Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no – Plaub Hlis tim 30, 2020

Ua Tsaug Rau Tsev Kawm Ntawv Cov Neeg Npaj Su Uas Muaj Peev Xwm!
Lub lim tiam no, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tau pab tshaj li 1 lab pluas zaub mov rau lub zej zos txij li thaum kaw tsev kawm ntawv los vim tus kab mob COVID-19. Thov nrog peb ua tsaug rau peb cov neeg npaj su uas muaj peev xwm vim tsis muaj lawv peb yuav ua tsis tau.

Lub Lim Tiam Los Hais Ua Tsaug Rau Cov Xib Hwb
Lub Tsib Hlis tim 4-8 yog lub lim tiam los hais ua tsaug rau cov xib hwb. Tam sim no yog lub caij los hais ua tsaug rau peb cov xib hwb uas zoo heev hauv SPPS rau txhua yam uas lawv ua! Siv qhov hashtag #ThankATeacher rau hauv social media thiab xa ib daim khaj, duab mus kev los sis ib co emojis online mus ua nej cov xib hwb tsaug.   Qhia

Tshiab Txog Kev Ua Koob Tsheej Tiav Ntawv
Vim cov lus qhia txog kev noj qab nyob zoo tam sim no, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yuav ua koob tsheej nyob tom tsev tiav ntawv rau xyoo 2020. Txhua lub tsev kawm ntawv yuav ua lawv lub koob tsheej tiav ntawv rau tib hnub thiab tib lub sij hawm raws li hais tsaib no thaum lub caij nplooj zeeg.

Health Start thiab Telehealth Services
Tam sim no qhov chaw kuaj mob Gordon Parks Health Start Clinic muaj qhib tsib hnub hauv ib lub lim tiam los pab rau tej yam xws li kev ntxhov siab, kuaj mob thiab lwm yam. Muaj ib tug xov tooj tshiab uas nej hu tau hnub Monday txog Friday yog xav tau kev pab rau seem pab tswv yim thiab kev mob nkeeg rau cov tub ntxhais kawm ntawv hnub nyoog 11 xyoos rov saud.

Hnub Caij Tsheb Kauj Vab thiab Taug Kev Mus Txhua Qhov
Txawm tias tam sim no nej tsis tau caij tsheb kauj vab los sis taug kev mus kawm ntawv, los nej yeej muaj peev xwm xyaum ua kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab muaj kev nyab xeeb los ntawm kev caij tsheb kauj vab thiab taug kev rau Hnub Wednesday, lub Tsib Hlis tim 6 uas yog Hnub Caij Tsheb Kauj Vab thiab Taug Kev Mus Txhua Qhov. Caij tsheb kauj vab los sis taug kev txhua lub sij hawm lub lim tiam tom ntej no. Koom peb rau qhov kev ua koob tsheej no.

Tsis Muaj Kawm Ntawv Rau Lub Tsib Hlis Tim 1 thiab 4
Raws li Governor txoj kev sam fwm kom muaj qhov nyob hauv tsev kawm mus kom txog rau thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis muaj kawm ntawv rau hnub Friday, lub Tsib Hlis tim 1 thiab Monday, lub Tsib Hlis tim 4.