Return to Headlines

Ice Cream Social is July 27 at Central High School

Dear Central Families,

 

My name is Dr. George Nolan and I want to introduce myself and express how excited I am to be interim principal at Central High School.

 

I have 20 years of experience in education and have worked hard to build authentic relationships with students and families along with creating productive learning environments. A lot of my school leadership has centered on equity, inclusion and academic achievement for the buildings I have led.

 

The past two years I served as Director of Personalized Learning in Stillwater Area schools where I led the work in equity and achievement, social/emotional learning, gifted and talented education, Immersion programming and was recognized by the State of Minnesota for work around mental health. My ultimate goal for the school year is to continue to serve the students and community in a way we can all feel proud about.

 

I would like to take this opportunity to invite you to join me for ice cream on Saturday, July 27 from 1-4 p.m. on the plaza in front of Central High School. I look forward to meeting you and your student(s).

 

 

Sincerely,

Dr. George Nolan

 


 

Qoysaska Mudnaanta leh ee Iskoolka Central, 

 

Magacaygu waa Dr. George Nolan, waxaana doonayaa inaan iskiin baro oo aan muujiyo farxadda aan u qabo inaan Central High School ka noqdo Maamule-ku-meel gaar ah. Waxaan heystaa 20 sano oo ah khibrad xagga waxbarashada, waxaana ka shaqeeyay sidii loo dhisi lahaa xiriir asal ah oo lala sameeyo ardayda iyo qoysaskooduba.

 

Waxaan kaloon ku dadaalay inaan abuuro jewi u nugul waxbarashada iyo waxqabadka. Badi intii aan hoggaanka u hayay iskoollada, waxaan xoogga saarayay waxbarasho loo siman yahay, dadka oo dhanna ay iska dhex arki karaan, waxbarashadaasoo leh natiijo miro-dhal ah. Labadii sano ee u danbeysay waxaan iskoollada Stillwater Area Schools ka ahaa Agaasimaha Waxbarashada Goonida ah (Director of Personalized Learning). Waxaan horkacay sinnaanta loo siman yahay fursadaha waxbarashada iyo gaarista natiijo fiican; kobcinta waxbarashada iyadoo maanka lagu hayo akhlaaqda/shucuurta caruurta; taageeridda waxbarashada la xiriirto hibada iyo xirfadda caruurta; hormarinta barnaamijka uu ardaygu wax ku baranayo si khibrad ku saleysan (immersion); iugu danbeyntiina ay Dowladda Gobolka Minnesota aqoonsatay hawl aan ka qabannay caafimaadka dhimirka. 

 

Yoolkayga u dambeeyo inta uu iskoolku furan yahay waa inaan ardayda iyo bulshada ugu khidmeeyo qaab aynu geddigeen maqsuud ku noqon karno. Waxaan jeclaan lahaa inaan idinku marti-qaado kulan dhacayo Sabtida, July 27-keeda inta u dhexeyo 1-da duhurnimo illaa 4-ta galabnimo – waxaana la keeni doonaa ice cream. Aad baan u daneynayaa kulankiinna iyo kan ardaydaba. 

 

Qaddarin badan, 

 

Dr. George Nolan
Maamule


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Central, 

 

Kuv lub npe hu ua Dr. George Nolan. Kuv xav qhia kuv tus kheej rau nej thiab qhia rau nej tias kuv zoo siab heev uas tau los ua tus thawj xib hwb, uas los ua ib ntus, nyob rau hauv Central High School. Kuv ua hauj lwm rau fab kev kawm tau muaj 20 xyoo lawm thiab tau sib zog ua hauj lwm los txhawb kom muaj kev sib raug zoo nrog cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg nrog rau txoj kev tsim kom muaj cov chaw kawm ntawv uas muaj ntau yam kev kawm.

 

Feem ntau ntawm kuv tes hauj lwm ua ib tug thawj coj yog saib xyuas kom muaj kev ncaj ncees, kev xam tas nrho txhua tus thiab kev kawm kom tau ntawv zoo rau txhua tus me nyuam nyob rau cov tsev kawm ntawv uas kuv saib xyuas ntawd. Ob xyoos dhau los kuv yog tus thawj coj saib xyuas qhov khoos kas Kawm Raws Tus Kheej Lub Peev Xwm hauv Stillwater Area Schools uas kuv yog tus los coj ua kom muaj kev ncaj ncees thiab kawm tau ntawv, txhawb kom muaj kev sib raug zoo thiab kev txawj xav, pab rau fab kev kawm txawj nruab siab ntse nruab thiab, khoos kas Immersion, thiab kuv tau raug qhuas los ntawm lub xeev Minnesota rau tes hauj lwm uas kuv tau ua pab rau lub hlwb kev xav. 

 

Kuv lub hom phiaj tseem ceeb tshaj rau lub xyoo kawm ntawv yog los ua hauj lwm pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lub zej zos ntxiv mus kom peb txhua tus muaj kev txaus siab. Kuv xav siv lub sij hawm no los caw kom nej tuaj koom kuv thiab noj ice cream rau hnub Saturday, lub Xya Hli tim 27 thaum 1-4 pm nyob rau tom hauv ntej ntawm Central High School. Kuv cia siab hais tias yuav tau ntsib nej thiab nej tus me nyuam rau hnub ntawd. 

 

Zoo Siab, 

 

Dr. George Nolan
Thawj Xib Hwb

 


 

Estimadas familias de Central,

 

Me llamo George Nolan, doctor en educación. Tengo el agrado de presentarme y expresarles lo emocionado que estoy de ser el director interino de Central High School. Cuento con 20 años de experiencia en educación. He trabajado arduamente para forjar relaciones auténticas con estudiantes y familias, y en la creación de entornos de aprendizaje productivos. Gran parte de mi liderazgo escolar se ha centrado en la equidad, inclusión y el logro académico de los edificios que he dirigido. En los dos últimos años he servido como director de aprendizaje personalizado en las escuelas del área de Stillwater, donde dirigí el trabajo en equidad y logro, aprendizaje social/emocional, educación para estudiantes talentosos y sobresalientes, programación de inmersión, y fui reconocido por el Estado de Minnesota por trabajos en materia de salud mental.

 

Mi objetivo principal para el año escolar es continuar sirviendo a los estudiantes y a la comunidad de una manera que todos podamos sentirnos orgullosos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a un encuentro social con helados el sábado, 27 de julio, de 1 a 4 p. m. en la pIaza frente a Central High School. Quedo a la espera de conocer a ustedes y a sus estudiantes.

 

Atentamente,

 

Dr. George Nolan
Director

 


 

Karen text for ice cream social