Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no - May 14, 2020

Qhia Txog Mus Nqa Cov Khoom Ntiag Tug
Nrog rau Hau Xeev txoj kev sam hwm kom muab tag nrho cov tsev kawm ntawv kaw mus kom tas lub xyoo kawm ntawv no kom txo tau txoj kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19, muaj ntau yam khoom ntiag tug uas tseem nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv.

Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv npaj tau ib tug txheej txheem rau tub ntxhais kawm ntawv mus nqa lawv tej khoom ntiag tug uas tau muab tso rau pem tsev kawm ntawv ua ntej kaw tsev kawm ntawv. Qhov kev npaj no yog yuav ua raws nraim li kev qhia kom nyob sib nrug.  

Peb cov neeg ua hauj lwm yuav muab cov tub ntxhais kawm ntawv tej khoom ntiag tug uas tau muab tso rau hauv lawv cov lockers, thawv rau khoom, rooj, nrog rau lawv tej tshuaj thiab khoom siv hauv chav Health Office tu thiab muab ntim rau hauv hnab, sau npe rau thiab npaj kom txhij rau lawv tuaj nqa. Tsis pub tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg nkag mus nqa cov khoom no hauv tsev kawm ntawv.

Lub sij hawm teem tseg dav dav rau cov tsev neeg mus nqa me nyuam tej khoom ntiag tug yog raws li nram no. Tiam sis tus thawj xib hwb tom nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv mam qhia kom meej meej los rau nej tias nej yuav mus nqa thaum twg tiag tiag.

  • Qib K-5: lub Tsib Hlis tim 18-22
  • Qib 6-11: lub Tsib Hlis tim 26-29
  • Qib 12: lub Rau Hli tim 5 - 8

Thaum nej mus nqa nej tus me nyuam cov khoom, kuv xav thov kom nej nyob twj ywm hauv tsheb, es mus raws li cov paib taw qhia mus rau hauv nej lub tsev kawm ntawv thaj chaw nres tsheb thiab nyob ua ib kab mus nqa me nyuam cov khoom. Nej tus me nyuam tus thawj xib hwb tom tsev kawm ntawv mam li hais los qhia rau nej paub kom meej tias nej yuav mus nqa me nyuam cov khoom thaum twg tiag. 

Yog tias nej taug kev mus rau pem tsev kawm ntawv, nrhiav cov paib taw qhia thiab lub rooj txheeb npe. Thov ua raws li kev qhia es nyob kom nrug deb lwm tus neeg li rau hneev taw thaum mus sawv ua ib kab tos nqa khoom. 

Yog tias nej muaj cov phau ntawv, ntawv nyeem los sis lwm yam khoom uas qiv los siv hauv tsev, thov npaj nqa rov qab mus rau tsev kawm ntawv thaum nej mus nqa me nyuam cov khoom. Yog nej mus tsis tau raws li lub sij hawm uas teem tseg, thov hu rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv es kaw lus tseg. Peb ib tug neeg ua hauj lwm mam hu rov qab rau nej sai li sai tau.

Peb xav thov kom cov tub ntxhais kawm ntawv hauv cov hoob nram qab no npaj nqa lawv cov twj paj nruas rov qab mus rau lawv lub tsev kawm ntawv, tshwj qhov tias lawv twb nrog lawv tus xib hwb qhia paj nruag tham tas lawm.

 • Cov tub ntxhais kawm paj nruas (EDL Instrumental Music) uas qiv SPPS cov twj paj nruas coj mus siv
 • Cov tab tom kawm qib 8 uas qiv SPPS cov twj paj nruas mus siv
 • Cov tab tom kawm qib 5 hauv St. Paul Music Academy uas qiv SPPS cov twj paj nruag mus siv
 • Cov tub ntxhais kawm ntawv tab tom yuav tawm hauv SPPS mus uas tau qiv tsev kawm ntawv cov twj paj nruag mus siv
 • Cov tub ntxhais muaj SPPS cov twj uas yuav tsum tau coj mus kho

Txhua tus tub ntxhais kawm qib kaum ob uas tau txais SPPS cov twj coj mus siv mas yuav tsum tau muab nqa rov qab mus rau tsev kawm ntawv thaum lawv xa lawv cov iPads rov qab lub lim tiam thaum lub Rau Hli tim 5-8 raws li tsev kawm ntawv tau qhia los.   

Lwm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau qiv SPPS cov twj paj nruas mus siv mas yuav tau muab khaws cia thiab rau siab xyaum rau thaum lub caij ntuj so.  

