Return to Headlines

Third Quarter Grading Adjustments for Middle School Students

Published March 26, 2020

Due to Governor Tim Walz’s executive order to close Minnesota schools as a way to help slow the spread of Coronavirus Disease (COVID-19), we lost the last couple weeks of instructional days for students in the third quarter.

The last day students were in school was Monday, March 9, and students will not return to school before the end of the third quarter. Because of this, students do not have the opportunity to receive additional instruction or support, turn in assignments, receive feedback or participate in end-of-quarter assessments.

  • All students in Grades 6-8 will receive a “P-Pass” grade for all of their third quarter courses. A grade of Pass (P) is grade point average (GPA) neutral; it does not impact a student’s GPA positively or negatively.
  • Student transcripts for grades 6-8 will include a notation about third quarter grades. 

We believe this plan is student-centered and equitable. This plan holds all students harmless for these unforeseen circumstances that are beyond their control. This plan also gives teachers time to focus their efforts on preparing for a new Distance Learning environment, so we are ready to begin Distance Learning on Monday, April 6.

This plan allows us to move forward and work toward a strong fourth quarter, rather than looking back on a quarter that ended unexpectedly. 

If you have questions, please contact your child’s counselor.

Thank you for supporting your child and Saint Paul Public Schools. We appreciate your patience and flexibility during these uncertain times.

 


Español

Debido a la orden ejecutiva del gobernador Tim Walz que instruye a cerrar las escuelas de Minnesota como una medida para disminuir la propagación del Coronavirus (COVID-19), perdimos las últimas dos semanas de días de instrucción para estudiantes en el tercer cuatrimestre.

El último día que los estudiantes estuvieron en la escuela fue el lunes 9 de marzo, y los estudiantes no regresarán a la escuela antes de que finalice el tercer cuatrimestre. Debido a esto, los estudiantes no han tenido la oportunidad de recibir instrucción o apoyo adicional, entregar tareas, recibir comentarios del maestro o participar en evaluaciones al final del cuatrimestre.

  • Todos los estudiantes entre 6-8 grado recibirán una calificación  “P” (Pass - aprobado) en todos los cursos del tercer cuatrimestre. Una calificación P tiene un GPA ( grade point average) neutro; el cual no impacta el GPA del estudiante de forma negativa o positiva.  
  • Los certificados de calificaciones de los estudiantes de 6-8 grado incluirán una nota sobre las calificaciones del tercer cuatrimestre.

Creemos que este plan está centrado en los estudiantes y es equitativo. Este plan no daña a los estudiantes por estas circunstancias imprevistas que están fuera de su control. Este plan también le da a los maestros tiempo para enfocar sus esfuerzos en preparar un nuevo ambiente de aprendizaje a distancia para el lunes 6 de abril.

Este plan nos permite seguir avanzando y trabajar para un sólido cuarto cuatrimestre, en vez de ver hacia atrás a un cuatrimestre que terminó inesperadamente.

Si tiene preguntas, por favor contacte al consejero de su estudiante. 

Gracias por apoyar a su niño y a las Escuelas Públicas de Saint Paul. Apreciamos su paciencia y flexibilidad durante estos inesperados momentos.

 


Hmoob

Hau Xeev Tim Walz tau sam fwm kom kaw cov tsev kawm ntawv hauv Minixaustas no thiaj li txo tau cov kab mob sib kis Coronavirus (COVID-19), ces peb poob ob lim tiam kev kawm ntawv rau lub quarter thib peb no lawm.

Hnub kawg uas tub ntxhais kawm ntawv tuaj kawm ntawv yog hnub Monday, lub Peb Hlis tim 9, thiab tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis tau rov tuaj kawm ntawv ua ntej lub quarter thib peb xaus. Vim li no, tub ntxhais kawm ntawv thiaj tsis muaj cib fim txais kev qhia ntawv ntxiv los sis tau txais kev pab, nqa cov ntawv uas lawv ua tiav rov tuaj, tsis tau txais cov lus qhia seb lawv ua tau zoo li cas los sis tau koom kev xeem soj ntsuam rau thaum lub quarter xaus. 

  • Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas nyob qib 6-8 yuav tau txais tus qhab nia “P-Pass” rau txhua chav uas lawv kawm rau lub quarter thib peb no hais tias dhau lawm. Tus qhab nia Pass (P) yog ib tug qhab nia nyob nruab nrab xwb, tsis ua rau lawv qhov GPA nce los sis nqis.  
  • Tub ntxhais kawm ntawv cov ntawv qhia qhab nia (transcripts) rau qib 6-8 yuav muaj ib cov ntawv qhia txog lawv cov qhab nia ntawm lub quarter thib peb.   

