Return to Headlines

Important Information about Advanced Placement (AP) Testing for High School Families

Published March 25, 2020

The AP CollegeBoard has announced that May 2020 Advanced Placement (AP) testing will be done online.

Exact details will be shared as soon as we know them. We do know that the material on these tests will be focused on the information students learned September through March.

The AP CollegeBoard has posted additional information online: https://bit.ly/3afeNQd. Students may cancel exams at no charge. 

Teachers are preparing to launch Distance Learning on Monday, April 6, per Governor Tim Walz’s order, that will ensure students continue to gain the necessary content, skills, and be prepared for their end-of-course exams and future college-level academics.

As we receive additional information and clarifications from AP, classroom teachers will communicate details directly to students.


Les escribo para proporcionales información sobre la evaluación de Advanced Placement (AP).

El AP CollegeBoard ha anunciado que la evaluación de AP de mayo del 2020 será en línea. Se compartirán detalles exactos apenas los tengamos. Comprendemos que los materiales en estos exámenes estarán enfocados en la información que los estudiantes aprendieron entre septiembre y marzo. 

El  AP CollegeBoard ha publicado información adicional en línea en: https://bit.ly/3afeNQd. Los estudiantes pueden cancelar los exámenes sin cargo. 

Los maestros están preparando el lanzamiento del Aprendizaje a Distancia para el lunes 6 de abril, por orden del gobernador Tim Walz, el que asegurará que los estudiantes continuarán obteniendo las habilidades de contenido y habilidades necesarias para que estén preparados para el examen de final del curso y para futuros cursos de nivel académico

El maestro del salón de clases compartirá con los estudiantes detalles adicionales, clarificaciones e información a medida que la recibamos de AP.


Nyob zoo txog cov tub ntxhais kawm AP thiab cov tsev neeg,

Kuv sau ntawv los qhia rau nej txog tus xeem rau qhov Advanced Placement (AP).

Pawg tsav xwm AP rau qib siab tau tshaj tawm tias tus xeem AP rau lub Tsib Hlis 2020 no ces yuav xeem online lawm xwb. Thaum peb paub meej li cas ntxiv lawm, peb mam qhia los rau nej kom sai. Peb paub tias tej ntaub ntawv uas nyob hauv tus xeem no ces yuav muaj raws li tej uas cov tub ntxhais kawm ntawv twb kawm thaum lub Cuaj Hli mus txog lub Peb Hlis lawm.

Cov tsav xwm AP rau qib siab tau tso tawm qhia ntxiv nyob online rau hauv: https://bit.ly/3afeNQd. Tub ntxhais kawm ntawv ho tso tseg tsis xeem lawm (cancel exams) los tsis raug them dab tsi.

Cov xib hwb tab tom npaj cov ntawv uas yuav nyob hauv tsev kawm kom txhij rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, raws li Hau Xeev Tim Walz cov lus sam fwm, kom tub ntxhais kawm tau ntawv zoo txuas mus, muaj kev txawj, thiab npaj txhij xeem rau thaum lawv kawm tas, thiab mus kawm tau cov ntawv hauv qib siab yav tom ntej. 

Thaum twg peb paub ntau ntxiv thiab meej los ntawm qhov AP no lawm, cov xib hwb li mam qhia kom ntxaws ncaj nraim los rau cov tub ntxhais kawm ntawv.


Waxaan idinla wadaagi warkii u danbeeyay ee quseeya imtixaanka Advanced Placement (AP).

Xarunta AP CollegeBoard ayaa dadka ogeysiisay in imtixaankii AP ee bisha May 2020 la qaadayo isagoo ah online. Faahfaahin dhammeystiran dib ayaynu idinkala soo wadaagi doonnaa sida ugu dhaqsiinyaha badan. Hayeeshee waxaynu ognahay in su’aalaha imtixaanaadkaan ay ka imanayaan keliya duruustii ay ardaydu baratay intii u dhaxeysay bilihii September ilaa March.

Xarunta imtixaanka ee AP CollegeBoard wuxuu xog dheeraad ah ku qoray bartan online-ka ah: https://bit.ly/3afeNQd. Ardayda haddii ay rabaan way baajin karaan qaadashada imtixaanka iyagoon lagu soo dallicin wax kharash ah. 

Macallimiinta waxay diyaarinayaan inay billaabaan waxbarasho online ah Isniinta, April 6, sida uu amray Governor Tim Walz. Taas waxay ardayda u oggolaan inay sii wataan barashada tacliintii, xirfadihii, iyo isu diyaarinta imtixaanaadka maaddooyinka ay dhammeeyaan, iyo u diyaargarowga waxbarasho heer jaamacadeed mustaqbalka.

Markaan helnaba xog dheeraad ah iyo farriimo cad cad oo ka yimid xarunta AP, macallimiinta fasalka ayaa si toos ah wixii faahfaahin ah ula wadaagi doono ardayda.


LINK: KAREN PDF

AP Letter to Families in Karen