Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no - May 21, 2020

Xov Tshiab Txog Kev Muab Qhab Nia Rau SPPS Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv
Ua raws li peb txoj kev ntseeg uas kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tsis txhob ntsib teeb meem rau tej yam uas pom tsis tau yav tom ntej uas tshaj li qhov lawv tswj tau, txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv theem ob yuav tau txais tus qhab nia P (Pass), tus uas qis tshaj plaws, rau quarter plaub. Yog xav paub ntxiv txog qhov nov thiab kev kho qhab nia rau lwm qib, nias txoj kab link saum toj.

Qhuas Tub Ntxhais Kawm Ntawv Rau Tej Uas Lawv Ua Tau Zoo
Coob tug tub ntxhais kawm ntawv hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tau raug qhuas los ntawm tej yam uas lawv ua tau zoo nyob rau ntau yam kev sib tw thoob plaws hauv lub xeev, xws li History Day, qhov ProStart Invitational Culinary Competition thiab qhov Triple A Award.

Qhia Txog iPad Rau Thaum Xyoo Kawm Ntawv Xaus
Cov tub ntxhais kawm ntawv uas yuav rov mus kawm ntawv hauv SPPS rau lub caij nplooj zeeg 2020 no ces lawv yuav ceev lawv lub iPad thiab txoj hlua txhab roj rau hauv tsev rau lub caij ntuj so no. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis rov mus kawm hauv SPPS rau lub caij nplooj zeeg no lawm ces lawv yuav tau xa lawv lub iPad thiab txoj hlua txhab roj rov mus rau lawv lub tsev kawm ntawv ua ntej lub Rau Hli tim 9, los sis yog dhau hnub no lawd, muab xa mus rau 1930 Como Ave.  Saint Paul. MN 55108.

‘Math with Me MN’ Project
Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tab tom pib qhov kev kawm leb tshiab hu ua “Math with Me MN” rau lub lim tiam no. Nws yog ib qho kev kawm lom zem uas cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm ua tau nrog lawv tsev neeg, cov phooj ywg thiab zej zog.

SPPS Serves 2 Million Meals
Lub lim tiam no SPPS tau pab tshaj li 2 lab pluas mov rau cov tub ntxhais kawm ntawv txij li thaum pib kaw tsev kawm ntawv los vim tus kab mob COVID-19 thaum lub Peb Hlis tim 16, 2020.

Memorial Day: Tsis Muaj Kawm Ntawm
Hnub Monday, lub Tsib Hlis tim 25, yog hnub so Memorial Day. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis muaj ntaub ntawv ua los sis ntsib lawv cov xib hwb rau hnub Monday.