Return to Headlines

Ncauj lus tshiab txog kev so lub caij nplooj hlav hauv SPPS, Distance Learning thiab Emergency Childcare

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg:

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa thiab nrog mloog tsis tu ncua nyob rau lub caij uas muaj kaw tsev kawm ntawv thoob plaws hauv lub xeev vim tus kab mob COVID-19. Raws li Hau Xeev cov lus sam fwm kom sawv daws nyob twj ywm hauv tsev, cov tub ntxhais kawm ntawv los yuav tsis rov qab mus kawm ntawv kom txog tom qab thaum lub Tsib Hlis tim 4 tas. Distance learning rau SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pib rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, tom qab so lub caij nplooj hlav tas.

Nyob rau nram qab no yog ncauj lus tshiab hais txog kev so rau lub caij nplooj hlav, Distance Learning thiab kev zov me nyuam rau cov neeg uas ua hauj lwm pab thaum muaj xwm ceev. Yog xav paub tej ncauj lus tshiab, mus saib hauv https://www.spps.org/Page/38750.

SPPS Cov Kev Pab Cuam Thaum So Lub Caij Nplooj Hlav

Lub lim tiam thaum so lub caij nplooj hlav, uas yog lub Peb Hlis tim 30 txog Plaub Hlis tim 3 SPPS cov tsheb thauj khoom yuav thauj zaub mov tuaj rau ntawm rau lub tsev kawm ntawv rau cov tsev neeg mus nqa los noj. Qhov nov yuav tsis zoo li ob lub lim tiam dhau los, ib tug neeg tsuas tau ib pluag zaub mov rau ib hnub xwb. Rau lub tsev kawm ntawv no tseem yog ib yam li lub lim tiam dhau los (Battle Creek, Cherokee Heights, Como Senior, Harding Senior, Highland Park Senior thiab Johnson Senior), tiam sis cov sij hawm txawv lawm. Thov mus saib cov sij hawm nyob rau hauv spps.org/Page/38722.

Tsheb npav yuav tsis thauj zaub mov tuaj rau ntawm cov chaw me nyuam nce npav los sis rau ntawm tsev lawm. Muaj ob peb qhov chaw hauv zej zos los kuj muaj zaub mov noj dawb rau cov tub ntxhais kawm ntawv lub lim tiam no thiab; yog xav paub cov chaw pab khoom noj nias ntawm nov.

Peb qhov chaw kuaj mob Health Start yuav qhib nyob rau Gordon Parks High School, hnub Monday txog Thursday, thaum 10 a.m. txog 3 p.m. Hu mus teem caij ntawm 651-793-2234 los sis cia li mus xwb los tau. 

Kev nyob kom sib nrug deb thiab nyob hauv tsev tsis txhais hais tias cov tsev neeg yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev. Qhov tseeb tiag, kev tawm mus rau sab nrauv yog ib qho zoo uas yuav pab tau kom nej tsev neeg muaj dag muaj zog thiab kaj siab rau lub caij nyuaj siab no. Muaj tswv yim qhia txog kev ua ub no sab nrauv kom muaj dag muaj zog nyob rau hauv Staying Active Outdoors During COVID-19.

Yog xav nrhiav tej yam los ua rau thaum so lub caij nplooj hlav, mus sib hauv Virtual Staycation Guide.

Ncauj Lus Tshiab Txog Distance Learning

Distance learning yuav pib rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6, rau tag nrho cov tub ntxhais uas kawm PreK-12. SPPS Distance Learning tso siab kom cov tub ntxhais kawm ntawv siv lawv lub iPad thiab koom rau kev kawm online xws li Seesaw thiab Schoology. Cov xib hwb yuav siv lwm yam technology uas hauv paus tsev kawm ntawv pom zoo los koom nrog tub ntxhais kawm ntawv hauv email, siv kev kawm online, teeb kev sib tham ua pab pawg thiab tawm suab, thiab tso duab mus kev thiab kaw suab.

Nyob rau ntau lub sij hawm thaum nruab hnub, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav muaj sij hawm los koom nrog lawv cov xib hwb, koom kev sib tham ua pab pawg, saib kev qhia hauv web, thiab sib tham hauv video nrog lawv cov xib hwb thiab lawv cov phooj ywg uas kawm ntawv ua ke.

