Return to Headlines

Message to AP Families

Nyob zoo txog cov tub ntxhais kawm AP thiab cov tsev neeg,

Kuv sau ntawv los qhia rau nej txog tus xeem rau qhov Advanced Placement (AP).

Pawg tsav xwm AP rau qib siab tau tshaj tawm tias tus xeem AP rau lub Tsib Hlis 2020 no ces yuav xeem online lawm xwb. Thaum peb paub meej li cas ntxiv lawm, peb mam qhia los rau nej kom sai. Peb paub tias tej ntaub ntawv uas nyob hauv tus xeem no ces yuav muaj raws li tej uas cov tub ntxhais kawm ntawv twb kawm thaum lub Cuaj Hli mus txog lub Peb Hlis lawm.

Cov tsav xwm AP rau qib siab tau tso tawm qhia ntxiv nyob online rau hauv: https://bit.ly/3afeNQd. Tub ntxhais kawm ntawv ho tso tseg tsis xeem lawm (cancel exams) los tsis raug them dab tsi.

Cov xib hwb tab tom npaj cov ntawv uas yuav nyob hauv tsev kawm kom txhij rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, raws li Hau Xeev Tim Walz cov lus sam fwm, kom tub ntxhais kawm tau ntawv zoo txuas mus, muaj kev txawj, thiab npaj txhij xeem rau thaum lawv kawm tas, thiab mus kawm tau cov ntawv hauv qib siab yav tom ntej. 

Thaum twg peb paub ntau ntxiv thiab meej los ntawm qhov AP no lawm, cov xib hwb li mam qhia kom ntxaws ncaj nraim los rau cov tub ntxhais kawm ntawv.