Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no – Plaub Hlis tim 23, 2020

Governor Walz sam hwm kom nyob hauv tsev kawm txuas ntxivHnub Thursday, Lub Plaub Hlis tim 23, Governor Tim Walz thiab Minnesota Department of Education tau tshaj tawm tias yuav nyob hauv tsev kawm mus kom txog rau thaum xyoo kawm ntawv no xaus. Qhov no txhais tau tias cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis rov qab mus rau tom tsev kawm ntawv rau lub xyoo kawm ntawv no.

Superintendent Joe Gothard los tham live online
Superintendent Joe Gothard yuav los tham live online rau SPPS cov tsev neeg hnub Thursday, lub Plaub Hlis tim 23, thaum 6:30 p.m. Yuav muab daim video ntawm qhov kev sib tham no tso rau hauv spps.org rau cov neeg uas mus koom tsis tau mus saib.

SPPS Kev Npaj Rau Txoj Kev Kawm Tiav
SPPS tab tom rau siab ntso nrhiav kev los ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais uas kawm tiav rau xyoo 2020 no kom tsim nyog. Txawm lawv txoj kev kawm rau xyoo kawg txawv dua li qhov uas sawv daws xam pom los nov yeej tseem yog lub sij hawm rau peb los ua kev zoo siab rau pab tub ntxhais kawm ntawv uas tshwj xeeb no.

Kev kawm txhawb ntxiv online
SPPS muaj ntau yam kev kawm online rau cov kawm qib K-12 rau fab kos duab, paj nruas, keeb txuj, social studies, nyeem ntawv sau ntawv thiab ntau yam ntxiv. Ntau yam nov yog pub siv dawb xwb.

Afterschool Professionals Appreciation Week
Lub lim tiam ntawm lub Plaub Hlis tim 20-24 yog Afterschool Professionals Appreciation Week! SPPS thov qhuas thiab ua tsaug rau tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm hauv chav Community Education uas ua hauj lwm pab cov hluas rau lub sij hawm tom qab lawb ntawv.

#SPPSinitTogether
Xib hwb, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tab tom qhia txog lawv tej kev kawm los sis kev ua hauj lwm hauv qhov Distance Learning online, nej los kuj ua tau thiab! Xa nej cov duab thiab duab rau peb lub website, los sis hauv Twitter los sis Instagram nrog rau qhov hashtag #SPPSinitTogether.