Lub sij hawm uas tub ntxhais kawm ntawv yuav koom nrog lawv tus xib hwb yog lub sij hawm thaum kawm ntawv, qhov nov tus xib hwb mam hais los qhia rau cov tsev neeg. Xib hwb mam qhia tias tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum ua lawv cov ntawv kom tiav rau thaum twg thiab mam txheeb npe txhua hnub tias leej twg tuaj koom kev kawm.

Cov xib hwb yeej paub ntsoov tias tub ntxhais kawm ntawv tsis muaj txhua yam twj los siv rau qhov kev kawm Distance Learning no. Tub ntxhais kawm ntawv kev ua ntawv tiav tsis yog los ntawm tej yam twj tshwj xeeb los sis kev pab cuam (piv txwv, yuav tsum siv lub luam ntawv). Mam muab ntau txoj kev xaiv thiab qauv ua piv txwv rau tub ntxhais kawm ntawv raws li tsim nyog.

Yog xav paub ntxiv, saib kev txuas lus los ntawm nej tus me nyuam tus xib hwb thiab mus saib hauv spps.org/distancelearning kom paub kev qhia ntau ntxiv txog Distance Learning raws qib, kev pab, kev kawm tshwj xeeb, cov apps rau iPad uas hauv paus tsev kawm ntawv tso cai siv thiab lwm yam ntxiv.

Kev Zov Me Nyuam Rau Cov Neeg Tsim Nyog Uas Ua Hauj Lwm Pab Thaum Muaj Xwm Ceev

Pib hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6 mus, cov neeg uas ua hauj lwm pab lwm tus thaum muaj xwm ceev yuav tau txais kev zov me nyuam dawb rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 5 txog 12 xyoos, thaum 9 a.m.-3 p.m. txhua hnub uas muaj kawm ntawv, nyob rau tsib qhov chaw hauv SPPS. Yuav muaj noj tshais thiab noj sus dawb. Tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm nqa tau lawv cov iPads mus ua lawv cov ntawv rau Distance Learning. Muaj tsheb thauj ntawm tub ntxhais kawm ntawv lub tsev mus rau qhov chaw zov me nyuam Essential Care uas nyob ze tshaj plaws. 

Tsib qhov chaw no muaj xws li:

  • Rondo Education Center
  • Horace Mann School
  • L'Etoile du Nord – Lower Campus
  • Riverview West Side School of Excellence
  • Anthony Park Elementary School

Kuj muaj zov me nyuam ntxiv tom qab lub sij hawm thaum 9 a.m.-3 p.m. thiab, xws li thaum 6-9 a.m. thiab 3-6 p.m. txhua hnub, nyob rau tag nrho tsib qhov chaw zov me nyuam. Qhov nov tsuas yog rau cov neeg uas ua hauj lwm pab lwb tus thaum muaj xwm ceev nkaus xwb. Yuav tsis muaj tsheb thauj mus los rau qhov kev pab zov me nyuam ntxiv no. Tus nqi rau qhov kev zov me nyuam ntxiv no yog $15 ib tug me nyuam rau thaum yav sawv ntxov thiab $15 ib tug me nyuam rau yav tav su dua.

Yuav tsum tau sau npe rau ob qhov kev zov me nyuam Essential Kids Care thiab extended-day care tib si. Peb yuav muab qhov chaw zov me nyuam uas nej xaiv rau nej raws li ua tau. Nej yuav tsum muaj pov thawj qhia txog kev ua hauj lwm (daim npav ID los sis daim ntawv theej) rau lub sij hawm thaum nej thauj me nyuam tuaj los sis ua ntej yuav caij tsev kawm ntawv cov npav mus rau qhov chaw zov me nyuam. Peb yuav kuaj cov neeg ua hauj lwm thiab tub ntxhais kawm ntawv ua ntej yuav pub nkag rau qhov khoos kas no.

-Nias nov kom pom lub ntsiab lus qhia tias cov neeg uas ua hauj lwm pab lwm tus thaum muaj xwm ceev yog cov twg

-Nias ntawm no mus sau npe rau kev zov me nyuam

Nej yuav tau txais xov qhia txog kev txais nej tus me nyuam rau hnub Thursday, lub Plaub Hlis tim 2. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau 651-632-3793

Yog xav paub ntxiv txog hauv paus tsev kawm ntawv cov kev npaj rau lub lim tiam tom ntej no, thov mus saib hauv https://www.spps.org/Page/38750.