Return to Headlines

SPPS Yuav Ua Koob Tsheej Nyob Tom Tsev Tiav Ntawv (Virtual Graduations) rau Xyoo 2020

Kuv sau ntawv los qhia rau nej tias Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) theem siab yuav ua koob tsheej nyob tom tsev tiav ntawv rau xyoo 2020. 

Tom qab nrog zej zos sab laj txog ua koob tsheej tiav ntawv, kuv yeej paub thiab pom tias sawv daws xav tau qhov kom ua koob tsheej tiav ntawv rau sawv daws tuaj koom tim ntsej tim muag hwm txog cov uas kawm ntawv tiav rau xyoo 2020 no.  Tab sis tsis raws siab xav, tsis muaj kev pom zoo rau qhov uas sawv daws tuaj koom ua ke no vim muaj kev phom sij.  

Tsis yog tias yuav ua tsis tau, tiam sis yuav nyuaj rau txoj kev tswj kom nyob sib nrug raws li lub xeev cov lus sam fwm kom tsis txhob nyob sib ze rau tej lub koom txoos uas neeg coob coob.  Tsis tas li ntawd, SPPS xav tias yuav muab ncua mus rau lub Yim Hli.  Txawm yog ncua li no los twv tsis tau tias xyov lub zej zos, lub nroog thiab lub xeev yuav hais li cas txog tus kab mob COVID-19 no rau thaum ntawd thiab.

SPPS yuav ua qhov nyob tom tsev tiav ntawv (virtual graduations) rau cov kawm tiav xyoo 2020 no.  Li mam qhia los ntxiv tias peb xav tau dab tsi ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv los ua qhov koob tsheej nyob tom tsev tiav ntawv no sai li sai tau.

Qhov koob tsheej nyob tom tsev tiav ntawv (virtual graduation) no yuav pub lub sij hawm rau peb hwm txog txhua lub tsev kawm ntawv los ntawm muaj cov los hais lus thiab lwm theem ntawm qhov khoos kas.  Txhua lub tsev kawm ntawv yuav ua lawv lub koob tsheej tiav ntawv raws li daim ntawv qhia sij hawm no calendar on spps.org.  SPPS yuav siv tib tug qauv no rau txoj kev tiav ntawv thaum lub caij ntuj sov uas yog lub Yim Hli 2020.   

Peb mam li qhia txog kev muab cov plhaub diplomas, kaus mom, tsho hnav, thiab lwm yam los rau cov tsev neeg kom sai.

SPPS los yeej tu siab ib yam txog qhov uas ua koob tsheej tsis mus raws li siab xav rau peb cov tub ntxhais uas kawm ntawv tiav thiab lawv tsev neeg.  Peb to taub tias nov tsis yog tej seem kev ua koob tsheej tiav ntawv, tiam sis peb thov kom nej ua siab ntev thiab nrog to taub rau qhov uas peb yuav ua koob tsheej rau peb cov tub ntxhais uas kawm ntawv tiav kom mus rau tej seem zoo li zoo tau.

Yuav tsis muaj tej seem uas los pauv tau peb txoj kev ib txwm ua koob tsheej tiav ntawv, tiam sis peb yuav ua txhua yam kom qhov no yog ib lub sij hawm tshwj xeeb rau txhua tus.

Kuv xav kom peb cov tub ntxhais kawm uas kawm ntawv tiav paub tias, peb cov uas yog tsoom zej zos txhawb lawv.  Peb yeej pom tej uas lawv raug, thiab lawv xyoo kawm ntawv tiav txawv li tej uas sawv daws xav, los lawv yeej yog cov kawm ntawv tiav, thiab nov yog lub sij hawm ua koob tsheej rau txhua yam lawv ua tiav.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

Joe Gothard, Superintendent

Saint Paul Public Schools