov siv nej lub sij hawm me ntsis mus teb cov lus nug hauv daim ntawv soj ntsuam luv luv uas nyob rau hauv qhov link ntawm no short survey. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv. 

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los txiav txim siab nrhiav kom tau ob peb lub sij hawm txawv rau nej mus ntsib thiab nrog Thawj Xib Fwb Ayers tham. Nej yuav hnov xov los ntawm nws sai sai tom ntej no.

 

Ua tsaug uas nej pab txhawb nqa nej tus me nyuam thiab Central High School.

 


Ntawm lub siab dawb paug,

 

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali

Bulshada Central ee Qaaliga ah, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idin ogeysiiyo in aan hoggamiye cusub aan u magacaabay Central High School. Fadlan igu soo biir soo dhawaynta Cherise Ayers awaa maamulaha cusub ee dugsigaaga laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2022-23.
 

Maamule Ayers waxay leedahay waaya-aragnimo aad u badan oo ay ku caawinayso in ay dhammaan ardeydu dareemaan in ay metelaad haystaan oo iyagana lagu tixgelinayo sida ay yihiin. Waxa ay leedahay in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah macalin fasalka iyo maamule ahaanba. Dhawaanahan, waxay maamule ku meel gaar ah uga shaqaynaysay Dugsiga Hoose ee Cowern ee ISD 622/North St. Paul.  

 

Maamule Ayers kuma cusba Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, iyadoo soo qabatay doorka kaaliyaha maamulaha ee Global Arts Upper Campus laga billaabo August 2018 ilaa June 2020, iyo weliba jagada macalinimo oo ay ka heysay Hazel Park Preparatory Academy iyo door maamul oo ay ka qabatay Dugsiga Hoose ee Maxfield.

 

Fadlanqaado daqiiqad si aad u buuxisid ra'yi ururiye gaaban. Ra'yi ururiyahan gaaban waaa fursad lagu caawinayo maamulaha cusub si uu fahmo waxyaabaha la qiimeynayo iyo kuwa mudnaanta koowaad u ah iskoolka.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan Maamule Ayers. Waxaad filan kartaan inaad si toos ah iyada war uga heshaan goor dhow. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Central High School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud


Karen