Return to Headlines

Lub Peb Hlis tim 26: Xov tshiab rau cov tsev neeg txog COVID-19

Nyob Zoo Txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Cov Tsev Neeg: 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa thiab nrog mloog tsis tu ncua nyob rau lub caij uas muaj kaw tsev kawm ntawv thoob plaws hauv lub xeev vim tus kab mob COVID-19. Peb yeej paub hais tias lub sij hawm no yog ib lub sij hawm txawv thiab ntxhov siab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, xib hwb thiab neeg ua hauj lwm. Peb yuav xa xov tshiab txog hauv paus tsev kawm ntawv cov kev npaj los rau nej tsis tu ncua hauv email, social media thiab hauv https://www.spps.org/Page/38750. Nyob hauv tsev kom ntau li ntau tau kom muaj kev noj qab nyob zoo.

Raws li Hau Xeev cov lus sam fwm kom sawv daws nyob twj ywm hauv tsev, cov tub ntxhais kawm ntawv los yuav tsis rov qab mus kawm ntawv kom txog tom qab thaum lub Tsib Hlis tim 4. Distance learning rau SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pib rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, tom qab so lub caij nplooj hlav tas.

Hauv qab no yog ob peb yam tshiab:

Distance Learning

Distance learning will begin for all PreK-12 students on Monday, April 6. More information about what to expect and how to support your students in this new type of learning is coming from your students’ teachers. For more information, visit spps.org/distancelearning.

Distance learning yuav pib rau cov tub ntxhais kawm PreK-12 rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6. Nej cov me nyuam cov xib hwb mam qhia ntxiv los rau nej tias yuav ua dab tsi thiab yuav pab nej cov me nyuam li cas rau hom kev kawm tshiab no. Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/distancelearning.

Kev Noj Mov

Friday yog hnub kawg rau sawv daws mus nqa zaub mov noj rau lub lim tiam no. Tsheb npav yuav tuaj nres raws li lawv txoj kev thiab lub sij hawm txhua tag kis rau cov tsev kawm ntawv uas pib thaum 9:30 rau hnub Friday, thiab cov tsev neeg mus nqa tau zaub mov noj ntawm rau lub tsev kawm ntawv thaum 10-11:30 a.m. (los sis kom txog thaum faib zaub mov tas). Thov nco ntsoov nyob kom sib nrug deb thaum mus nqa zaub mov noj. Muaj zaub mov ntau heev!

Muaj qhia ntxiv txog kev noj zaub mov rau thaum so lub caij nplooj hlav (Peb Hlis tim 30-Plaub tim 3) uas peb yuav muab tso rau hauv spps.org/ns sai sai tom ntej no. Thov nco ntsoov tias peb yuav tsis thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev rau lub lim tiam ntawd.

Cov Qhab Nia Rau Lub Quarter Thib Peb & Thib Plaub

Vim cov tub ntxhais tsis mus kawm ntawv txij hnub Monday, lub Peb Hlis tim 9 los, cov qhab nia rau lub quarter thib peb rau tas nrho cov tub ntxhais uas kawm qib 6-12 yuav raug muab kho kom sib haum. Lub tswv yim npaj no yuav pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ntsib teeb meem rau tej yam uas pom tsis tau yav tom ntej uas tshaj li qhov lawv tswj tau. Lub tswv yim no kuj cia cov xib hwb muaj sij hawm los npaj cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm kom npaj txhij rau quarter thib plaub.

-Lus Qhia Rau Qib 6-8

-Lus Qhia Rau Qib 9-12

Kev Noj Qab Nyob Zoo

Kev nyob kom sib nrug deb thiab nyob hauv tsev tsis txhais hais tias cov tsev neeg yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev. Qhov tseeb, kev tawm mus rau sab nrauv yog ib qho zoo uas yuav pab tau kom nej tsev neeg muaj dag muaj zog thiab kaj siab rau lub caij nyuaj siab no. Muaj tswv yim qhia txog kev ua ub no sab nrauv kom muaj dag muaj zog nyob rau hauv Staying Active Outdoors During COVID-19.

Mus saib hauv https://www.spps.org/Page/38775 kom paub kev qhia ntxiv txog kev pab kom nej tsev neeg muaj kev noj qab nyob zoo rau lub caij no. 

Yog xav paub ntxiv txog cov lus uas pheej nquag nug, kev zov me nyuam Essential Kids Care thiab lwm yam xov tshiab txog COVID-19, thov mus saib hauv Kev Npaj Rau Tus Kab Mob Coronavirus (Covid-19)