Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no – Plaub Hlis tim 9, 2020

Lub Lim Tiam Ib Ntawm Qhov Distance Learning
Nej ua tau lawm! Thawj lub lim tiam ntawm qhov Distance Learning tiav lawm. Hnub Friday, lub Plaub Hlis tim 10, yog hnub uas cov tub ntxhais kawm ntawv ua ntaub ntawv uas cov xib hwb tsis muaj qhia ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm siv tau lub sij hawm no los ua kom caum cuag lawv cov ntaub ntawv rau lub lim tiam ntawd. Ua tsaug rau qhov uas nej mob siab txhawb thiab ua lub siab ntev thaum peb tab tom npaj kom swm rau qhov kev kawm tshiab no.

Kev Pab Rau iPad
Yog hais tias nej lub iPad puas los sis xav tau ib lub los hloov, nej muaj peev xwm email los sis hu xov tooj mus qhia qhov teeb meem rau Saint Paul Public Schools Technology Services.

Digital Citizenship
Digital citizenship yog hais txog kev siv technology kom muaj kev thaj tsob thiab tsim nyog los ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab tub ntxhais kawm ntawv. Kev qhia txog kev ruaj ntseg thiab sib thab online, kev ceev tej yam tsis pub lwm tus paub thiab ntau yam ntxiv muaj rau tub ntxhais kawm ntawv thiab cov niam txiv ua lus Askiv, Mev, Hmoob, Somali thiab Karen.

Kev Noj Mov
Tsheb npav thauj zaub mov mus rau ntawm cov chaw nce npav thaum sawv ntxov rau hnub Wednesday, Thursday thiab Friday raws li lub sij hawm uas cov tsev kawm ntawv pib. Nej kuj mus nqa tau ntawm cov tsev kawm ntawv uas tau npaj tseg thiab. Tiam sis qhov nov tsuas yog ua rau hnub Friday nkaus xwb, pib thaum 10 a.m.

#SPPSinitTogether
Xib hwb, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tab tom qhia txog lawv tej kev kawm los sis kev ua hauj lwm hauv qhov Distance Learning online, nej los kuj ua tau li no thiab! Mus saib seb lwm tus qhia txog dab tsi, thiab muab nej cov duab thiab duab mus kev tso rau hauv Twitter nrog qhov hashtag no #SPPSinitTogether. 

Lub Plaub Hlis tim 10 tub ntxhais kawm hnub ua ntawv 
SPPS yuav ua raws li cov sij hawm uas twb xub pom zoo lawm thiab muab hnub Fraiday, lub Plaub Hlis tim 10, ua ib hnub rau cov xib hwb kawm kev qhia ntawv ntawm txhua lub tsev kawm ntawv. Ces cia hnub no rau tub ntxhais kawm ua ntawv, tsis muaj kawm ntawv ntawm cov xib hwb. Tub ntxhais kawm siv hnub no los ua tej ntaub ntawv uas ua tsis tas rau lub lim tiam ntawd los tau. Cov xib hwb li mam qhia los rau cov tub ntxhais kawm kom lawv paub tias yuav ua dab tsi rau hnub ntawd.