Peb ntseeg tias lub tswv yim no yog npaj ncaj nraim rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab yuav haum rau lawv. Lub tswv yim npaj no yuav pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ntsib teeb meem rau tej yam uas pom tsis tau yav tom ntej uas tshaj li qhov lawv tswj tau.  Lub tswv yim no kuj cia cov xib hwb muaj sij hawm los npaj cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm kom peb npaj txhij qhov nyob hauv tsev kawm no rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6.

Lub tswv yim no yuav pub peb kawm ntawv ntxiv mus rau quarter thib plaub, es tsis txhob pheej saib rau lub quarter tag los uas cia li xaus rau tej seem peb tsis npaj.

Yog nej muaj lus nug, thov tiv tauj nej tus me nyuam tus counselor.  

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Peb ua tsaug qhov uas nej ua siab ntev thiab hloov yooj yim rau lub caij tsis paub meej no.

 


Soomaali

Maadaama uu hoggaamiyaha Minnesota Governor Tim Walz soo saaray amar fulineed oo lagu xirayo iskoollada si loo yareeyo faafidda xanuunka Coronavirus (COVID-19), waxaa naga lumay labo toddobaad oo ay ardaydu wax baran laheyd rubucii saddexaad ee jadwalka iskoollada SPPS.

Maalinkii u danbeysay ee ay ardaydu yimaadaan iskool waxay aheyd Isniinta, March 9. Haatanna ardaydu kuma noqonayaan iskoolka ka hor dhammaadka rubuca saddexaad. Sidaa darteed, ardaydu ma haystaan fursado ay ku helaan waxbarasho dheeraad ah ama taageero, fursad ay kaga soo shaqeeyaan laylisyada, fursad ay jawaab-celin ka helaan macallinka, ama fursad ay kaga qeyb-galaan imtixaanaadka la qaado dhammaadka rubuca saddexaad ee iskoollada.

  • Dhammaan ardayda dhigato fasallada 6 ilaa 8 waxay helayaan buundo ah “P-Pass” (Wuu baasay) maaddooyinkii ay qaateen rubuca saddexaad. Buundo ah Pass (P) waa buundo la lsku celceliyay oo dhexdhexaad ah; Waxba uma dhimmayso isku-celceliska buundooyinka (GPA) guud ee uu ardaygu haysto oo nusqaan iyo wax kordhin toona ma leh.
  • Warqadda buundooyinka ardayda dhigato fasallada 6 ilaa 8 waxaa lagu qori doonaa hadal kooban oo ku saabsan buundooyinka ay heleen rubucii saddexaad. 

Waxaynu aaminsannahay qorshahan inuu yahay mid ardayda u daneenayo oo caddaad ku jirto. Qorshahan wuxuu ardayda oo dhan ka ilaalin inay buundooyinkooda dhib ka soo gaaro arrimo aan la filaneyn oo aysan iyagu maamulkeeda wax ku laheyn. Qorshahan wuxuu kaloo macallimiinta siinayaa wakhti ay dedaalkooda isugu geeyaan diyaarinta duruusta waxbarashada online-ka (Distance Learning) si aynu duruusta online-ka ah u billawno Isniinta, April 6.

Qorshahan wuxuu inoo oggolaan inaynu u sii gudubno waxbarashada rubuca afaraad oo xooggan halkii aynu dib u milicsan/eegi laheyn rubucii saddexaad ee inaga dhammaaday iyagoo ay duruustii istaageen. Wuxuu qorshahan maanka ku hayay marxaladaha iyo barnaamijyada marka la iska doonayo in la bixiyo buundo xarfo ah (sida A, B, C-) iyo/ama marka kale oo la doorbidayo buundo qaab kale ah, arday labo meel ku kala qornaa, iyo buundo la xisaabiyay.

Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan wac la-taliyaha waxbarashada ee cunuggaaga.

Waad ku mahadsan tahay taageeridda waxbarashada cunuggaaga iyo iskoollada Saint Paul Public Schools. Waxaynu kaaga mahad-naqaynaa dul-qaadkaaga iyo dabacsanaantaada xilliyadan lagu jiro marxalad aan la hubin halka ay ku dambeynayso.

 


Karen

Karen Translation about Middle School Grade Adjustments