Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no – Plaub Hlis tim 16, 2020

Kev Thauj Zaub Mov Tuaj Rau Ntawm Tsev Uas Yuav Pib Rau Lub Plaub Hlis Tim 20
Pib hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 20 mus, peb yuav tsis siv tsheb npav thauj zaub mov tuaj rau ntawm cov chaw tos npav lawm. Cov tsev neeg uas xav tau zaub mov rau me nyuam noj yuav tsum tau sau npe kom thauj tuaj rau ntawm tsev dawb. Nej kuj mus nqa tau nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv xws li ntawm no thiab: Harding, Johnson thiab Como Park High School.

Peb xav tau ntaub khwb qhov ncauj qhov ntswg dawb
SPPS xav tau ntaub khwb qhov ncauj qhov ntswg rau cov neeg ua hauj lwm zov me nyuam thiab cov neeg muab zaub mov rau cov tsev neeg hauv zej zos. Yog hais tias nej muaj ntaub khwb qhov ncauj qhov ntswg es xav coj tuaj pub dawb, thov nqa tuaj rau ntawm Rondo Education Center (560 Concordia Ave.) es muab tso rau sab qhov rooj sab hauv, hnub Monday txog Friday thaum 6 a.m.-6 p.m.

DeWayne Combs yog ib tug kawg ntawm cov xib hwb uas yuav xaiv los tuav lub meej mom Teacher of the Year
DeWayne Combs yog tus xib hwb qhia rau chav kawm ib ce hauv Murray Middle School. Nws yog ib tug ntawm kaum tus xib hwb uas tseem yuav xaiv los tuav lub meej mo Minnesota Teacher of the Year. Combs twb qhia ntawv rau ntau lub tsev kawm ntawv hauv SPPS tau muaj 29 lub xyoo lawm. Good luck, Mr. Combs!

SPPS yuav tsis muaj xeem tus MCA thiab FAST Assessment rau xyoo no
Lub lim tiam tas los, Minnesota Department of Education tau txais kev zam rau tsab cai Every Student Succeeds Act (ESSA) lawm. Qhov nov txhais tau hais tias Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) yuav tsis muaj xeem tus MCA los sis tus FAST Assessment rau kev nyeem ntawv thiab ua leb rau thaum lub caij nplooj hlav. 

#SPPSinitTogether
Xib hwb, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tab tom qhia txog lawv tej kev kawm los sis kev ua hauj lwm hauv qhov Distance Learning online, nej los kuj ua tau thiab! Xa nej cov duab thiab duab rau peb lub website, los sis hauv Twitter los sis Instagram nrog rau qhov hashtag #SPPSinitTogether.