Return to Headlines

Qhov thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev tshiab uas yuav pib rau hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 20

Peb cia siab tias nej thiab nej tsev neeg txhua tus yuav ntsib kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb. Peb sau ntawv los qhia rau nej paub hais tias pib lub lim tiam ntawm lub Plaub Hlis tim 20 mus, peb qhov kev pab zaub mov rau cov tsev neeg yuav hloov.

Lub lim tiam no (Plaub Hlis tim 13-17) tsheb npav yuav thauj cov thawv zaub mov tuaj rau hnub Wednesday, Thursday thiab Friday ib yam li lub lim tiam dhau los, thiab yuav thauj mus rau ntawm cov tsev kawm ntawv uas tau npaj tseg es nej mam mus nqa ntawm ntug kev rau hnub Friday, lub Plaub Hlis tim 17.

Pib hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 20 mus, peb yuav tsis muaj qhov uas tsheb npav thauj zaub mov mus rau ntawm cov chaw tos npav lawm. Tiam sis, peb yuav pib qhov uas ib lub lim tiam twg thauj zaub mov ib zaug mus rau ntawm tsev rau SPPS cov tsev neeg uas xav tau zaub mov noj rau lawv cov me nyuam. Cov zaub mov no yog npaj txhij rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 18 xyoo rov hauv thiab cov uas kawm rau tsev kawm ntawv ib qho khoos kas uas pab cov me nyuam muaj kev tsis taus nkaus xwb.

Rau cov tsev neeg uas tau noj sus dawb los sis txo nqi:
Nej tsis tas sau npe. Nej yuav cia li tau txais thawj thawv zaub mov uas tsheb thauj tuaj rau ntawm tsev xwb. Tiam sis nej yuav tau hais rau tus neeg thauj zaub mov tuaj ntawd tias nej xav kom thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev txuas ntxiv. Nej kuj mus qhia tau rau hauv online ntawm spps.org/homedeliveryhmoob thiab. Cov tub ntxhais uas kawm rau hauv cov tsev kawm ntawv uas muaj qhov khoos kas Community Eligibility Provision (CEP) los kuj yuav tau txais lawv thawj thawv zaub mov uas thauj tuaj rau ntawm tsev thiab.

Rau cov tsev neeg uas TSIS tau noj sus dawb los sis txo nqi:
Nej muaj peev xwm mus sau npe online nyob rau hauv spps.org/homedeliveryhmoob los sis tos kom Nutrition Services hu tuaj rau nej. Thaum lawv hu tuaj rau nej lawd, nej mam li sau npe hauv xov tooj thaum ntawd los tau.

Rau cov tsev neeg uas twb tau txais cov zaub mov uas thauj tuaj ntawm tsev lawm:
Nej yuav tau txais kev pab thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev ntxiv thiab nej TSIS tas sau npe. Yog tias nej xav kom hloov qhov thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev los sis xav hloov kev tiv tauj, thov sau email mus rau ns@spps.org.

Rau cov tsev neeg uas xum mus thauj zaub mov los rau me nyuam noj es tsis xum kom tsheb thauj tuaj rau ntawm tsev, peb kuj muaj qhov uas tsheb thauj zaub mov mus rau ntawm ntug kev nyob rau ob peb qhov chaw es nej mam mus nqa los noj thiab. Qhov nov peb muaj txhua lub lim tiam.

Peb cia siab tias qhov kev hloov no yuav pab kom peb npaj tau zaub mov ntau ntxiv rau cov tsev neeg lub caij uas sawv daws nyob hauv tsev thiab nyob sib nrug raws nraim li kev sam fwm. Peb zoo siab ua nej tsaug rau qhov uas nej ua lub siab ntev thiab txhawb peb rau qhov txheej txheem tshiab no.

Thov mus saib hauv spps.org/Domain/16214 ua ntu zus kom paub tej ncauj lus tshiab txog kev noj mov, cov chaw thiab sij hawm mus nqa zaub mov.