Return to Headlines

Tej yam uas tshwm sim nyob rau hauv SPPS tam sim no - June 11, 2020

Txog Lub Caij Ntuj So Lawm!
Pab zoo siab uas nej dhau ib xyoos uas txawv tshaj plaws lawm. Yog tias nej tus me nyuam yuav rov mus kawm ntawv hauv SPPS thaum lub caij nplooj zeeg, lawv yuav tau ceev lawv lub iPad ceev lawv lub iPad cia lub caij ntuj so no. Community Education tau koom tes nrog cov koom haum rau cov hluas los tsim qhov Saint Paul Connect, uas cov tsev neeg yuav nrhiav tau tej kev kawm thiab khoos kas dawb rau lawv cov me nyuam lub caij ntuj so no. Saint Paul Connect yuav pib rau lub Rau Hli tim 15.

Kev Npaj Rau Lub Caij Nplooj Zeeg
Ua raws li cov lus qhia los ntawm Minnesota Department of Education, SPPS tab tom ntsuam xyuas peb tug qauv thiab npaj tias yuav ua li cas peb thiaj pab tau peb cov tub ntxhais kawm ntawv zoo tshaj plaws rau fab kev kawm, kev sib raug zoo thiab kev xav ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv rau lwm xyoo.

Nco Txog Marny Xiong
Cov neeg hauv Saint Paul tu siab uas SPPS tus thawj tswj lub rooj tsav xwm Marny Xiong tau tag sim neej vim tus kab mob COVID-19 rau lub lim tiam no. Thawj tswj rooj Xiong ua ib tug qauv zoo rau peb cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zos thiab peb sawv daws yuav nco nws heev.

Kev Pab Zaub Mov Lub Caij Ntuj So
Kev thauj zaub mov mus rau ntawm tsev thiab thauj mus rau ntawm ntug kev rau cov tsev neeg tuaj nqa mus noj mas peb tseem yuav muaj ntxiv rau thaum lub caij ntuj so no thiab yuav muaj ib co khoom noj tshiab. Qhov nov yog uas rau tag nrho cov tsev neeg uas nyob hauv Saint Paul, tsis yog rau SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv nkaus xwb. Qhov thauj zaub mov mus rau ntawm tsev yog hnub Monday txog Friday, hos qhov thauj mus rau ntawm ntug kev ntawm qee lub tsev kawm ntawv yog hnub Friday. Cia li mus sau npe tam sim no.

Staying Active Outdoors
Tawm mus ua ub no sab nraud yog ib qho zoo kom nej tsev neeg muaj dag muaj zog thiab muaj kev kaj siab rau thaum lub caij ntuj so. Peb muaj ntau lub tswv yim rau kev lom zem sab nraud, txij li taug kev thiab caij tsheb kauj vab mus rau kev kawm sab nraud thiab ua lwm yam uas siv dag zog.

Lub Rooj Sib Ntsib Online Rau Thaum Xyoo Xaus
Yog nej mus koom tsis tau thaum Superintendent Joe Gothard los hais lus live rau cov tsev neeg thiab teb lawv cov lus nug online lub lim tiam no, nej mus saib tau hauv peb qhov website los sis hauv YouTube tam sim no.

Pandemic EBT Payment
Cov tsev neeg uas tam sim no tau txais nyiaj SNAP los sis MFIP, los sis cov uas muaj feem tau noj su dawb los sis luv nqi, muaj feem tau txais $325 toj ib tug me nyuam raws li tsoom fwv txoj cai tshiab.