Return to Headlines

Cov Qhab Nia Rau Lub Quarter Thib Peb 6-8

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Hau Xeev Tim Walz tau sam fwm kom kaw cov tsev kawm ntawv hauv Minixaustas no thiaj li txo tau cov kab mob sib kis Coronavirus (COVID-19), ces peb poob ob lim tiam kev kawm ntawv rau lub quarter thib peb no lawm.

Hnub kawg uas tub ntxhais kawm ntawv tuaj kawm ntawv yog hnub Monday, lub Peb Hlis tim 9, thiab tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis tau rov tuaj kawm ntawv ua ntej lub quarter thib peb xaus. Vim li no, tub ntxhais kawm ntawv thiaj tsis muaj cib fim txais kev qhia ntawv ntxiv los sis tau txais kev pab, nqa cov ntawv uas lawv ua tiav rov tuaj, tsis tau txais cov lus qhia seb lawv ua tau zoo li cas los sis tau koom kev xeem soj ntsuam rau thaum lub quarter xaus. 

  • Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas nyob qib 6-8 yuav tau txais tus qhab nia “P-Pass” rau txhua chav uas lawv kawm rau lub quarter thib peb no hais tias dhau lawm. Tus qhab nia Pass (P) yog ib tug qhab nia nyob nruab nrab xwb, tsis ua rau lawv qhov GPA nce los sis nqis.  
  • Tub ntxhais kawm ntawv cov ntawv qhia qhab nia (transcripts) rau qib 6-8 yuav muaj ib cov ntawv qhia txog lawv cov qhab nia ntawm lub quarter thib peb.   

Peb ntseeg tias lub tswv yim no yog npaj ncaj nraim rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab yuav haum rau lawv. Lub tswv yim npaj no yuav pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ntsib teeb meem rau tej yam uas pom tsis tau yav tom ntej uas tshaj li qhov lawv tswj tau.  Lub tswv yim no kuj cia cov xib hwb muaj sij hawm los npaj cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm kom peb npaj txhij qhov nyob hauv tsev kawm no rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6.

Lub tswv yim no yuav pub peb kawm ntawv ntxiv mus rau quarter thib plaub, es tsis txhob pheej saib rau lub quarter tag los uas cia li xaus rau tej seem peb tsis npaj.

Yog nej muaj lus nug, thov tiv tauj nej tus me nyuam tus counselor.  

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Peb ua tsaug qhov uas nej ua siab ntev thiab hloov yooj yim rau lub caij tsis paub meej no.