Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no - June 4, 2020

Kev ncaj ncees rau George Floyd
Saint Paul Public Schools tab tom muaj kev tu siab vim George Floyd tau raug tua yam tsis muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv Minneapolis thaum lub Tsib Hlis tim 25, 2020. 

Cov neeg zej zog, neeg nyob ze, thiab SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm thoob plaws hauv lub nroog no tau los sib sau ua ke los hwm thiab piav qhia txog lawv tej kev xam pom ntawm txoj kev ua phem, kev ntxub ntxaug thiab txhua hom kev tsim txom.

Raws li yog ib feem ntawm SPPS, peb sawv daws yuav los sawv ua ke txhawb peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog lub caij thaum peb tab tom hais ntxiv kom muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv peb lub nroog no thiab sab nraud. Nej mus nyeem tau Superintendent Joe Gothard cov lus ntawm no.

Kev pab rau cov tsev neeg
Ntau lub tsev kawm ntawv thiab cov xib hwb tau sib tham thiab ua ub no los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom nkag siab txog qhov uas George Floyd raug tua nrog rau tus kab mob COVID-19 uas muaj thoob plaws qhov txhia chaw. Peb npaj tau ib co kev pab uas cov tsev neeg muaj peev xwm siv tau los txhawb lawv cov me nyuam rau lub caij thaum muaj kev nyuaj siab ntau zuj zus no.

Cov Tsev Neeg Pab Tub Ntxhais Kawm Li Cas
Cov tsev neeg thiab tsev kawm ntawv txhawb me nyuam los ntawm pab kom muaj kev thaj yeeb, nplij siab rau thaum lawv muaj kev nyuaj siab thiab qhia kom lawv paub tias yus saib ntsoov lawv.

Kev Thaj Yeeb

 • Pab lawv kom cuag ncua li cuag tau thiab pab cov hluas kom lawv muaj kev thaj yeeb. Nyob nrog nej tus me nyuam li nrog tau thiab tsim tej seem kom muaj kev paub tias nej nyob qhov twg rau lub caij twg.  

Nplij Siab

 • Cov laus pab nplij kom cov hluas nyob tus rau lub caij muaj kev nyuaj siab.  Yog pom cov laus nyob khov kho ib puag ncig ces ua rau cov me nyuam ruaj siab dua. 

Saib Ntsoov

 • Mloog koj tus me nyuam thiab cim kom paub tias thaum twg nws muaj kev nyuaj siab los sis hloov cwj pwm lawm.  Ua zoo mloog tej lus uas nws hais thiab xav.

Thov nco ntsoov:

 • Tej zaum muaj tej yam dab tsi ua rau cov laus ntxhov siab tiam sis ho tsis ua li cas rau cov me nyuam.  Yog nej tus me nyuam tsis xav tham txog tej yam dab tsi, los sis zoo li tej ntawd tsis ua li cas rau nws, los tsis ua cas. 
 • Siv sij hawm saib xyuas koj tus kheej, koj txoj kev muaj dag muaj zog thiab pab rau koj txoj kev txhawj.  Koj thiab koj txoj kev xav tseem ceeb. 
 • Hauv no yog tej yam piv txwv kev pab rau tus kheej/ua kom muaj dag muaj zog:
  • Pab kom lub cev thiab txoj kev xav nyob khov kho; txav mus los thiab nrhiav kev txhawb yus tus dag tus zog.
  • Nrhiav kev pab ntawm lwm tus; tsis txhob ua txhua yam ntawm koj ib leeg
  • Ua ub ua no los sis tej yam uas koj nyiam ua
  • Paub qhov koj ua tau thiab tsis txhob ntshai hais “tsis kam” rau thaum uas koj yuav tsum hais
  • Nco ntsoov tej yam uas koj pom tias txaus siab rau hauv nruab siab

Tej zaum nej yuav pom zoo li nej tus me nyuam muaj kev nyuaj siab.  Tej zaum me nyuam yuav muaj tus cwj pwm li teev hauv no tshwm tam sid, hnub puav, lim tiam puav, los sis hli puav tom qab uas qhov teeb meem tau tshwm sim.  Yog tej yam zoo li no nyob mus ntev los sis zoo li tsis zoo zuj zus hos heev zuj zus lawm, ces yuav tau nrhiav kev pab ntawm cov neeg muaj kev pab.

 •     Pheej ceeb/tsis quav ntsej dab tsi
 •     Nyob tsis taus, npau taws, cwj pwm nruj tsiv
 •     Pw tsis taus los sis noj tsis taus
 •     Mob tob hau, mob plab, mob ib ce
 •     Nws pheej nyob nws ib leeg
 •     Tu siab, los kua muag
 •     Ua tsis tsheej ib yam dab tsi
 •     Lam ntshai thiab txhawj
 •     Coj li tsis paub qab hau
 •     Tsis kam ua tej uas lawv ib txwm nyiam ua

Kev Txawm Peem Pab Ntxiv Rau Nej Tus Me Nyuam:
Kev Txawm Peem Pab Rau Kev Puas Hlwb:

 • Pab Rau Me Nyuam Teeb Meem 651-266-7878
 • Ramsey County Cov Laus Puas Hlwb 651-266-7900
 • Thoob Teb Chaws Tiv Thaiv Tua Tus Kheej 1-800-273-8255

Cov kab uas muaj kev pab:

Zoo siab rau cov me nyuam uas kawm tiav!   
SPPS yuav ua lub koob tsheej tiav ntawv online rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv ntawm 15 lub tsev kawm ntawv thoob plaws hauv peb koog tsev kawm ntawv no. Cov koob tsheej no yuav muab tso online live thiab mus saib tau hauv peb qhov website, nrog rau cov lus hauv video uas cov thawj coj hauv zos no hais. Nrog peb cov uas kawm tiav rau xyoo 2020 zoo siab!

MUAB QHOV NOV TSO TSEG LAWM: Dr. Gothard hais lus rau cov tsev neeg
Vim tias hnub no yog hnub yuav muab George Floyd lub cev los ua kev cai, Superintendent Joe Gothard yuav tsis los hais lus live rau cov tsev neeg raws li tau teem tseg rau thaum 7:30 p.m. hmo no.

 

Kev hloov rau HealthStart Clinic
Gordon Parks HealthStart Clinic yuav kaw mus kom txog rau thaum lub Rau Hli tim 15. Lub chaw kuaj mob hauv Harding High School los kuj yuav kaw mus kom txog rau thaum ntawd thiab. Lub caij no, yog cov tub ntxhais kawm ntawv xav teem caij mus kuaj mob no ces hu mus teem caij nrog La Clinica tim West Saint Paul los sis hu rau tus xov tooj telehealth ntawm 651-412-8445.

Hnub kawm ntawv xaus rau xyoo no
Hnub Tuesday, lub Rau Hli tim 9 yog hnub kawm ntawv xaus rau xyoo no (los sis lub Xya Hli tim 29 rau tsev kawm ntawv Crossroads). Xyoo kawm ntawv 2019-20 no yog ib lub xyoos uas peb yuav tsis hnov qab li. Thov saib xyuas nej tus kheej thiab thov kom lub caij ntuj sov no yog ib lub caij zoo rau sawv daws!