Return to Headlines

Important Information about International Baccalaureate (IB) Testing for High School Families

Published March 25, 2020

The International Baccalaureate Organization (IB) has announced that May testing for the IB Diploma Programme and the Career-related Programme is canceled this year due to the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic.

IB Diploma Candidates and Course Certificate students: The May 2020 Diploma Programme testing, scheduled between April 30 and May 22, is also canceled.   

Students will be awarded a Diploma or a Course Certificate that reflects their standard of work, and is based on coursework students completed and the established assessments built into the IB programmes.   

Teachers are preparing to launch Distance Learning on Monday, April 6, per Governor Tim Walz’s order, that will ensure students continue to gain the necessary content, skills, and approaches to learning that will prepare them for future college-level academics.

Your student’s classroom teacher will share additional details, clarifications and information as we receive it from IB.  

Please contact your school’s IB Diploma Programme Coordinator with any additional questions or concerns during this time.


La Organización de Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que la evaluación del Programa de Diploma de IB de mayo y el programa de Carreras están cancelados este año debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Estudiantes candidatos a diploma de IB y certificado de cursos: La evaluación del programa de diploma de mayo, fijada entre el 30 de abril y el 22 de mayo, también está cancelada. 

Se les otorgará a los estudiantes un diploma o certificado de curso que refleje los estándares de su trabajo y está basado en que los estudiantes completen su trabajo y las evaluaciones establecidas dentro de los programas de IB.

Los maestros están preparando el lanzamiento del Aprendizaje a Distancia para el lunes 6 de abril, por orden del gobernador Tim Walz, el que asegurará que los estudiantes continuarán obteniendo las habilidades de contenido necesario y el aprendendizaje que los preparará para futuros cursos de nivel académico.

El maestro del salón de clases compartirá con los estudiantes detalles adicionales, clarificaciones e información a medida que la recibamos de IB.   

Si durante estos momentos ustedes tienen preguntas o inquietudes adicionales, por favor contacten al coordinador de Programa de Diploma de IB de su escuela.


Lub Koom Haum International Baccalaureate (IB) tau tshaj tawm tias tsis muaj xeem rau qhov Khoos Kas IB Diploma thiab qhov Khoos Kas Kawm Mus Rau Hauj Lwm (Career-related Programme) rau thaum lub Tsib Hlis xyoo no lawm, vim tus kab mob (COVID-19).

Hais rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yuav kawm qhov IB Diploma thiab cov Chav uas kawm tau Ntawv Pov Thawj (Course Certificate): Tsis muaj xeem qhov Diploma Programme uas teem rau thaum lub Plaub Hlis tim 30 mus txog lub Tsib Hlis tim 22, 2020 lawm thiab.  

Tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais ib daim Diploma los sis ntawv pov thawj (Course Certificate) ua kev zoo siab rau qhov uas lawv kawm tau ntawv zoo raws tus qauv kawm ntawv, thiab raws li tej ntaub ntawv uas lawv ua tiav zoo, thiab cov ntaub ntawv uas tsim ua kev soj ntsuam mus rau qhov khoos kas IB.

Cov xib hwb tab tom npaj cov ntawv uas yuav nyob hauv tsev kawm kom txhij rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, raws li Hau Xeev Tim Walz cov lus sam fwm, kom tub ntxhais kawm tau ntawv zoo txuas mus, muaj kev txawj, thiab kawm cov ntawv uas npaj lawv mus kawm tau cov ntawv hauv qib siab yav tom ntej. 

Nej tus tub ntxhais kawm ntawv tus xib hwb yuav qhia kom ntxaws, nyob raws quag li cas, thiab kev paub los ntxiv raws li uas peb tau txais ntawm qhov IB los.      

Nyob rau lub sij hawm no yog nej muaj lus nug los sis kev txhawj li cas ces nug mus rau tus uas saib qhov Khoos Kas IB no.


Barnaamijka caalamiga ah ee International Baccalaureate Organization (IB) wuxuu idin ogeysiinayaa in la baajiyay imtixaankii la geli lahaa bisha May ee lagu qaadanayay shahaadada IB iyo barnaamijkii la xiriiray xirfadda shaqo. Baajinta waxaa sababay xanuunka saf-marka ah ee Coronavirus (COVID-19).

Ku socoto ardayda May 2020 geli laheyd imtixaanka IB iyo midka Shahaadada Maaddada: Waa la baajiyay imtixaankii shahaadada IB oo jadwalkiisu ahaa April 30 iyo May 22.   

Ardayda waxaa la siin Shahaadadii barnaamijka IB-ga ama Shahaado maaddada uu qaatay caddeynayso iyadoo loo fiirinayo wixii uu qabtay oo ku saleysan maaddooyinka uu dhammeeyay iyo qaabka uu barnaamijka IB u qiimeeyo maaddooyinka.

Macallimiinta waxay diyaarinayaan inay billaabaan waxbarasho online ah Isniinta, April 6, sida uu amray Governor Tim Walz. Taas waxay ardayda u oggolaan inay sii wataan barashada tacliintii, xirfadihii, iyo qaababkii waxbarashada ee iyaga mustaqbalka  u diyaaran laheyd waxbarasho heer jaamacadeed ah.

Macallinka fasalka ardaygaaga ayaa idinla wadaagi doono faahfaahin dheeraad ah, oo wixii mugdi ku jiro idiin caddeyn doono, iyo wixii xog cusub ahee IB ku saabsan ee aan helno. 

Fadlan kala xiriir isu-duwaha barnaamijka IB-ga ee iskoolkaaga wixii su’aalo dheeraad ama walaac ah ee jiro.


LINK TO KAREN PDF

IB Letter to Families in Karen