Return to Headlines

Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yuav muaj qhov nyob hauv tsev kawm mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus

Peb txhua tus hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) vam tias nej thiab nej tsev neeg txhua tus yuav noj qab nyob zoo rau lub caij uas paub tsis meej no. Hnub no, Governor Tim Walz tshaj tawm tias txhua lub tsev kawm ntawv tsoom fwv qib K-12 hauv Minnesota yuav muaj qhov nyob hauv tsev kawm txuas ntxiv mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv 2019-2020 no xaus. Qhov nov txhais tau tias cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav tsis rov qab mus rau lawv lub tsev kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv no.

 

Txawm tias SPPS twb npaj tseg lawm tsam ho yuav tau kaw tsev kawm ntawv ntev uas yog ib feem ntawm peb qhov kev npaj rau qhov Distance Learning, los peb yeej paub hais tias peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg muaj ntau yam lus nug. Peb thov qhia rau nej paub hais tias peb yuav sib zog ua hauj lwm los txhawb rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm, kev sib raug zoo thiab txoj kev xav rau lub caij no tsis tu ncua. Peb mam qhia tej ncauj lus tshiab los rau nej raws li kev npaj tseg.

 

Nyob Hauv Tsev Kawm 

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav sib txuas lus ntxiv nrog lawv cov xib hwb thiab ua kom tiav lawv tej ntawv los ntawm kev siv Seesaw (qib K-2) thiab Schoology (qib 3-12), nrog rau kev siv lwm yam twj uas pom zoo los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Cov xib hwb yuav qhia tej uas lawv xav kom ua meej meej rau tub ntxhais kawm ntawv tsis tu ncua, lawv yuav qhia ntawv thiab koom nrog cov tub ntxhais kawm ntawv online kom txog rau thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Yog nej xav tau kev pab ntsig txog qhov Nyob Hauv Tsev Kawm, nej hu tau rau chav Office of Family Engagement ntawm 651-767-8347 los sis sau email rau family.engagement@spps.org. Peb mam li teb rov tuaj sai li sai tau li ib hnub raws lub sij hawm ua hauj lwm. Yog xav tau kev pab rau seem technology, thov hu rau 651-603-4348 thaum 7 a.m. txog 8 p.m.

 

Kev Pab Zaub Mov

SPPS yuav thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus. Yog tias nej tsis tau mus sau npe kom thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev, thov mus saib hauv https://www.spps.org/Page/38774 es nias txoj kab sau npe kom xa zaub mov tuaj rau ntawm tsev.

 

Kev Zov Me Nyuam Rau Cov Neeg Uas Muaj Feem

Essential Kids Care yuav muaj zov cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 5-12 xyoos pub dawb rau cov neeg uas muaj feem thaum 9 a.m.-3 p.m. txhua hnub uas muaj kawm ntawv. Muaj tsheb thauj mus los ntawm tus me nyuam lub tsev rau ntawm qhov chaw zov me nyuam uas nyob ze tshaj plaws. Muaj zov me nyuam ntxiv ua ntej thiab tom qab lub sij hawm uas hais los sauv tab sis yuav tau them tus nqi. Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/ekidscare.

 

Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tej Khoom 

SPPS tab tom tsim ib tug txheej txheem rau cov tub ntxhais kawm ntawv mus tu lawv cov lockers, thiab rau cov xib hwb kom lawv tau mus tu lawv cov rooj thiab chav qhia ntawv. Thaum twg npaj txhij lawd peb mam muab tso rau cov tsev kawm ntawv cov websites. 

 

Kev Npaj Rau Txoj Kev Tiav Ntawv

SPPS tab tom rau siab ntso nrhiav kev los ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais uas kawm tiav rau xyoo 2020 no kom tsim nyog. Ob peb lub lim tiam tom ntej no, peb mam qhia ntxiv los rau nej txog peb cov kev npaj ua kev zoo siab rau peb cov tub ntxhais uas kawm tiav rau xyoo no.

 

Kev Ua Ub No Rau Lub Caij Nplooj Hlav  

Yuav tsis muaj txuj tsim ub no thiab kev ua kis las thaum lub caij nplooj hlav rau cov kawm theem siab hauv Minnesota rau xyoo no. Nov yog xam tas nrho kev koom tes rau MSHSL cov koom txoos xws li no, tiam sis tsis yog tas li nov xwb, xyaum kis las, sim, xyaum kis las nrog lwm pab, ua si thiab kev sib tw kis las rau thaum tas lub xyoo. Nco ntsoov tias txhua qhov kev tawm mus kawm sab nraud, hauv paus tsev kawm ntawv tej kev tawm mus txawv lav thiab tsev kawm ntawv cov rooj koom txoos raug muab ncua lawm.

 

Kev Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So

Peb mam li xa ntawv los qhia rau nej paub txog peb qhov khoos kas kawm ntawv lub caij ntuj so sai sai tom ntej no.

 

Student Placement rau lub caij nplooj zeeg 2020

Cov ntawv txais npe kawm ntawv rau xyoo 2020-2021 mas peb twb muab xa tawm tag lawm. SPPS yuav ua raws nraim li lawv tus qauv txais tub ntxhais kawm ntawv rau cov tsev kawm ntawv rau lub caij nplooj zeeg. Yog nej muaj lus nug, thov hu rau Student Placement ntawm 651-632-3700 los sis sau email rau spc@spps.org

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa thiab ua lub siab ntev rau lub caij uas peb mus rau txoj kev kawm tshiab hauv SPPS. Thov nco ntsoov mus saib nej cov emails kom pom tej ncauj lus tseem ceeb rau xyoo kawm ntawv no.