Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no - May 7, 2020

Ua nej tsaug, cov xib hwb!
Nov yog lub lim tiam los hais ua tsaug rau cov xib hwb! Tam sim no yog lub caij rau peb los hais ua tsaug rau peb cov xib hwb muaj peev xwm hauv SPPS rau txhua yam uas lawv ua. Xa ib daim khaj, duab mus kev los sis ib co emojis online mus ua nej cov xib hwb tsaug rau tej hauj lwm uas lawv tau ua thiab lawv txoj kev txhawb nqa.

Nrhiav tub ntxhais kawm ntawv tus username thiab password
Tam sim no cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm PreK-5 nkag mus saib tau lawv tus me nyuam tus username thiab password hauv Campus Parent lawm. Nov yog ib qho website muaj tus password tiv thaiv uas cia cov tsev neeg nkag mus saib ntaub ntawv txog lawv tus me nyuam.

Lub Tsib Hlis yog lub hli ras txog kev lwj siab
Peb paub tias lub sij hawm no yog lub sij hawm uas tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg muaj kev nyuaj siab. Chav Office of School Support muaj ntau yam kev pab los txhawb cov tsev neeg rau lub caij thaum nyob hauv tsev kawm ntawv no, nrog rau ib tug xov tooj uas hu tau hnub Monday txog Friday yog xav tau kev pab rau fab kev lwj siab.

Honors Art Exhibition
Tsis muaj qhov Honors Visual Art Exhibition rau thaum lub caij nplooj hlav no, tiam sis tam sim no nej mus saib tau cov tub ntxhais kawm ntawv tej txuj txwm xyoo online lawm. Txaus siab rau ntau yam txuj los ntawm SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv! 

Superintendent Joe Gothard los tham live online 
Superintendent Joe Gothard yuav los tham live online rau SPPS cov tsev neeg hnub Thursday, lub Tsib Hlis tim 7, thaum 6:30 p.m. Yuav muab daim video ntawm qhov kev sib tham no tso rau hauv spps.org rau cov neeg uas mus koom tsis tau mus saib.