Return to Headlines

Vaccine Clinics at SPPS Schools for Ages 12 and Up

All Minnesota residents age 12 and older are eligible to receive a COVID-19 vaccine. The CDC recommends that everyone who can get vaccinated should do so at the first opportunity available to them. 

Three SPPS schools are now hosting COVID-19 vaccine clinics that are open to students and their family members, as well as anyone in the community who needs a vaccine:

 • Gordon Parks High School (1212 University Ave W)
 • Harding Senior High School (1540 6th St E)
 • Washington Technology Magnet (1495 Rice St)

Children 17 years old and younger must receive permission from a parent or guardian, either in person or online when scheduling an appointment.

For more information and to schedule an appointment, please visit spps.org/covidvaccine. Walk-ins are accepted at all locations.


Txhua tus pej xeem hauv Minnesota uas muaj hnub nyoog 12 xyoos rov saud muaj feem mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm. CDC xav kom txhua tus neeg uas tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsum txhaj rau thawj zaug uas muaj rau lawv.

Tam sim no SPPS cov tsev kawm ntawv tsa muaj ib co chaw txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas qhib rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg, thiab cov neeg hauv zej zos uas xav tau kev txhaj tshuaj tiv thaiv.

 • Gordon Parks High School (1212 University Ave W)
 • Harding Senior High School (1540 6th St E)
 • Washington Technology Magnet (1495 Rice St)

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 17 xyoo mas yuav tsum tau kev tso cai ntawm niam txiv los sis tus saib xyuas tim ntsej tim muag los sis thaum mus teem caij online.

Yog xav paub ntxiv thiab yog xav teem caij, thov mus saib hauv spps.org/covidvaccine. Nyob rau txhua qhov chaw txhaj tshuaj no, tsis tas teem caij cia li mus xwb los tau.


Todos los residentes de Minnesota mayores de 12 años son elegibles para recibir una vacuna COVID-19. El CDC recomienda que todas las personas que puedan vacunarse lo hagan en la primera oportunidad que tengan.

Tres escuelas de SPPS ahora albergan clínicas de vacunación COVID-19 que están abiertas a los estudiantes y sus familiares, así como a cualquier persona de la comunidad que necesite una vacuna:

 • Escuela secundaria Gordon Parks (1212 University Ave W)
 • Escuela secundaria superior Harding (1540 6th St E)
 • Washington Technology Magnet (1495 Rice St)

Los niños de 17 años o menos deberán recibir permiso de un padre o tutor, ya sea en persona o en línea al programar su cita. 

Para obtener más información y programar una cita, visite spps.org/covidvaccineSe aceptan visitas sin cita previa en todas las ubicaciones.


Dhammaan dadka deggan Minnesota ee jira 12 iyo wixii ka weyn waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka COVID-19. Xarunta CDC-du waxay ku talineysaa in qof walba oo is tallaali karo uu sameeyo fursadda ugu horreysa ee uu heli karo.

Saddex iskool oo ka tirsan SPPS ayaa hadda martigelinayo xarumo caafimaad oo loogu tala galay COVID-19 oo u furan ardayda iyo xubnaha qoyskooda, iyo waliba qof kasta oo bulshada ka mid ah oo u baahan tallaal:

 • Gordon Parks High School (1212 University Ave W)
 • Harding Senior High School (1540 6th St E)
 • Washington Technology Magnet (1495 Rice St)

Carruunta 17 sano jir ah iyo wixii ka yar waa inay oggolaansho ka helaan waalid ama masuul iyagoo shaqsi ahaan lala joogo ama iyagoo ka buuxinayo khadka online-ka markay ballan qabsanayaan.

Wixii xog dheeraad ah iyo inaad ballan qabsatid, fadlan booqo spps.org/covidvaccine. Ballan la'aan qofkii yimaado waa laga aqbalayaa dhammaan goobaha tallaalka.


Karen (PDF)