Return to Headlines

Superintendent Joe Gothard hais lus rau cov tsev neeg online thaum xyoo xaus

Lub caij thaum peb sawv daws pab nrog tu siab vim George Floyd tau tag sim neej thiab tawm tsam kom muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv peb lub zej zog thiab sab nraud, Superintendent Joe Gothard yuav los hais lus live rau cov tsev neeg rau hnub Thursday lub Rau Hli tim 4, thaum 7:30 p.m. 

Nyob rau lub sij hawm uas Dr. Gothard los hais lus, nws yuav qhia txog yam uas Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ua los pab txhawb peb lub zej zog nyob rau lub sij hawm thaum muaj kev nyuaj siab no. Ntxiv qhov nov, nws yuav qhia txog tej yam tseem ceeb uas peb ua tau zoo rau lub xyoo kawm ntawv no, ua tsaug rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg rau lawv txoj kev rau siab thiab txhawb nqa, thiab qhia cov kev npaj rau lub caij ntuj so thiab tej uas yuav npaj rau lub caij nplooj zeeg.

Yog cov tsev neeg leej twg muaj lus nug es xav kom nws teb no muab xa mus ua ntej rau communications@spps.org. Dr. Gothard yuav teb sawv daws cov lus nug kom ntau li ntau tau rau lub sij hawm uas nws los hais lus live. Thov xa nej cov lus nug mus tsis pub dhau hnub Tuesday, lub Rau Hli tim 2 thaum 4:30 p.m.

Thov nias ntawm no mus mloog nws hais lus: https://eduvision.tv/l?mDgODm

Peb cia siab tias yuav ntsib nej txhua tus rau hnub Thursday thaum 7:30 p.m. Yog tias nej koom tsis tau rau lub sij hawm thaum nws tab tom los hais lus live, peb yuav muab tso online hauv spps.org rau nej mus saib thaum twg los tau.

Peb zoo siab uas nej yog ib feem ntawm SPPS tsev neeg. Thov kom nej ntsib kev nyab xeeb thiab nrog peb koom tes tawm suab kom muaj kev ncaj ncees rau txhua tus. Ua tsaug.