Return to Headlines

Cov Qhab Nia Rau Lub Quarter Thib Peb 9-12

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Hau Xeev Tim Walz tau sam fwm kom kaw cov tsev kawm ntawv hauv Minixaustas no thiaj li txo tau cov kab mob sib kis Coronavirus (COVID-19), ces peb poob ob lim tiam kev kawm ntawv rau lub quarter thib peb no lawm.

Hnub kawg uas tub ntxhais kawm ntawv tuaj kawm ntawv yog hnub Monday, lub Peb Hlis tim 9, thiab tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis tau rov tuaj kawm ntawv ua ntej lub quarter thib peb xaus. Vim li no, tub ntxhais kawm ntawv thiaj tsis muaj cib fim txais kev qhia ntawv ntxiv los sis tau txais kev pab, nqa cov ntawv uas lawv ua tiav rov tuaj, tsis tau txais cov lus qhia seb lawv ua tau zoo li cas los sis tau koom kev xeem soj ntsuam rau thaum lub quarter xaus. 

Muaj kev kho cov qhab nia rau lub quarter peb thiab plaub lawm kom haum tej lub tsam thawj li no.

Cov Qhab Nia Rau Lub Quarter Thib Peb

  • Lub quarter thib peb thiab thib plaub yuav muab xam tias yog ib semester rau kev muab qhab nia. Tus qhab nia uas tub ntxhais kawm ntawv tau txais rau quarter thib plaub yuav yog tib tug qhab nia rau quarter thib peb rau tib chav uas nws kawm ntawd.   
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais tus qhab nia No Pass (NP) rau quarter thib plaub, yuav tau txais tus Pass (P) rau quarter thib peb rau tib chav uas nws kawm ntawd. 
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tawm hauv SPPS mus txij thaum lub Peb Hlis tim 10 ces yuav tau txais tus qhab nia Pass (P) rau lub quarter thib peb.  

Cov Qhab Nia Rau Lub Quarter Thib Plaub

  • SPPS yuav tuav lub sij hawm ntawm quarter thib plaub rau xyoo 2019-20 no.
  • Cov qhab nia uas yuav muab rau qib 9-12 yog A txog C-, P (Pass) thiab NP (No Pass).
  • Yuav muab tub ntxhais kawm ntawv tus qhab nia ntawm quarter thib plaub tso rau hauv Campus zoo li lawv tus qhab nia rau quarter thib peb rau tib chav uas nws kawm ntawd.  
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais tus qhab nia No Pass (NP) rau quarter thib plaub, yuav tau txais tus Pass (P) rau quarter thib peb rau tib chav uas nws kawm ntawd. Tus qhab nia Pass (P) los sis NO Pass (NP) yog ib tug GPA nyob nruab nrab xwb; nws tsis ua rau tub ntxhais kawm ntawv tus GPA nce los sis nqis.

Peb ntseeg tias lub tswv yim no yog npaj ncaj nraim rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab yuav haum rau lawv. Lub tswv yim npaj no yuav pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ntsib teeb meem rau tej yam uas pom tsis tau yav tom ntej uas tshaj li qhov lawv tswj tau.  Lub tswv yim no kuj cia cov xib hwb muaj sij hawm los npaj cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm kom peb npaj txhij qhov nyob hauv tsev kawm no rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6.

Lub tswv yim no yuav pub peb kawm mus ntxiv rau quarter thib plaub kom tau ntawv zoo, es tsis txhob pheej saib rau lub quarter tag los uas cia li xaus rau tej seem peb tsis npaj. Yuav tau ua zoo xav txog tej kev tshwm sim ib puag ncig thiab cov khoos kas uas yuav tau muab tus qhab nia tsiaj ntawv thiab/los sis muab raws li qhov nyiam ntawm NCAA, kev kawm lwm yam tib lub sij hawm thiab qhab nia rau cov hoob uas muaj kawm sib txuas zias mus.

Yog nej muaj lus nug, thov tiv tauj nej tus me nyuam tus counselor.  

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Peb ua tsaug qhov uas nej ua siab ntev thiab hloov yooj yim rau lub caij tsis paub meej no.