Peb ua nej tsaug rau nej txoj kev to taub thiab ua lub siab ntev ob peb lub hlis dhau los no. 


Xov Tshiab Txog Kev Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So
Vim tus kab mob COVID-19, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv xav qhia rau nej hais tias muaj qee yam yuav hloov rau kev kawm ntawv lub caij ntuj so 2020.

Xyoo no tsis muaj kawm ntawv lub caij ntuj so rau cov uas kawm qib PreK-8.

Yuav muaj qhov khoos kas kawm kom tau qhab nia txaus thiab kawm lus Askiv rau cov tub ntxhais uas tab tom kawm qib 9-12. Cov khoos kas no yog nyob hauv tsev kawm.

Cov kws pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv tab tom pab teev npe rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib 9-12 uas xav kawm kom tau qhab nia txaus thiab kawm lus Askiv rau thaum lub caij ntuj so, uas yog nyob hauv tsev kawm (Distance Learning). Tiv tauj nej tus me nyuam tus kws pab tswv yim yog tias nej tsis paub meej tias nej tus me nyuam puas yuav tsum tau kawm ntxiv kom tau qhab nia txaus los sis kawm lus Askiv.

Qhov Extended School Year (ESY) rau cov tub ntxhais uas kawm ntawv tshwj xeeb yog yuav kawm thaum lub Rau Hli tim 15 mus txog rau lub Xya Hli tim 9 (Monday-Thursday). Qhov nov yog nyob hauv tsev kawm. Mam qhia ntxiv los rau cov tsev neeg uas muaj me nyuam tsim nyog kawm qhov ESY.

Ob peb lub lim tiam tom ntej no, SPPS mam qhia ntxiv los rau nej txog kev kawm ntawv lub caij ntuj so rau PreK-12 uas yuav muab qhia rau hauv spps.org/distancelearning. 

Cov tub ntxhais uas tseem yuav kawm ntawv hauv SPPS rau xyoo 2020-2021, thiab cov kawm qib 12 uas tseem yuav kawm kom tau qhab nia txaus thiab kawm lus Askiv mas yuav tau khaws lawv cov iPads cia tau siv kawm ntawv rau thaum lub caij ntuj so.


Xov Tseem Ceeb Txog Kev Teev Npe Kawm Qib 9 Rau Xyoo 2020-2021
Cov tsev neeg muaj me nyuam tab tom kawm rau qib 8: Yog tias nej tus me nyuam tseem tsis tau xaiv cov hoob kawm rau qib 9, thov pab nws ua daim ntawv teev npe kom tiav thiab xaiv cov hoob kawm. 

Mus saib kev qhia txog teev npe kawm ntawv rau nej lub tsev kawm ntawv theem siab ntawm no Registering for High School link. Thov nco ntsoov tias nej yuav tsum mus rau ntawm txoj kab link uas txuas rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv theem siab thiab ua raws li cov lus qhia mas thiaj yuav tiav qhov txheej txheem xaiv cov hoob kawm rau nej tus me nyuam.

Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau tus kws pab tswv yim hauv lub tsev kawm ntawv theem siab uas nej tus me nyuam yuav mus kawm.


Kev Teev Npe Kawm Paj Nruag Thaum Lub Caij Nplooj Zeeg
Cov tub ntxhais uas kawm qib 5-11 yuav tau hais kom lawv tus kws pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv pab lawv teev npe rau chav kawm paj nruag rau xyoo 2020-21. Tam sim no peb muaj cov xib hwb qhia paj nruag rau theem ob cov kev tiv tauj nyob rau hauv website lawm, yog nej muaj lus nug dab tsi, thov tiv tauj lawv tau. 


Senior iPad thiab Kev Ceev Cov Ntaub Ntawv Hauv Google Doc
Cov tub ntxhais kawm qib kaum ob yuav tsum tau muab txhua yam ntaub ntawv hauv Google Drive uas lawv tseem xav siv theej cia tsis pub dhau lub Xya Hli tim 31, 2020. Tom qab lub Xya Hli tim 31 mus ces lawv yuav nkag tsis tau rau hauv Google Drive lawm. Yog xav tau kev pab theej ntaub ntawv, saib ntawm daim ntawv nov: Reference this doc. 


Ramsey County Emergency Assistance
Ramsey County Emergency Assistance muaj kev pab cuam rau cov neeg laus uas muaj me nyuam yaus thiab cov poj niam uas cev xeeb tub rau fab them nqi tsev thiab nqi hluav taws xob nrog rau nqi cua sov thiab dej. Yog xav mus thov qhov kev pab no ntawm Ramsey County, thov hu rau 651-266-4444.