Return to Headlines

Tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis muaj kawm ntawv rau hnub Friday, lub 5 Hlis tim 1, thiab Monday, lub 5 Hlis tim 4

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg:

Lub lim tiam dhau los, Governor Tim Walz tshaj tawm tias txhua lub tsev kawm ntawv K-12 hauv Minnesota yuav muaj qhov nyob hauv tsev kawm (Distance Learning) mus kom txog rau thaum xyoo kawm ntawv 2019-2020 no xaus. Raws li ib feem ntawm qhov kev sam hwm no, hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum tau siv hnub Friday, lub 5 Hlis tim 1, thiab hnub Monday, lub 5 Hlis tim 4, ua hnub uas cov xib hwb los npaj rau txoj kev kawm ntxiv ntawm qhov Distance Learning mus kom txog rau thaum xyoo kawm ntawv no xaus. 

Qhov nov txhais tau hais tias cov tub ntxhais yuav tsis muaj kawm ntawv rau hnub Friday, lub 5 Hlis tim 1, thiab hnub Monday, lub 5 Hlis tim 4. Mus rau hauv spps.org es nyeem ntxiv txog qhov nyob hauv tsev kawm txuas ntxiv. 

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv spps.org/Page/39141 los sis nrog nej tus me nyuam tus xib hwb los sis tus thawj xib hwb tham. Nej kuj mus nrhiav tau ntau yam kev kawm txhawb ntxiv rau tub nxhais kawm ntawv nyob rau hauv peb qhov website thiab.